Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5364. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2005, stran 13693.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 15., 93. in 94. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99 in 27/04) je Občinski svet Občine Prebold na 34. seji dne 1. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Prebold
za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2005 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               | v tisoč|
|    |                              |   SIT|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |                              |     |
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              | 647.370|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  | 397.584|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                      | 358.025|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček              | 254.172|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |703 Davki na premoženje                  |  63.212|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve           |  40.641|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |706 Drugi davki                      |    0|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                     |  39.559|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      |  26.700|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |711 Takse in pristojbine                  |  1.139|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |712 Denarne kazni                     |    70|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         |  3.650|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki                |  8.000|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                    |  65.100|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         |  12.100|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog               |    0|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih     |  53.000|
|    |dolgoročnih sredstev                    |     |
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|73   |PREJETE DONACIJE                      |    0|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov           |    0|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine               |    0|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                    | 184.686|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij| 184.686|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev  |    0|
|    |proračuna Evropske unije                  |     |
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                | 645.270|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                       | 217.920|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           |  32.900|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       |  5.385|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve              | 175.990|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |403 Plačila domačih obresti                |  1.000|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |409 Rezerve                        |  2.645|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI                      | 232.695|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |410 Subvencije                       |  9.500|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        | 138.227|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    |  28.515|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi             |  56.453|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino               |    0|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI                   | 144.075|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           | 144.075|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI                  |  50.580|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki |  42.300|
|    |niso proračunski uporabniki                |     |
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom    |  8.280|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  |  2.100|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |     |
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH    |     |
|    |DELEŽEV (750+751+752)                   |     |
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               |     |
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil             |     |
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev              |     |
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije            |     |
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV       |     |
|    |(440+441+442+443)                     |     |
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV       |     |
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |440 Dana posojila                     |     |
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb        |     |
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije    |     |
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in  |     |
|    |drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji  |     |
|    |lasti                           |     |
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH    |     |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)                      |     |
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA                     |     |
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                     |     |
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                        |  20.000|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |500 Domače zadolževanje                  |  20.000|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                   |     |
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA                      |  22.100|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|    |550 Odplačila domačega dolga                |  22.100|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-  |    0|
|    |II.-V.-VIII.)                       |     |
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)               |  -2.100|
+-------+-----------------------------------------------------------+---------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)           |  -2.100|
+-----------------------------------------------------------------------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA            |
+-----------------------------------------------------------------------------+
V posebnem delu proračuna so navedeni neposredni uporabniki, ki so vključeni na področjih proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Prebold.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2006 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 1.715.000,00 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 300.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2005 lahko zadolži do višine 10% zagotovljene porabe občine v letu 2004.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Prebold v letu 2005 ne sme preseči 5% zagotovljene porabe v letu 2005.
9. člen
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 2005 zadolžijo le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Prebold v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/8/2005-01
Prebold, dne 1. decembra 2005
Župan
Občina Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti