Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5390. Odlok o dopolnitvi zazidalnega načrta »Potoška vas–šola in levi breg Kotredeščice«, v Zagorju ob Savi, stran 13723.

Na podlagi 27. do 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list. št. 110/02) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi – prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na seji dne 17. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi zazidalnega načrta »Potoška vas–šola in levi breg Kotredeščice«, v Zagorju ob Savi
1. člen
Sprejme se DOPOLNITEV Zazidalnega načrta »POTOŠKA VAS–ŠOLA IN LEVI BREG KOTREDEŠČICE«, v Zagorju ob Savi, ki jo je pod številko projekta 18/08, izdelal ARHIS, d.o.o. Zagorje ob Savi, v oktobru leta 2005.
2. člen
Ureditveno območje dopolnitev zazidalnega načrta vključuje zemljišče parc. št. 473/5 in 473/7 obe v k.o. Zagorje – mesto in parc. št. 1149/1, 1142/1 in 1142/2 vse v k.o. Zagorje.
Predmet dopolnitev zazidalnega načrta je razširitev meje zazidalnega načrta in načrtovanje izgradnje individualnega stanovanjskega objekta kot dopolnitev obstoječe individualne stanovanjske gradnje na levem bregu Kotredeščice. Površina ureditvenega območja dopolnitev zazidalnega načrta je 1563 m2.
3. člen
V odloku o Zazidalnem načrtu Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice (Uradni vestnik Zasavja št. 18/97) se v poglavju II. UREDITVENO OBMOČJE v 3. členu pri poglavju »opis meje po obodni parcelaciji« spremeni opis od parcele 473 naprej do parcele 1148/1 tako, da se ta del opisa glasi: 473 kjer se obrne proti vzhodu in poteka po severni strani parcele 473/5 in 473/7 do parcele 1499/1 tu se lomi proti jugu in poteka po zahodnem robu parcele 1499/1 do parcele 1499/2 (pot pri Hrastelju) kjer se po vzhodnem robu te parcele preko parcele 1148/1.
V poglavju »seznam parcel v ureditvenem območju« se besedilo dopolni, tako da se za parcelo 469/4 vstavita parceli št. 473/5 in 473/7 in za parcelo št. 1142/1 vstavi parcela št. 1142/2.
4. člen
V poglavju III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR S PRIKAZOM VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI se v 4. členu v drugi alineji drugega odstavka in v zadnjem odstavku poglavja »Stanovanjska območja« spremeni število 17 v 18.
5. člen
V poglavju IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV v 5. členu v poglavju »Za stanovanjske objekte je obvezno upoštevati:« doda alinea, ki se glasi:
Tlorisni gabarit individualne stanovanjske hiše načrtovane na parc. št. 473/5 in 473/7 obe v k.o. Zagorje –mesto je 10,88 x 7,78 m + izzidek 3,80 x 1,20 m ob vzhodni in zahodni fasadi (tolerance +- 10% v obe smeri). Višinski gabarit: K+P+M, (vkopana klet) in višino kolenčnega zidu max 1,50 m. Absolutna kota ca. 273,50. Streha je razgibana večkapnica z glavno smerjo slemena vzporedno s plastnicami terena. Naklon strešin okoli 40º in kritino temne barve.
6. člen
V poglavju VII. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR se v 14. členu spremeni četrta alinea, ki se glasi:
– Dopustne so tudi gradnje pomožnih objektov in nadstrešnic, ter postavitve garaž izven stanovanjskega objekta.
7. člen
Sestavni del tega odloka so tudi tekstualni in grafični prikazi dopolnitev zazidalnega načrta ter smernice in mnenja nosilcev urejanja.
8. člen
Ostala določila veljavnega odloka ostanejo nespremenjena.
9. člen
Dopolnitev zazidalnega načrta je stalno na vpogled pri Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
10. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem Dopolnitev zazidalnega načrta opravlja pristojna služba občinske uprave.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-3/96
Zagorje ob Savi, dne 17. decembra 2005
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti