Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5335. Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2006, stran 13668.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 30. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99, in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03 in 49/05) je Občinski svet Občine Hajdina na 21. redni seji dne 23. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Hajdina za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Hajdina za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljevanju: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |  v tisoč tolarjih|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov      |      leto 2006|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |       570.750|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |       368.170|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |       320.661|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček   |       190.000|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |703 Davki na premoženje       |       89.891|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve|       22.770|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |706 Drugi davki           |          0|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |       65.509|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od|       50.780|
|    |premoženja              |          |
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |        1.800|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |712 Denarne kazni          |         575|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |          0|
|    |storitev               |          |
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki     |       12.354|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |       126.000|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |          0|
|    |sredstev               |          |
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog    |          0|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |       126.000|
|    |nematerialnega premoženja      |          |
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |          0|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov|          0|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine    |          0|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |       76.580|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |       76.580|
|    |javnofinančnih institucij      |          |
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |       646.247|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |       161.435|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim|       40.101|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za    |        6.751|
|    |socialno varnost           |          |
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |       111.583|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti     |          0|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |409 Rezerve             |        3.000|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |       180.369|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |410 Subvencije            |        8.470|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |411 Transferi posameznikom in    |       94.570|
|    |gospodinjstvom            |          |
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim      |       32.130|
|    |organizacijam in ustanovam      |          |
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi  |       45.199|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino    |          0|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |       283.343|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih    |       283.343|
|    |sredstev               |          |
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |       21.100|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |430 Investicijski transferi     |       21.100|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    |       -75.497|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)      |          |
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |                   |          |
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |          |
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |          0|
|    |PRODAJA               |          |
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)  |          |
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |          0|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil  |          0|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev   |          0|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije |          0|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |          0|
|    |KAPITALSKIH             |          |
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |DELEŽEV (440+441+442)        |          |
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |          0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |          |
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |440 Dana posojila          |          0|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in |          0|
|    |naložb                |          |
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova|          0|
|    |privatizacije            |          |
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA     |          0|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |IN SPREJEMANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  |          |
|    |(IV.-V.)               |          |
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |                   |          |
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA          |          |
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |       75.497|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|50   | ZADOLŽEVANJE            |       75.497|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |500 Domače zadolževanje       |       75.497|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)        |          0|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA           |          0|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga     |          0|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |          0|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |          |
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)    |       75.497|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.)|       75.497|
+-------+-------------------------------------+--------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk- podskupin kontov in načrti razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/1), ki se uporabljajo za namene, določene v tem zakonu,
– prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki od občanov, ki se namenijo za izgradnjo kanalizacije,
– drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom ob polletnem izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– prerazporeditvi sredstev med različnimi postavkami v okviru posameznih dejavnosti na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki,
– prenosu sredstev med posameznimi dejavnostmi do višine 1% vrednosti proračuna,
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5 % sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2006 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 1.000 000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
8. člen
Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna za leto ni bilo mogoče predvideti, občina v letu 2006 oblikuje splošno proračunsko rezervacijo v višini 2.000.000 tolarjev.
O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom ZJF.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 75.497.000 tolarjev.
Občina v letu 2006 ne daje poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetjih, katerih ustanoviteljica je občina Hajdina.
11. člen
Za leto 2006 se pravne osebe javnega sektorja na ravni občine ne smejo zadolžiti in izdajati poroštev drugim fizičnim osebam.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Hajdina v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/06
Hajdina, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti