Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5316. Pravilnik o načinu vodenja in vsebini evidence subjektov inovativnega okolja, stran 13649.

Na podlagi 9. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 40/04) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o načinu vodenja in vsebini evidence subjektov inovativnega okolja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način vodenja in vsebino evidence subjektov inovativnega okolja ter dodatne pogoje za opravljanje posameznih nalog in programov za oblikovanje inovativnega okolja (v nadaljnjem besedilu: storitev).
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. podjetniški inkubatorji so pravne osebe, ki predstavljajo okolje z ugodnimi pogoji za nastanek, rast in razvoj novih podjetij;
2. univerzitetni inkubatorji so posebna vrsta podjetniškega inkubatorja, ki delujejo v okviru univerze ali visokošolskih organizacij;
3. tehnološki parki so posebna vrsta podjetniškega inkubatorja, ki je usmerjen na podjetje z visoko tehnološko zahtevnostjo in podjetja, katerih izdelki in storitve vsebujejo pomemben delež znanja in raziskovalno razvojnega dela;
4. tehnološki centri so pravne osebe, ki delujejo kot posredniki med znanostjo (univerza, tehnične fakultete in raziskovalni instituti) na eni strani in industrijo na drugi;
5. tehnološke mreže so pravne osebe, ki na ožjem raziskovalnem področju vlagajo v razvoj znanja in novih tehnologij;
6. grozdi so vrsta povezanih podjetij ter razvojno raziskovalnih institucij, ki se združujejo zaradi skupnega razvoja in specializacije, skupnega nastopa ter prodora na trge, mednarodnega povezovanja, ter krepitve ključnih sposobnosti podjetij
Ostali izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo pomen, kot ga določa Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 40/04; v nadaljnjem besedilu: zakon).
II. EVIDENCA SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA
3. člen
Subjekte inovativnega okolja, ki izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, in dodatne pogoje za opravljanje posameznih storitev, ki jih določa ta pravilnik, vpiše ministrstvo, pristojno za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v evidenco subjektov inovativnega okolja (v nadaljnjem besedili: evidenca).
4. člen
Evidenca je sestavljena iz evidence A in evidence B. V evidenci A so vpisani subjekti inovativnega okolja, ki izvajajo storitve podpornega in infrastrukturnega okolja za razvoj novo ustanovljenih podjetij s sposobnostjo inoviranja ter znanstveno-raziskovalne dejavnosti, v evidenci B pa subjekti inovativnega okolja, ki so ustanovljeni z namenom povezovanja in spodbujanja inovacijske dejavnosti svojih članov in drugih organizacij.
Subjekti inovativnega okolja, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v obe evidenci, se vpišejo v obe evidenci.
Vpis v evidenco se opravi na podlagi prijave za vpis na obrazcu, določenem v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Dodatni pogoj za opravljanje posameznih storitev, ki ga mora izpolnjevati subjekt inovativnega okolja za vpis v evidenco A ali B, je, da ima petletni program dela, ki med drugim vsebuje imena izvajalcev ter njihovo predvideno obremenitev za izvrševanje raziskovalno razvojnega programa
6. člen
Dodatna pogoja za opravljanje posameznih storitev, ki jih morajo izpolnjevati tehnološki centri in tehnološke mreže za vpis v evidenco A sta, da:
– razpolaga z raziskovalno opremo, ki je potrebna za raziskovalno dejavnost, in katere vrednost presega milijon tolarjev in
– ima vsaj eno raziskovalno skupino s področja delovanja, ki mora biti vpisana v evidenco raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost.
7. člen
V evidenci se o subjektu inovativnega okolja vodijo naslednji podatki:
– firma in sedež,
– firma ali ime in sedež ali naslov ustanovitelja ali lastnika,
– kratek opis dejavnosti,
– datum in številka prijave, na podlagi katere je opravljen vpis in
– sprememba vpisa ali izbris iz evidence.
8. člen
Prijavi za vpis mora subjekt inovativnega okolja (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj) priložiti:
– originalni ali overjeni izpisek iz sodnega registra, ki je bil izdan največ mesec dni pred dnem vložitve prijave za vpis,
– ustanovitveni akt in statut,
– poslovno poročilo ali poročilo o delu subjekta inovativnega okolja za zadnji dve poslovni leti,
– petletni program dela,
– reference, ki izkazujejo pomembne dosežke subjektov inovativnega okolja in
– kratko predstavitev v slovenščini in angleščini (vsaka do 1900 znakov).
Prijavi za vpis v evidenco A morajo tehnološki centri in tehnološke mreže poleg listin iz prejšnjega odstavka priložiti še:
– zapisnik komisije oziroma organa, ki je podelil nazive raziskovalcem subjekta inovacijskega okolja in
– seznam pomembnejše raziskovalne opreme in dokazila o njeni vrednosti.
9. člen
Če prijavi za vpis niso priložene listine iz prejšnjega člena, ministrstvo pozove predlagatelja, da v roku petih delovnih dni prijavo dopolni oziroma predloži manjkajoče listine.
Če predlagatelj pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, se šteje, da je prijava nepopolna. Minister izda sklep s katerim zavrže prijavo za vpis. Dokumentacija se vrne predlagatelju.
10. člen
Subjekt inovativnega okolja se izbriše iz evidence:
– na lastno željo;
– če je izbrisan iz sodnega registra;
– če spremeni dejavnost.
III. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-74/2005-3
Ljubljana, dne 15. decembra 2005
EVA 2005-2111-0129
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

PRILOGA

Prijava za vpis

 

1. Osnovni podatki

1.

Naziv subjekta inovativnega okolja(*1)

 

2.

Ustanovljeno leta

 

3.

Matična številka

 

4.

Davčna številka

 

5.

Šifra dejavnosti (SKD)

 

6.

Številka razisk. org. v evidenci Javne agencije za raziskovalno dejavnost

 

7.

Transakcijski račun

 

8.

Banka, pri kateri je odprt transakcijski račun

 

9.

Naslov

 

11.

Telefon

 

12.

Faks

 

13.

Naziv ustanovitelja

 

14.

Ime in priimek direktorja subjekta inovativnega okolja

 

15.

Podpis direktorja in žig subjekta inovatinega okolja

 

 

 

 

2. Seznam potrebnih priloženih prilog:

 

 

DA

NE

1.

Originalni ali overjeni izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od meseca dni od vložitve prijave za vpis v evidenco subjekta inovativnega okolja

 

 

2.

Ustanovitveni akt in statut

 

 

3.

Program dela za petletno obdobje

 

 

4.

Poslovno poročilo ali poročilo o delu za zadnji dve poslovni leti

 

 

5.

Kratka predstavitev subjekta inovativnega okolja v slovenščini in angleščini

 

 

6.

Reference

 

 

7.

Zapisnik komisije oziroma organa, ki je podelil nazive raziskovalcem subjekta inovativnega okolja(*2)

 

 

8.

Seznam pomembnejše raziskovalne opreme, katere vrednost praviloma presega 1 mio SIT(*2)

 

 

 

 

 

Izpolni ministrstvo za gospodarstvo:

Datum prijave:

 

Potrebne dopolnitve:

 

Rok za oddajo dopolnitev:

 

Sprejem dopolnitev:

 

Opombe

 

Datum vpisa:

 

Številka prijave:

 

 

 

 

(*1) Kot subjekt inovativnega okolja se štejejo vse pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izvajajo storitve za spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti in so oblikovani kot podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, tehnološki centri, razvojna jedra grozdov ali tehnološke mreže.

(*2) Samo za vpis v evidenco A za tehnološke centre in tehnološke mreže

(*2) Samo za vpis v evidenco A za tehnološke centre in tehnološke mreže

 


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti