Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2005 z dne 28. 12. 2005

Kazalo

5357. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2006, stran 13688.

Na podlagi določb Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 66/97 in 56/98), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 52/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in na podlagi Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 4/99, 01/00, 01/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 64/03 in 29/04) je Občinski svet Občine Mozirje, na 22. redni seji dne 21. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Mozirje za leto 2006
1. člen
S proračunom Občine Mozirje (v nadaljevanju besedila – proračun) za leto 2006 se zagotovijo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in predpisi Občine Mozirje opravlja Občina Mozirje.
2. člen
Proračun Občine Mozirje za leto 2006 se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov              v 000 SIT
I.  Prihodki                         1.158.080
II.  Odhodki                         1.184.980
III. Proračunski presežek
   (proračunski primanjkljaj) (I. – II.)           – 26.900
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev                  /
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev          /
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)           /
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje                        40.000
VIII. Odplačila dolga                       13.100
IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
   (I.+IV.+VII.- II. -V.-VIII.)                   /
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)              + 26.900
XI.  Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)          + 26.900
Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta         /
------------------------------------------------------------------------
3. člen
Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke po Zakonu o javnih financah, prejete donacije in transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja, na strani odhodkov pa se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se oblikujejo prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine.
4. člen
Vsi prihodki po virih in vrstah in odhodki po natančnejših namenih porabe so prikazani v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Med odhodki proračuna se v sredstva obveznih rezerv za naravne in druge nesreče izloči 0,5% skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev rezerv odloči župan na osnovi določb Statuta Občine. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o uporabi sredstev rezerv ob poročanju o izvajanju proračuna.
6. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o uporabi rezervacije ob poročanju o izvajanju proračuna.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka terjatve v nesorazmerju z višino terjatve. O teh odpisih poroča župan ob sprejemanju zaključnega računa.
8. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom in, če so izpolnjeni vsi z zakonom in drugimi akti predpisani pogoji za uporabo sredstev.
V imenu občine smejo uporabniki prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
9. člen
Uporabniki proračuna so odgovorni za uporabo proračuna skladno z nameni, ki so izkazani v posebnem delu proračuna. Uporabniki proračuna morajo opravljati nabave blaga in storitev v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
10. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v finančnih načrtih KS in so sestavni del proračuna občine. Za izvrševanje finančnih načrtov KS sta odgovorna predsednika sveta KS.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Mozirje. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave.
Če župan ugotovi nenamensko uporabo sredstev, mora zahtevati, da se sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti občinski svet.
12. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posameznem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom, poroča občinskemu svetu o proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
13. člen
Proračunska poraba sme prekoračiti planirano v tem proračunu le za namene, ki jih opredeljuje zakon ali sklep Vlade Republike Slovenije, kar se uredi z rebalansom proračuna.
14. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom zagotavljajo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije oziroma po sklenjeni pogodbi o uporabi proračunskih sredstev, upoštevajoč zapadlost obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
15. člen
Župan lahko začasno zadrži uporabo sredstev, ki so v posebnem delu razporejena za posamezne namene, če prihodki med letom niso doseženi v predvideni višini. Vrstni red prioritete plačil je:
– plače in drugi osebni prejemki ter prispevki delodajalca,
– socialni izdatki,
– izdatki, za katere je v proračunu predviden izvirni prihodek,
– obveznosti občine iz preteklih let.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
16. člen
Župan lahko prevzame obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v proračunu in so za ta namen planirana sredstva v proračunu tekočega leta in sicer pri investicijskih odhodkih (skupina kontov 42 in 43).
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2007, za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v proračunu 2006 (skupina kontov 42 in 43), v naslednjih letih pa ne smejo presegati 25% pravic porabe v proračunu za leto 2006 (skupina kontov 42 in 43).
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v načrtu razvojnih programov in finančnem načrtu neposrednega uporabnika v letih, ko zapadejo v plačilo.
17. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve likvidnosti proračuna.
Župan je pooblaščen, da lahko v primeru, ko zaradi neusklajene dinamike prihodkov z dinamiko obveznosti proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesti, uporabi sredstva rezerv občine, ki morajo biti vrnjena do konca leta. Lahko tudi najame kratkoročno posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
18. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolžuje za investicije, ki so v proračunu za leto 2006, do višine 40.000 tisoč SIT.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o zadolževanju.
19. člen
Župan je pooblaščen za dajanje soglasja k zadolževanju javnih zavodov, v katerih ustanovitelj je občina oziroma za dajanje garancij in poroštev in o tem obvesti Občinski svet.
20. člen
Nadzorni odbor pri občinskem svetu opravlja nadzor nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima nadzorni odbor pravico zahtevati, da se sredstva vrnejo z zakonskimi zamudnimi obrestmi v občinski proračun in o tem obvesti župana občine.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006.
Št. 062-02/10
Mozirje, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti