Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5337. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih društev, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in kulturnih projektov, ki se financirajo in sofinancirajo iz proračuna Občine Jesenice, stran 13672.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – ugotovitev neskladnosti z ustavo, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – pop. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02 in 108/03 – odl. US) in 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet Občine Jesenice na 22. redni seji dne 23. 12. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih društev, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in kulturnih projektov, ki se financirajo in sofinancirajo iz proračuna
Občine Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za programe ljubiteljskih kulturnih društev, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in kulturne projekte, ki so lokalnega pomena in jih iz javnih sredstev financira ali sofinancira Občina Jesenice.
2. člen
Praviloma se sofinancira naslednja vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov – vse le v delu, ki presega šolske vzgojno‑izobraževalne programe,
– udeležba na območnih, med območnih in državnih srečanjih,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
3. člen
Komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev, občinska uprava, Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in predlagatelji programov oziroma projektov se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov in programov, ravnajo po pogojih in merilih, ki jih na predlog župana sprejme pristojni odbor pri občinskem svetu.
Pogoji in merila za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih društev, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in kulturnih projektov so obvezni in sestavni del pravilnika.
Od dneva objave razpisa do odločitve o izboru predlogov se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo spremeniti.
II. POSTOPEK
4. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve sredstev, namenjenih za programe ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih projektov,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov programov ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih projektov (v nadaljnjem besedilu: javni razpis),
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
– obravnava in potrditev predlogov,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb,
– obravnava poročil o projektih in programih ter oceno skladnosti s pogodbami izvajalcev.
5. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in občinske uprave župan s sklepom.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanju občinskega proračuna.
6. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od dveh mesecev.
III. VSEBINSKE DOLOČBE
7. člen
Izvajalci kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so:
– kulturna društva,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost.
8. člen
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Jesenice,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture najmanj eno leto in da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovani aktivnosti na področju kulture,
– društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in so registrirana vsaj eno leto,
– da Območni izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Zvezi kulturnih društev Jesenice oziroma občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.
9. člen
Prijave na razpis zbira in administrativno obdela strokovni delavec Oddelka za družbene dejavnosti Občine Jesenice. Nato v sodelovanju s predstavnikom Zveze kulturnih društev Jesenice in Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti na osnovi pogojev in meril za vrednotenje programov pripravi predlog izbora programov ljubiteljskih kulturnih programov in kulturnih projektov ter predlog razdelitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje v ta namen zagotavlja proračun občine.
Predlog obravnava komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev namenjenih za programe ljubiteljskih kulturnih društev in kulturne projekte Občine Jesenice, ki jo imenuje župan. Mandat komisije je štiri leta, sestavljajo pa jo:
– predstavnik Odbora za šolstvo, kulturo in šport,
– dva predstavnika Zveze kulturnih društev,
– predstavnik sveta Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
– predstavnik občinske uprave.
Predlog komisije o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih programov sprejme Odbor za šolstvo, kulturo in šport Občine Jesenice.
10. člen
Strokovne službe občine obvestijo vse prijavljene na razpis o izidu razpisa. Župan za vsako leto sklene z izvajalci kulturnih programov in projektov pogodbe o sofinanciranju. V pogodbi se opredelijo izbran program, višina in namen sofinanciranja, roki za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
Izvajalci programov in projektov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo.
Izvajanje programov spremlja Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Jesenice.
Če izvajalci na izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
11. člen
Izjemoma sme župan skleniti pogodbo o sofinanciranju programa ljubiteljskega kulturnega društva ali kulturnega projekta brez javnega razpisa, če gre za posebno pomemben program oziroma projekt, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
IV. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-8/2004
Jesenice, dne 23. decembra 2004
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti