Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5336. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2006, stran 13670.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B in 16. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. seji dne 14. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ivančna Gorica za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |       |
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |                             |   v tisoč|
|   |                             |   tolarjev|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov                |   Proračun|
|   |                             |  leta 2006|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             |  1.834.447|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 |  1.259.702|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                     |   978.897|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček             |   821.544|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje                 |    69.553|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve          |    87.800|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki                     |      0|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                    |   280.805|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki            |    44.215|
|   |od premoženja                      |       |
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine                 |    5.200|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni                    |     300|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        |    4.145|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki               |   226.945|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                   |    93.092|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih             |    80.000|
|   |sredstev                         |       |
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog              |      92|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih    |    13.000|
|   |dolgoročnih sredstev                   |       |
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE                     |     170|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov          |     170|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine              |      0|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                   |   481.483|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih            |   481.483|
|   |javnofinančnih institucij                |       |
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               |  2.573.971|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                      |   538.934|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          |    89.570|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za              |    14.410|
|   |socialno varnost                     |       |
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve             |   419.484|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti               |      70|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                       |    15.400|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                     |   699.063|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije                      |      0|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom                |   440.783|
|   |in gospodinjstvom                    |       |
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   |   115.860|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi            |   142.420|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino              |      0|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI                  |  1.101.048|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          |  1.101.048|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI                 |   234.926|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pr. in fiz. osebam, ki niso |   210.383|
|   |pror. uporabniki                     |       |
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom   |    24.543|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |  – 739.524|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB            |       |
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov                |   Proračun|
|   |                             |  leta 2006|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH |    21.800|
|   |DELEŽEV (750+751+752)                  |       |
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |    21.800|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil            |    18.800|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev             |      0|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije           |    3.000|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |      0|
|   |(440+441+442+443)                    |       |
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |      0|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila                    |      0|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb       |      0|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije   |      0|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in |      0|
|   |drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji |       |
|   |lasti                          |       |
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |    21.800|
|   |DELEŽEV (IV.-V.)                     |       |
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |C. RAČUN FINANCIRANJA                  |       |
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov                |   Proračun|
|   |                             |  leta 2006|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)                 |    71.000|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |50 ZADOLŽEVANJE                     |    71.000|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje                 |    71.000|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)               |     850|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |55 ODPLAČILA DOLGA                    |     850|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga               |     850|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH      |  – 647.574|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                |       |
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            |    70.150|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)        |   739.524|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2005       |   647.573|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo               |   647.573|
+-----+---------------------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Ivančna Gorica.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu ter drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
Neposredni in posredni uporabniki (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene opredeljene v posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Posredni uporabniki so dolžni predložiti občini finančni načrt za prihodnje leto sestavljen v skladu z 10. členom Zakona o javnih financah in poročilo o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto.
Rok za predložitev finančnega načrta za prihodnje leto je 31. oktober tekočega leta in 28. februar prihodnjega leta za predložitev poročila o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto.
5. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih določa ta odlok, upoštevaje strukturo proračuna.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno.
Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe pri posameznem neposrednem proračunskem uporabniku v posebnem delu proračuna.
Župan odloča tudi o odprtju novega šestmestnega podkonta v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo pravilne knjigovodske evidence. Pravico porabe na novo odprtem podkontu župan odobri na način, določen v tretjem odstavku tega člena.
Prerazporeditev pravice porabe iz tretjega odstavka tega člena in odprtje novega podkonta iz četrtega odstavka tega člena župan odobri s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov podkonto.
Glede odločanja o prerazporeditvah pravic porabe in o odpiranju novih podkontov v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna, lahko župan pooblasti svet krajevne skupnosti ali predsednika krajevne skupnosti, da o tem odloča na enak način, kot je določeno v tretjem, četrtem in petem odstavku tega člena.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju 2006 in konec leta 2006 z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
6. člen
Pravni posli, ki jih sklene Svet Krajevne skupnosti, katerih vrednost presega 500.000,00 tolarjev, so veljavni le ob pisnem soglasju župana.
7. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2007 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad in se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini 0,5% prejemkov proračuna, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva se izločajo v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah oziroma iz prvega odstavka 111. člena Statuta Občine Ivančna Gorica, odloča Občinski svet Občine Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: Občinski svet).
V posameznih primerih, iz predhodno navedenih členov zakona oziroma statuta, do višine 2.000.000,00 tolarjev odloča župan. O uporabi sredstev obvešča Občinski svet s pisnimi poročili.
9. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se z rebalansom razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
10. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje dejavnosti.
Poraba sredstev za opravljanje naloge na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa.
11. člen
Neposredni uporabnik uporablja sredstva za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del.
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00), navodilom za oddajo javnih naročil male vrednosti ter drugimi predpisi, ki urejajo to področje.
12. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
13. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan.
14. člen
Nadzorni odbor občine opravlja nadzor nad:
– razpolaganjem s premoženjem občine,
– namensko in smotrno porabo sredstev občinskega proračuna,
– finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.
O ugotovljenih pomanjkljivostih pri vodenju finančnega in materialnega knjigovodstva obvešča župana in občinski svet, če tako določa zakon pa tudi pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
Če nadzorni odbor pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima pravico zahtevati, da se sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti župana in občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
15. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 71.000.000,00 tolarjev, in sicer za investicijo »Dograditev šole v Šentvidu«.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina Ivančna Gorica, v letu 2006 ne sme preseči skupne višine glavnic do največ 5% realiziranih prihodkov v letu 2006.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
17. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2006 zadolžijo le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ivančna Gorica v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0002/2005
Ivančna Gorica, dne 14. decembra 2005
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti