Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5393. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2006, stran 13725.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – ugotovitev US, 51/02 IN 72/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 1/01, 81/02, 100/03 in 85/04) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 19. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Zreče za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Zreče za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|A. |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |       |
+--------------------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov                   | Proračun leta|
|                               |     2006|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           | 1.088.677,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 |  698.037,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI                     |  543.065,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |700 Davki na dohodek in dobiček             |  330.715,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |703 Davki na premoženje                 |  101.714,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |704 Domači davki na blago in storitve          |  110.636,00|
+--------------------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov                   | Proračun leta|
|                               |     2006|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |706 Drugi davki                     |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI                    |  154.972,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     |   34.200,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |711 Takse in pristojbine                 |   1.407,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |712 Denarne kazni                    |    935,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        |   44.000,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |714 Drugi nedavčni prihodki               |   74.430,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI                   |   75.100,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |720 Prihodki od prodaje osnovnih             |   75.100,00|
|  |sredstev                         |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |721 Prihodki od prodaje zalog              |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih    |       |
|  |dolgoročnih sredstev                   |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|73 |PREJETE DONACIJE                     |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |730 Prejete donacije iz domačih virov          |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |731 Prejete donacije iz tujine              |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI                   |  315.540,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih     |  315.540,00|
|  |institucij                        |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             | 1.206.977,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI                      |  494.394,28|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          |   59.100,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      |   10.800,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |402 Izdatki za blago in storitve             |  417.318,35|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |403 Plačila domačih obresti               |   1.000,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |409 Rezerve                       |   6.175,93|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI                     |  424.642,72|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |410 Subvencije                      |   19.808,60|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       |  239.243,20|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   |   65.640,26|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |413 Drugi tekoči domači transferi            |  101.950,66|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |414 Tekoči transferi v tujino              |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI                  |  287.940,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          |  287.940,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI                 |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |430 Investicijski transferi               |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI     |  -118.300,00|
|  |PRIMANJKLJAJ)                      |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |                             |       |
+--------------------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov                   | Proračun leta|
|                               |     2006|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB            |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH |       |
|  |DELEŽEV (750+751+752)                  |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |     0,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |750 Prejeta vračila danih posojil            |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |751 Prodaja kapitalskih deležev             |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |752 Kupnine iz naslova privatizacije           |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|  |(440+441+442+443)                    |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      |     0,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |440 Dana posojila                    |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb       |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije   |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in |       |
|  |drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji |       |
|  |lasti                          |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |     0,00|
|  |DELEŽEV (IV.-V.)                     |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |                             |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|C. |RAČUN FINANCIRANJA                    |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |VII. ZADOLŽEVANJE (500)                 |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE                       |  135.000,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |500 Domače zadolževanje                 |  135.000,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)               |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA                     |   16.700,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |550 Odplačila domačega dolga               |   16.700,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH      | - ali 0 ali +|
|  |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            |  118.300,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)        |  118.300,00|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA  |       |
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |9009 Splošni sklad za drugo               | - ali 0 ali +|
+----+---------------------------------------------------------+--------------+
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu,
2. prihodki turistične takse po 20. členu Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04),
3. prihodki iz naslova takse za obremenjevanje vode po 21. členu Uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 123/04),
4. prihodki iz naslova ekološke takse za obremenjevanje okolja po 22. in 23. čl. Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04),
5. prihodki komunalnega prispevka po Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. št. 110/02),
6. prihodki iz naslova najemnin za stanovanja in drugi prihodki.
Med namenska sredstva spadajo tudi zbrana sredstva, namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu).
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 4,615.930,00 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1,000.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 300.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 135,000.000,00 tolarjev, in sicer za naslednje investicije: OŠ, vrtec in telovadnica Stranice.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Zreče, v letu 2006 ne sme preseči skupne višine glavnic 21,000.000,00 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine, katerih ustanoviteljica je občina se lahko v letu 2006 zadolžijo do skupne višine 10,000.000,00 tolarjev.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Zreče v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-02-01/2005
Zreče, dne 19. decembra 2005
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti