Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5394. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, stran 13727.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 72/05), 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03 in 85/04) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 19. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 31/97, v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 2. člena odloka tako, da se glasi:
»Urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost je izbirna lokalna gospodarska javna služba.«
3. člen
Spremeni se 3. člen, ki se glasi:
»Pokopališka in pogrebna dejavnost se opravlja na podlagi podeljene koncesije. Dejavnost urejanja pokopališč izvaja režijski obrat (v nadaljevanju: izvajalec), organiziran kot samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave Občine Zreče.
Za opravljanje pokopališke dejavnosti Občina Zreče pooblasti upravljavce.«
4. člen
Spremeni se drugi odstavek 13. člena, ki se glasi:
»Uporabo vežice in njen obratovalni čas določi izvajalec oziroma upravljavec. V času, ko je mrliška vežica zaprta, se lahko vstopi samo na podlagi predhodnega dovoljenja izvajalca oziroma upravljavca.«
5. člen
Spremeni se drugi odstavek 24. člena, ki se glasi:
»Za izdelavo pokopališkega katastra in načrta mora poskrbeti upravljavec oziroma izvajalec.«
6. člen
Spremeni se prvi stavek, prvega odstavka 32. člena, ki se glasi:
»Prostore za grobove daje v najem upravljavec oziroma izvajalec.«
7. člen
V drugem odstavku 33. člena se namesto besede »koncesionar« uporabi besedilo »upravljavec oziroma izvajalec«.
V četrtem odstavku istega člena se namesto besede »koncesionar« uporabi besedilo »upravljavec oziroma izvajalec«.
V šestem odstavku se črta pika in se doda besedilo »oz. izvajalec«.
8. člen
Spremeni se prvi stavek 36. člena, ki se glasi:
»Upravljavec oziroma izvajalec razveljavi sklenjeno pogodbo v naslednjih primerih…«.
9. člen
Spremeni se peti odstavek 37. člena, ki se glasi:
»Višino najemnine za grobove ter ceno storitev določi upravljavec oziroma izvajalec v soglasju z občinskim svetom.«
Črta se šesti odstavek 37. člena.
10. člen
Spremeni se prvi odstavek 38. člena odloka, ki se glasi:
»O ustanovitvi novih, razširitvi ali opustitvi obstoječih pokopališč odloča na predlog upravljavca oziroma izvajalca v skladu s prostorsko dokumentacijo pristojna komisija občinskega sveta, ki da nato predlog v obravnavo Občinskemu svetu Občine Zreče.«
11. člen
V prvem odstavku 39. člena se črta sedma alinea.
12. člen
V 40. členu se črtajo prva, druga, tretja, deveta in deseta alinea.
13. člen
Spremeni se prvi stavek 41. člena, ki se glasi:
»Upravljavec oziroma izvajalec je dolžan zagotoviti redno tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh skupnih objektov in naprav na območju pokopališča ter komunalnih objektov in naprav in tehničnih ureditev, kot so: …«
14. člen
Spremeni se drugi stavek drugega odstavka 42. člena, ki se glasi:
»Upravljavec oziroma izvajalec je dolžan v takem primeru najemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev groba, kateri ne more biti daljši od dveh mesecev. Po preteku tega roka postopa upravljavec oziroma izvajalec skladno z določbami četrtega odstavka 33. člena.«
15. člen
Spremeni se 43. člen, ki se glasi:
»Z globo 250.000,00 tolarjev se kaznuje koncesionar, če opusti predpisana ravnanja iz 40. člena odloka.
Z globo 80.000,00 tolarjev se kaznuje, kdor krši prvo, drugo, tretjo, četrto in šesto alineo prvega odstavka 39. in prvega odstavka 42. člena tega odloka.
Z globo 10.000,00 tolarjev se kaznuje, kdor krši peto alineo prvega odstavka 39. člena.«
16. člen
Spremeni se 44. člen, ki se glasi:
»Uresničevanje tega odloka nadzoruje komunalno cestni inšpektor/ica.«
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-07-01/2005-7
Zreče, dne 19. decembra 2005
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti