Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5399. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale, stran 13729.

Na podlagi 42. člena Odloka o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale (Uradni RS, št. 110/05) ter v skladu z določili Pravilnika o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 128/04, 45/05 in 56/05) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni RS, št. 24/99,11/01,5/03 in 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 21. redni seji dne, 19. 12. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu za obračun cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale
1. člen
Ta pravilnik določa način obračunavanja cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale (v nadaljnjem besedilu: javna služba) uporabnikom storitev javne službe.
2. člen
Župan Občine Žetale potrdi skupno letno količino vseh faz obravnave odpadkov za preteklo leto, ki jih izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) v svojem letnem poročilu o poslovanju podjetja predloži najkasneje do 31. marca tekočega leta ter na predlog izvajalca, na podlagi podatkov iz poslovnega načrta izvajalca za tekoče leto, sprejme predvidene letne količine odpadkov za tekoče leto.
3. člen
Obračun cen storitev javne službe po tem pravilniku obsega naslednje storitve:
1. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki vključuje tudi obdelavo, sortiranje in začasno skladiščenje komunalnih odpadkov pred oddajo v enega od postopkov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, in sicer v naslednjem obsegu:
– ločeno zbiranje in prevoz ločenih frakcij,
– obdelavo in po potrebi tudi dodatno sortiranje ločenih frakcij ter začasno skladiščenje pred oddajo v predelavo,
– zbiranje, začasno skladiščenje in pripravo nevarnih frakcij za oddajo v odstranjevanje in predelavo,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– obdelavo kosovnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in prevoz kuhinjskih odpadkov,
– zbiranje odpadnih jedilnih olj in maščob,
– zbiranje in prevoz ostalih komunalnih odpadkov,
– obdelavo ostalih komunalnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
2. obdelavo ostankov komunalnih odpadkov s stiskanjem in baliranjem odpadkov zaradi zmanjšanja volumna odpadkov, ki se odlagajo,
3. odstranjevanje komunalnih odpadkov ali odlaganje ostankov predelave,
4. obdelavo biološko razgradljivih in kuhinjskih odpadkov,
5. ceno za uporabo infrastrukture,
6. vodenje evidenc,
7. osveščanje in obveščanje uporabnikov storitev javne službe.
4. člen
Cena storitev javne službe za izvajanje storitev iz predhodnega člena se obračuna po osnovni tarifi za 14 dnevni odvoz preostalih odpadkov in za območja večstanovanjskih enot na podlagi naslednjega izračuna:
predvideni letni strošek =
= predvidena letna količina odpadkov x cena/m3
Predvideni letni strošek predstavlja osnovo, od katere je 50% delež fiksni strošek gospodinjstva, neodvisen od števila članov gospodinjstva, 50% delež pa predstavlja variabilni strošek, ki je odvisen od števila članov gospodinjstva, razen za gospodinjstva z osmimi ali več člani, za katere se obračuna variabilni strošek po izračunu za sedem članov gospodinjstva.
Fiksni strošek na mesec se izračuna po naslednji formuli:
                   predvideni letni strošek/2
fiksni mesečni strošek =  --------------------------------------------- /12
              povprečnim letnim številom vseh gospodinjstev
pri čemer je:
– povprečno letno število vseh gospodinjstev enako povprečnemu številu gospodinjstev vseh občin, vezanih na skupno javno službo.
Variabilni strošek na mesec se izračuna po naslednji formuli:
                    fiksni mesečni strošek
variabilni mesečni strošek = ----------------------------------------
               povprečnim številom članov gospodinjstva
pri čemer je:
– povprečno število članov gospodinjstva enako povprečnemu številu članov gospodinjstva vseh občin, vezanih na skupno javno službo.
Mesečni strošek gospodinjstva se izračuna po naslednji formuli:
mesečni strošek gospodinjstva = fiksni strošek + (variabilni strošek x št. članov gospodinjstva)
Mesečni strošek gospodinjstva na območju, ki ni dostopno vozilom za zbiranje komunalnih odpadkov in je zanje organizirano skupno zbirno mesto, se izračuna po naslednji formuli:
Mesečni strošek gospodinjstva = (fiksni strošek/št. gospodinjstev vezanih na skupno zbirno mesto)
+ (variabilni strošek x št. članov gospodinjstva)
5. člen
Za izvajanje dodatnega ali zmanjšanega obsega storitev javne službe posameznikom ali skupini uporabnikov, ki dokazljivo povzročajo izvajalcu različne stroške in na območju, kjer je uvedeno ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, pa povzročitelji le-teh niso ločeno odložili, se lahko cena storitev javne službe diferencira skladno z določili drugega odstavka 14. člena Pravilnika o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 128/04, 45/05 in 56/05).
6. člen
Spremembe cen storitev javne službe, ki jih odobri Občinski svet Občine Žetale, začno veljati za storitve javne službe najkasneje do 30. aprila tekočega leta.
7. člen
Cene storitev javne službe potrjuje Občinski svet Občine Žetale s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu R Slovenije.
8. člen
V cenah storitev javne službe niso upoštevane zakonsko predpisane dajatve.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 117/04).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem Republike Slovenije.
Št. 062-02-0021/2005-3
Žetale, dne 19. decembra 2005
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti