Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5310. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-D), stran 13645.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. decembra 2005.
Št. 001-22-135/05
Ljubljana, dne 27. decembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP-D)
1. člen
V Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v 64. členu dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Vloge se lahko vložijo tudi pri organih, ki opravljajo naloge enotnih vstopnih točk. Organi, ki opravljajo naloge enotnih vstopnih točk, morajo vloge nemudoma v fizični obliki ali po elektronski poti, podpisane z varnim elektronskim podpisom organa, posredovati pristojnim organom. Organ mora s takšno vlogo postopati enako kot z vlogo, ki jo dobi po elektronski poti neposredno od stranke.
(3) Vlada z uredbo določi seznam vlog in enotne vstopne točke iz prejšnjega odstavka.«.
2. člen
Za prvim odstavkom 89. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kadar stranka o obstoju pooblastila za vročanje dokumentov ne obvesti organa, ki vodi postopek, vročevalec pooblaščencu lahko vroča vse dokumente, ki so naslovljeni na stranko, če se pooblaščenec izkaže s pooblastilom, na katerem je lastnoročni podpis stranke, potem ko je njegovo istovetnost preveril z osebnim dokumentom s fotografijo, ki ga je izdal pristojni državni organ; pri tem ni potrebno, da bi bil podpis overjen. Na vročilnico vročevalec čitljivo napiše osebno ime in številko osebnega dokumenta pooblaščenca. Pod enakimi pogoji lahko pooblaščenec prevzame dokument pri pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje dokumentov kot svojo dejavnost, ali pri organu.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
Končna določba
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-01/92-2/29
Ljubljana, dne 19. decembra 2005
EPA 529-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti