Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5282. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Videm, stran 13412.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 149. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US: U-I-13/94-65, 45/94 – odl. US: U-I-144/94-18, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US: U-I-285/94-105, 63/95, 73/95 – odl. US: U-I-304/94-9, 9/96 – odl. US: U-I-264/95-7, 39/96 – odl. US: U-I-274-95, 44/96 – odl. US: U-I-98/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US: U-I-39/95, 74/98, 12/99 – sklep US: U-I-4/99, 36/99 – odl. US: U-I-313/96, 59/99 – odl. US: U-I-4/99, 70/00, 94/00 – sklep US: U-I-305-98-14, 100/00 – skl. US: U-I-186/00-10, 28/01 – odl. US: U-I-416/98-38, 87/01, 16/02 – sklep US: U-I-33/02-7, 51/02, 108/03 – odl. US: U-I-186/00-21, 77/04 – odl. US: U-I-111/04-21), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 45/04, 86/04, 7/05 – sklep US: U-I-19/05-5), Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01), Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04), Pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00, 41/04, 43/04), Pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/00, 12/02, 41/04), Pravilnika o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki (Uradni list RS, št. 37/04, 41/04), Pravilnika o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Uradni list RS, št. 42/04) Pravilnika o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 128/04), 16. člena Statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00, 109/01, 93/02, 13/03 in 52/05) in 5. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Videm (Uradni list RS, št. 28/01) je Občinski svet Občine Videm na 23. redni seji dne 25. 10. 2005 sprejel
O D L O K
o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Videm
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
Ta odlok določa način, predmet in pogoje opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odstranjevanja komunalnih odpadkov ali odlaganja ostankov predelave (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Videm.
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorska razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. vire financiranja javne službe in način njenega oblikovanja,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina Občine Videm,
7. cene storitev javne službe,
8. nadzor nad izvajanjem javne službe,
9. kazenske določbe.
3. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo republiški predpisi s področja varstva okolja.
4. člen
(opredelitev pojmov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Odpadek je določena snov ali predmet, ko ga njegov povzročitelj ali druga oseba, ki ima snov ali predmet v posesti, zavrže, namerava ali mora zavreči.
2. Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi podoben odpadek iz proizvodnje, trgovine, storitve ali druge dejavnosti.
3. Kuhinjski odpadki so odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih in v kuhinjah pri razdeljevanju hrane v industriji, obrti in storitveni dejavnosti.
4. Biološko razgradljiv odpadek so ostanki hrane, kuhinjski odpadki, odpadki z vrtov in parkov ali drugi odpadki, papir, karton, ki se razgradijo, če so izpostavljeni anaerobnim ali aerobnim procesom razgrajevanja.
5. Odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s pokopališč) so odpadki rastlinskega izvora, kot so odpadne veje, trava in listje in podobno, razen odpadkov od čiščenja površin, žaganje in lesni odpadki, če les ni obdelan s premazi ali lepili, ki vsebujejo težke kovine ali organske spojine.
6. Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevažanje, predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom teh ravnanj in ukrepi po prenehanju delovanja naprave za ravnanje z odpadki.
7. Povzročitelj odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov), in vsaka oseba, ki opravlja mešanje odpadkov ali druge predhodne postopke, ki spreminjajo lastnosti ali sestavo teh odpadkov.
8. Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali oseba, ki ima odpadke v posesti.
9. Odstranjevanje odpadkov je namenjeno končni oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče predelati, in zajema predvsem obdelavo odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično-fizikalnimi metodami in odlaganje odpadkov.
10. Odstranjevalec odpadkov je oseba, ki odstranjuje odpadke, ne glede na to, ali je njihov povzročitelj ali pa odstranjuje odpadke za druge imetnike.
11. Zbiranje odpadkov je pobiranje odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo zbiralcem odpadkov, ter razvrščanje ali mešanje teh odpadkov, z namenom prevoza zaradi njihove predelave ali odstranjevanja.
12. Zbiralec odpadkov je oseba, ki skladno s predpisi kot dejavnost opravlja zbiranje določene vrste odpadkov.
13. Prevoznik odpadkov je oseba, ki skladno s predpisi kot dejavnost opravlja prevažanje odpadkov drugih imetnikov.
14. Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine "Ločeno zbrane frakcije" in ločeno zbrana odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine "Embalaža", vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki.
15. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe.
16. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe.
17. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine "Drugi komunalni odpadki" s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke.
18. Ostali komunalni odpadki so komunalni odpadki, iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije, ali ostanki iz predelave ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpadkov, ki jih zaradi njihove sestave ali načina nastajanja praviloma ni možno razvrstiti v skupino "Ločeno zbrane frakcije" ali v druge skupine komunalnih odpadkov ali v skupino "Embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek“ v klasifikacijskem seznamu odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki.
19. Ostanki komunalnih odpadkov so ostanki predhodno obdelanih komunalnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališče nenevarnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov.
20. Embalaža so vsi izdelki iz kateregakoli materiala, namenjeni temu, da blago, ne glede na to, ali gre za surovine ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od proizvajalca do končnega uporabnika ali potrošnika.
21. Odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, je odpadna prodajna ali sekundarna embalaža, ki nastaja kot odpadek v gospodinjstvu ali kot po naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podoben odpadek v industriji ali obrtni, storitveni ali drugi dejavnosti.
22. Zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije prepuščajo.
23. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo.
24. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki po določenem urniku na naseljenih območjih omogoča, da povzročitelj komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi pokrit prostor ali ustrezen zabojnik, ki se ga za določen krajši čas začasno uredi in opremi za oddajanje in ločeno zbiranje teh frakcij.
25. Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. Na območju zbirnega centra je urejena tudi zbiralnica nevarnih frakcij.
26. Zbirno-prevzemno mesto kosovnih odpadkov je vnaprej določeno mesto za zbiranje in prevzem kosovnih odpadkov, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz objektov v neposredni okolici izvajalcu javne službe te odpadke prepuščajo.
27. Zbirno mesto ostalih odpadkov je mesto, kjer so nameščene posede, v katere imetniki komunalnih odpadkov neovirano odlagajo ostale odpadke. Zbirno mesto ostalih odpadkov praviloma ni na javni površini.
28. Prevzemno mesto ostalih odpadkov je mesto, kjer imetniki odpadkov prepuščajo po vnaprej določenem urniku izvajalcu javne službe ostale odpadke v za to namenjenih posodah. Prevzemno mesto ostalih odpadkov, ki je praviloma na javni površini, se za posamezno stavbo določi v postopku izdaje dovoljenja za poseg v prostor. Če v postopku iz prejšnjega stavka prevzemno mesto ostalih odpadkov ni bilo določeno, se določi ob začetku uporabe storitev službe prevzemanja ostalih odpadkov z vpisom v register prevzemnih mest.
29. Odlagališče odpadkov (v nadaljnjem besedilu: odlagališče) je objekt ali več objektov za odlaganje odpadkov v tla ali na njih ali pod zemljo. Odlagališče je tudi:
– objekt ali del objekta, kjer proizvajalec odpadkov odlaga svoje odpadke na kraju njihovega nastanka, in
– stalen objekt ali del objekta, kjer se odpadki skladiščijo več kot eno leto.
Odlagališče ni:
– naprava, objekt ali del objekta, kjer se odpadki raztovarjajo z namenom omogočanja njihove priprave za nadaljnji prevoz v predelavo, obdelavo ali odstranjevanje, ali
– skladišče odpadkov, kjer se odpadki začasno skladiščijo največ tri leta pred predelavo ali obdelavo ali največ eno leto pred njihovim odstranjevanjem.
30. Upravljavec odlagališča je pravna ali fizična oseba, ki skladno s predpisi upravlja odlagališče v času njegovega obratovanja ali po njegovem zaprtju.
31. Divje odlagališče komunalnih odpadkov je vsak prostor, na katerem so nepravilno in nezakonito odloženi komunalni odpadki.
32. Infrastruktura javne službe je sistem zbiralnic, zbirnih centrov, komunalnih kompostarn, sortirnic in odlagališče nenevarnih odpadkov.
33. Cena storitev javne službe je cena, na podlagi katere izvajalec javne službe obračuna opravljene storitve uporabniku storitev javnih služb.
34. Enota količine storitev javne službe je masna enota 1 kg oziroma volumska enota 1 m3 prevzetih komunalnih odpadkov za storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
5. člen
(subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki)
(1) Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:
1. Občina Videm,
2. izvajalec javne službe,
3. povzročitelji komunalnih odpadkov na območju Občine Videm,
4. imetnik odpadkov na območju Občine Videm.
(2) Za imetnika odpadkov na javnih površinah, vključno z javnimi potmi in lokalnimi cestami, se šteje Občina Videm oziroma upravljavec javnih površin, ki ga določi Občina Videm.
6. člen
(vrste komunalnih odpadkov)
Vrste komunalnih odpadkov, ki so predmet javne službe, so:
1. gospodinjski odpadki in njim po naravi in sestavi podobni odpadki v industriji, obrti ter storitveni dejavnosti (v nadaljevanju: gospodinjski odpadki),
2. ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe,
3. nevarni odpadki, določeni s predpisom, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: nevarni odpadki),
4. kosovni odpadki,
5. odpadna prodajna ali sekundarna embalaža, ki nastaja kot odpadek v gospodinjstvu ali kot po naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podobe odpadek v industriji ali obrti, storitveni ali drugi dejavnosti,
6. biološko razgradljivi odpadki, so ostanki hrane, kuhinjski odpadki, odpadki z vrtov in parkov ali drugi odpadki, papir, karton, ki se razgradijo, če so izpostavljeni anaerobnim ali aerobnim procesom razgrajevanja,
7. organski kuhinjski odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih in v kuhinjah ter pri razdeljevanju hrane v industriji, obrti in storitveni dejavnosti (v nadaljevanju: kuhinjski odpadki),
8. ostali komunalnih odpadkov, iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije ali ostanki komunalnih odpadkov iz predelave ločeno zbranih frakcij ali kosovnih odpadkov, ki jih zaradi njihove sestave ali načina nastajanja praviloma ni možno razvrstiti v skupino "ločene zbrane frakcije" ali druge skupine komunalnih odpadkov ali v skupino "embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek" iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom o ravnanju z odpadki ali v skupino "kuhinjski odpadki" iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom o ravnanju z odpadki (v nadaljevanju: ostali odpadki),
9. ostanki komunalnih odpadkov so ostanki predhodno obdelanih komunalnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališče nenevarnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
7. člen
(oblika izvajanja javne službe)
(1) Javna služba se opravlja kot koncesionirana gospodarska javna služba.
(2) Koncesijo podeljuje pristojni organ Občine Videm.
(3) Koncesija za opravljanje javne službe po tem odloku se podeli enemu koncesionarju (v nadaljevanju: izvajalec javne službe). Izbira koncesionarja se opravi na podlagi javnega razpisa. Izbiro koncesionarja opravi pristojni organ Občine Videm.
(4) Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju Občine Videm.
III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
8. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
Javna služba po tem odloku obsega naslednje storitve:
1. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki vključuje tudi obdelavo, sortiranje in začasno skladiščenje komunalnih odpadkov pred oddajo v enega od postopkov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, in sicer v naslednjem obsegu:
– ločeno zbiranje in prevoz ločenih frakcij,
– obdelavo in po potrebi tudi dodatno sortiranje ločenih frakcij ter začasno skladiščenje pred oddajo v predelavo,
– zbiranje, začasno skladiščenje in pripravo nevarnih frakcij za oddajo v odstranjevanje in predelavo,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– obdelavo kosovnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in prevoz kuhinjskih odpadkov,
– zbiranje odpadnih jedilnih olj in maščob,
– zbiranje in prevoz ostalih komunalnih odpadkov,
– obdelavo ostalih komunalnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
2. obdelavo ostankov komunalnih odpadkov s stiskanjem in baliranjem odpadkov zaradi zmanjšanja volumna odpadkov, ki se odlagajo,
3. odstranjevanje komunalnih odpadkov ali odlaganje ostankov predelave,
4. saniranje divjih odlagališč komunalnih odpadkov.
1. Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
9. člen
(ločeno zbiranje komunalnih odpadkov)
(1) Za zagotavljanje kakovostne javne službe je na celotnem območju Občine Videm uvedeno ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki je obvezno za vse povzročitelje komunalnih odpadkov.
(2) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov se zagotavlja:
1. v zbirnem centru Leskovec,
2. v zbiralnicah ločenih frakcij,
3. s premičnimi zbiralnicami nevarnih frakcij,
4. na zbirnih in prevzemnih mestih,
5. na zbirnih-prevzemnih mestih ob prireditvah in aktivnostih na javnih površinah.
10. člen
(ločeno zbiranje frakcij)
Ločeno zbiranje frakcij se zagotavlja v zbirnem centru Leskovec, v zbiralnicah ločenih frakcij in v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.
11. člen
(zbirni center)
(1) V zbirnem centru se v okviru veljavnega obratovalnega časa zagotavlja ločeno zbiranje v zabojnikih in posodah za naslednje frakcije:
– papir in lepenka vseh vrst in velikosti vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– stekla vseh vrst in oblik, vključno s odpadno embalažo iz stekla,
– plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
– odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila,
– tekstil,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, črnila, lepil in smol, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, ki niso razvrščene v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
– električne in elektronske opreme, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, in
– kosovne odpadke.
(2) Poleg frakcij iz prvega odstavka tega člena se v zbirnem centru v skladu s predpisanimi pogoji zagotavlja tudi ločeno zbiranje in začasno skladiščenje v zbiralnicah nevarnih frakcij za nevarne frakcije določene s predpisom, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(3) Poleg frakcij iz prvega člena se v zbirnem centru zagotavlja tudi zbiranje kuhinjskih odpadkov v skladu s pogoji, ki jih določa predpis, ki ureja ravnanje z organskimi kuhinjskimi odpadki ter ostalih biološko razgradljivih odpadkov.
(4) Obseg, vsebina ravnanja ter način ločenega zbiranja odpadkov iz prvega in drugega odstavka tega člena se določi z letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami.
(5) Obseg, vsebina ravnanja ter način zbiranja odpadkov iz tretjega odstavka tega člena se določi z letnim programom oskrbe kuhinjskih odpadkov.
(6) Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov iz prvega odstavka tega člena določi izvajalec javne službe s tehničnim pravilnikom.
12. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)
(1) V zbiralnicah ločenih frakcij se v zabojnikih in posodah stalno, redno in nemoteno zagotavlja ločeno zbiranje:
– papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja ali lepenke,
– drobne odpadne embalaže iz stekla,
– drobne odpadne embalaže iz plastike in sestavljenih materialov in
– drobne odpadne embalaže iz kovine.
(2) Zbiralnice so prostorsko razporejene v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
(3) Iz zbiralnic se stalno, redno in nemoteno zagotavlja ločen prevoz frakcij iz prvega in drugega odstavka tega člena v zbirni center.
(4) Obseg, vsebina ravnanja ter način ločenega zbiranja odpadkov iz prvega in drugega odstavka tega člena se določi z letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami.
(5) Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov in posod iz prvega in drugega odstavka tega člena določi izvajalec javne službe s tehničnim pravilnikom.
13. člen
(premične zbiralnice nevarnih frakcij)
(1) V premičnih zbiralnicah se zagotavlja ločeno zbiranje nevarnih frakcij iz drugega odstavka 11. člena tega odloka najmanj enkrat letno na najmanj 9 mestih, ki so razporejene po celotnem območju Občine Videm.
(2) Obseg, vsebina ravnanja, način in obdobje zbiranja ter razporeditev premičnih zbiralnic nevarnih frakcij določi izvajalec javne službe z letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami. Izvajalec mora pri razporeditvi premičnih zbiralnic upoštevati gostoto poselitve in enakomernost razporeditve po celotnem območju Občine Videm.
14. člen
(zbirna in prevzemna mesta ostalih komunalnih odpadkov)
(1) Na zbirnih in prevzemnih mestih ostankov komunalnih odpadkov se redno, nemoteno in po vnaprej določenem urniku zagotavlja prevzem ostalih komunalnih odpadkov.
(2) Na zbirnih in prevzemnih mestih ostalih komunalnih odpadkov se redno, nemoteno in po vnaprej določenem urniku zagotavlja tudi prevzem kuhinjskih odpadkov in ostalih biološko razgradljivih odpadkov.
(3) Prepuščanje kuhinjskih odpadkov in ostalih biološko razgradljivih odpadkov, iz drugega odstavka tega člena, v prevzem izvajalcu javne službe na zbirnih in prevzemnih mestih ni obvezno, če jih povzročitelji kompostirajo sami v hišnem kompostniku ali prepuščajo v male kompostarne.
(4) Povzročitelji odpadkov morajo prepuščati odpadke iz prvega in drugega odstavka tega člena v za to namenjenih zabojnikih oziroma posodah, ki jih na zbirnih in prevzemnih mestih namešča izvajalec javne službe.
(5) Ne glede na določilo tretjega odstavka tega člena lahko povzročitelji komunalnih odpadkov občasno prepuščajo preostale odpadke v tipiziranih vrečkah, če v posodah ni prostora za vse odpadke. Prepuščanje odpadkov v tipiziranih vrečkah je lahko tudi redno, če izvajalec javne službe tako prepuščanje odobri na predlog povzročitelja komunalnih odpadkov zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti zbirnih ali prevzemnih mest od stavbe, v kateri komunalni odpadki nastanejo.
(6) Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov in posod iz prvega in drugega odstavka tega člena in tipiziranih vrečk iz petega odstavka tega člena določi izvajalec javne službe s tehničnim pravilnikom.
15. člen
(zbirno-prevzemno mesto ob prireditvah in aktivnostih na javnih površinah)
(1) Za čas trajanja javne kulturne, športne ali druge prireditve ali aktivnosti na prostem, na katerem se pričakuje več kot 1000 udeležencev, je treba na kraju prireditve zagotoviti ustrezno namestitev posebnih zabojnikov vsaj za ločeno zbiranje frakcij papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja in lepenke, drobno odpadno embalažo iz stekla, drobno odpadno embalažo iz kovin, tako da jih organizator prireditve izvajalcu javne službe odda ločeno od ostalih odpadkov in posode za zbiranje ostalih komunalnih odpadkov. V primeru, da se na prireditvi ponujajo tudi gostinske storitve je treba na kraju prireditve zagotoviti tudi ustrezno namestitev zabojnikov za zbiranje kuhinjskih odpadkov.
(2) Vrsto in obseg storitve iz prvega odstavka tega člena dogovorita izvajalec in uporabnik s pogodbo. Uporabniki (organizatorji) so dolžni prireditev priglasiti izvajalcu javne službe najmanj 8 dni pred datumom izvedbe prireditve.
16. člen
(ukrepanje v primeru nepravilno odloženih odpadkov)
Kadar komunalni odpadki niso oskrbljeni v skladu z določili tega odloka in ko povzročitelj komunalnih odpadkov ni znan ter so komunalno odpadki začasno ali trajno odloženi na zasebnih ali javnih površinah, jih mora na podlagi odločbe pristojnega inšpekcijskega organa prevzeti izvajalec javne službe v kolikor ni znan povzročitelj komunalnih odpadkov.
2. Obdelava ostalih komunalnih odpadkov
17. člen
(1) Za zagotavljanje kakovostne javne službe je zagotovljena obdelava ostalih komunalnih odpadkov z izločanjem biološko razgradljivih odpadkov, ki se kompostira. Ostanek odpadkov pa se obdela s stiskanjem in baliranjem zaradi zmanjšanja volumna odpadkov, ki se odlagajo.
(2) Obdelavo ostalih komunalnih odpadkov v skladu z določilom prvega odstavka tega člena zagotavlja izvajalec javne službe.
3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov
18. člen
(1) Za zagotavljanje kakovostne javne službe je zagotovljeno odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov.
(2) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov zagotavlja izvajalec javne službe v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov.
4. Saniranje divjih odlagališč komunalnih odpadkov
19. člen
(1) Za zagotavljanje kakovostne javne službe je zagotovljeno saniranje divjih odlagališč komunalnih odpadkov na območju Občine Videm.
(2) Saniranje divjih odlagališč komunalnih odpadkov iz prvega odstavka tega člena zagotavlja izvajalec javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki in na podlagi odločbe pristojnega inšpekcijskega organa.
(3) Če se na območju Občine Videm odkrije divje odlagališče odpadkov, ki niso komunalni odpadki, pristojna organ občinske uprave oziroma izvajalec javne službe o tem obvesti državni organ, pristojen za tisto vrsto odpadkov.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
1. Splošni pogoji
20. člen
(pogoji obratovanja)
(1) Izvajalec javne službe mora pri izvajanju storitev zagotoviti:
1. opremljanje novih uporabnikov storitve zbiranja ostankov komunalnih odpadkov z posodami in zabojniki,
2. opremljanje zbiralnic ločenih frakcij s posodami in zabojniki,
3. redno praznjenje, vzdrževanje in čiščenje posod oziroma zabojnikov namenjenih za:
– prepuščanje ločenih frakcij,
– prepuščanje nevarnih ločenih frakcij,
– kosovnih odpadkov,
– biološko razgradljivih odpadkov,
– kuhinjskih odpadkov,
– ostalih komunalnih odpadkov.
4. zamenjavo dotrajanih in poškodovanih posod oziroma zabojnikov z novimi,
5. zamenjavo posod oziroma zabojnikov s posodami oziroma zabojniki drugih velikosti,
6. nabavo tipiziranih vrečk in njihovo prodajo uporabnikom storitev javne službe,
7. nabavo in vzdrževanje vozil za prevoz:
– ločenih frakcij,
– nevarnih frakcij,
– kosovnih odpadkov,
– biološko razgradljivih odpadkov in
– kuhinjskih odpadkov,
– ostalih komunalnih odpadkov,
– baliranih ostankov komunalnih odpadkov.
8. nabavo in vzdrževanje opreme in vozil za pranje posod in zabojnikov,
9. vzdrževanje opreme in prostorov sortirnice,
10. vzdrževanje opreme in prostorov namenjene za stiskanje in baliranje ostankov komunalnih odpadkov,
11. dodatno sortiranje, obdelavo in začasno skladiščenje ločeno zbranih frakcij pred oddajo v predelavo,
12. redno oddajanje ločeno zbranih frakcij v predelavo,
13. redno oddajanje odpadne embalaže v skladu s predpisi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
14. čistost prostorov zbirnih in prevzemnih mest in zbirnih centrov,
15. izločanje ločenih frakcij in biološko razgradljivih odpadkov iz zbranih ostalih komunalnih odpadkov v sortirnici,
16. redno oddajanje ostalih komunalnih odpadkov v obdelavo pred odlaganjem,
17. druga dela potrebna za kvalitetno izvajanje dejavnosti javne službe.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da so posode in zabojniki, namenjeni za prepuščanje posameznih vrst komunalnih odpadkov, enakega tipa in ustrezno označeni. Iz oznake na posodi oziroma zabojniku mora biti razvidna vrsta komunalnega odpadka, ki se lahko odloži v posodo in zabojnik ter pogoji za prepuščanje, če obstajajo.
(3) Način izvajanja storitev iz tega člena določi izvajalec javne službe s tehničnim pravilnikom.
21. člen
(evidence)
(1) Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
(2) Poleg predpisanih evidenc iz prvega odstavka tega člena mora izvajalec javne službe voditi tudi:
– evidenco o količinah in vrstah kosovnih odpadkov,
– evidenco o količinah in vrstah komunalnih odpadkov, ki jih izvajalec javne službe predela ali odstrani sam,
– druge vrste evidence, ki jo za potrebe spremljanja ravnanja z odpadki določi pristojni organ skupne občinske uprave.
22. člen
(register prevzemnih mest)
(1) Izvajalec javne službe mora voditi register prevzemnih mest s podatki:
– o lokaciji prevzemnega mesta za ostale komunalne odpadke, kuhinjske odpadke in biološko razgradljive odpadke,
– o identifikacijski oznaki iz katastra stavb za vsako posamezno stavbo, v kateri nastajajo ostali komunalni odpadki, kuhinjski odpadki in biološko razgradljive odpadke,
– o ulici in hišni številki stavbe.
(2) V registru prevzemnih mest se vodijo tudi podatki za določitev cene in obračun storitev, in sicer:
– o imenu oziroma firmi ter bivališču oziroma sedežu uporabnika storitev,
– o številu prebivalcev v stavbi,
– o načinu prepuščanja komunalnih odpadkov,
– o velikosti, številu ali deležih posod za prepuščanje komunalnih odpadkov,
– o količini prevzetih ostalih komunalnih in kuhinjskih odpadkov po posameznem uporabniku oziroma skupini uporabnikov.
(3) Podatki iz drugega odstavka tega člena se redno ažurirajo najmanj enkrat letno na podlagi:
– sprememb podatkov iz centralnega registra prebivalstva o številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi, podatkov iz registra stanovanj in registra najemnih pogodb,
– sprememb evidenc o številu zaposlenih pri uporabniku storitev,
– ugotovitev izvajalca o trajnejših spremembah dejanskih količin nastajanja ostankov komunalnih odpadkov pri uporabniku,
– pisne vloge uporabnika za spremembo prostornine posod na prevzemnih mestih,
– prijave novega ali odjave dotedanjega uporabnika,
– in iz drugih uradnih evidenc.
(4) Če uporabnik ne posreduje potrebnih podatkov za vpis v register prevzemnih mest ali v prijavi iz 37. člena tega odloka navede napačne podatke, lahko izvajalec javne službe za vpis uporabi uradne podatke iz tretjega odstavka tega člena.
(5) Izvajalec javne službe potrdi uporabniku vpis sprememb in uskladitev s podatki iz registra prevzemnih mest v roku 30 dni od dokončne odločitve.
(6) Izvajalec javne službe mora voditi register prevzemnih mest v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
23. člen
(register zbiralnic ločenih frakcij)
(1) Izvajalec javne službe mora voditi register zbiralnic ločenih frakcij s podatki o vrstah, tipih in volumnu zabojnikov za posamezne ločene frakcije, ločeno po naseljih.
(2) V registru iz prvega odstavka tega člena mora voditi tudi tematsko karto lokacij zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov.
24. člen
(javna obvestila in naznanila)
(1) Izvajalec mora najmanj enkrat letno povzročitelje komunalnih odpadkov na območju, za katerega uredi zbiralnico ločenih frakcij ali zbiralnico nevarnih frakcij ali zbirni center, z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na krajevno običajen način obvestiti o:
– lokacijah zbirnega centra, zbiralnic, zbiralnic nevarnih frakcij in drugih objektov in naprav potrebnih za izvajanje javne službe,
– času obratovanja zbirnega centra, zbiralnic, zbiralnic nevarnih frakcij in drugih objektov in naprav potrebnih za izvajanje javne službe,
– posameznih frakcijah, ki se prepuščajo ali oddajajo,
– časovnem razporedu in načinu ter pogojih prepuščanja kosovnih odpadkov, drugih odpadkov primernih za kompostiranje in nevarnih frakcij,
– načinu predvidene obdelave, predelave in odstranjevanju prevzetih frakcij,
– pogojih, ki jih morajo uporabniki izpolnjevati pri lastni oskrbi kuhinjskih odpadkov in drugih odpadkov, primernih za kompostiranje s predelavo v hišnem kompostniku,
– drugih pogojih za prepuščanje posameznih frakcij, njihovo oddajo oziroma lastno oskrbo, določenimi s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki oziroma posameznimi frakcijami.
(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov na območju, za katerega se uredi prevzemanje kuhinjskih odpadkov ali omogoči kompostiranje kuhinjskih odpadkov v mali kompostarni, z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na krajevno običajen način obvestiti o:
– lokaciji male kompostarne in pogojih oddaje kuhinjskih odpadkov v predelavo,
– času obratovanja male kompostarne in pogojih pridobivanja komposta,
– območju, kjer se kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad prepušča izvajalcu javne službe,
– načinu prepuščanja kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
– pogojih oddaje proizvedenega komposta povzročiteljem kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva,
– pogojih, ki jih je treba izpolnjevati pri lastni oskrbi kuhinjskih odpadkov s predelavo v hišnem kompostniku,
– drugih pogojih za prepuščanje biološko razgradljivih odpadkov, oddajo proizvedenega komposta in lastno oskrbo kuhinjskih odpadkov.
2. Posebni pogoji izvajanja storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
25. člen
(ločene frakcije)
(1) Izvajalec javne službe mora ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami zagotavljati skladno z letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami.
(2) Letni program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, v katerem se določijo obseg in vsebina ravnanja ter način ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami izdela izvajalec javne službe v skladu s predpisom o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki do 15 oktobra za vsako leto, potrdi pa ga pristojni organ Občine Videm.
26. člen
(nevarne frakcije)
Zbiranje in prevoz nevarnih frakcij se izvaja po letnem programu ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami.
27. člen
(kosovni odpadki)
Zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov se izvaja po letnem programu ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami.
28. člen
(kuhinjski odpadki)
(1) Izvajalec javne službe mora oskrbo kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva izvajati v skladu z letnim programom oskrbe kuhinjskih odpadkov.
(2) Letni program oskrbe kuhinjskih odpadkov, v katerem se določijo obseg in vsebina oskrbe ter način oskrbe kuhinjskih odpadkov izdela izvajalec javne službe v skladu s predpisom o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki do 15. oktobra za vsako leto, potrdi pa ga pristojni organ Občine Videm.
(3) Povzročitelji komunalnih odpadkov lahko kuhinjske odpadke iz gospodinjstva kompostirajo sami, če izpolnjujejo pogoje za kompostiranje lastnih biološko razgradljivih odpadkov.
(4) Povzročiteljem kuhinjskih odpadkov, ki kuhinjskih odpadkov ne kompostirajo sami, mora izvajalec javne službe zagotoviti zabojnike za prepuščanje kuhinjskih odpadkov, ki morajo biti enakega tipa in ustrezno označeni.
29. člen
(biološko razgradljivi odpadki)
(1) Zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov se izvaja po letnem programu oskrbe s kuhinjskimi odpadki.
(2) Povzročitelji komunalnih odpadkov lahko biološko razgradljivih odpadke kompostirajo sami, če izpolnjujejo pogoje za kompostiranje lastnih biološko razgradljivih odpadkov.
(3) Povzročiteljem biološko razgradljivih odpadkov, ki biološko razgradljivih odpadkov ne kompostirajo sami, mora izvajalec javne službe zagotoviti zabojnike za prepuščanje biološko razgradljivih odpadkov, ki morajo biti enakega tipa in ustrezno označeni.
30. člen
(odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek)
Zbiranje in prevoz odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek se izvaja po letnem programu ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami.
31. člen
(Ostali komunalni odpadki)
Zbiranje in prevoz ostalih komunalnih odpadkov se izvaja v skladu s tehničnim pravilnikom.
3. Posebni pogoji odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
32. člen
(odlagališče)
Na odlagališču nenevarnih odpadkov (v nadaljevanju: odlagališče) je dovoljeno odlagati samo odpadke določene v predpisu o odlaganju odpadkov in pod pogoji, ki jih določa ta predpis.
33. člen
(odlaganje komunalnih odpadkov)
(1) Ostanki komunalnih odpadkov se odlagajo na odlagališču v skladu s predpisom o odlaganju odpadkov.
(2) Nenevarni odpadki iz industrije, obrti in storitvene dejavnosti, ki niso komunalni odpadki, se odlagajo na odlagališču le v primeru, če ustrezajo zahtevam za nenevarne odpadke iz predpisa o odlaganju odpadkov.
34. člen
(nepravilno odlaganje komunalnih odpadkov)
Vsako odlaganje komunalnih odpadkov izven območja odlagališča oziroma na mestih, ki nimajo ustreznih dovoljenj za odlaganje komunalnih odpadkov (divje odlagališče), je nepravilno ali nezakonito odlaganje odpadkov.
35. člen
(odstranitev nepravilno odloženih komunalnih odpadkov)
Odstranitev nepravilno odloženih odpadkov odredi pristojna inšpekcija z odločbo.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE
36. člen
(pravice uporabnikov storitev javne službe)
Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev izvajalca javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju Občine Videm.
37. člen
(obveznosti uporabnikov storitev javne službe)
(1) Uporabnik storitev javne službe mora prijaviti, odjaviti ali sporočiti spremembo, ki vpliva na izvajanje javne službe ter koriščenje storitev takoj oziroma najkasneje v roku 8 dni od dneva nastanka spremembe.
(2) Uporabnik storitev javne službe mora ravnati s komunalnimi odpadki v skladu z določili tega odloka.
38. člen
(prepovedi)
Prepovedano je:
– prepuščanje komunalnih odpadkov v nasprotju z določili tega odloka,
– brskanje po posodah in vrečkah ter razmetavanje odpadkov oziroma drugo onesnaževanje s komunalnimi odpadki na zbirno-prevzemnih mestih, zbiralnicah in drugih označenih mestih za prevzem komunalnih odpadkov,
– odlaganje komunalnih odpadkov izven odlagališč,
– poškodovanje naprav in opreme izvajalca javne službe,
– pisanje ter lepljenje plakatov na posode in zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov,
– opustiti uporabo storitev javne službe in kopičenje komunalnih odpadkov oziroma odlaganje komunalnih odpadkov v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov,
– sežiganje komunalnih odpadkov, vključno s sežiganjem odpadkov z vrtov, na prostem, na mestu nastanka, v gospodinjskih kuriščih, v kotlovnicah in podobno,
– mešati kuhinjskih odpadkov z drugimi odpadki, če je zaradi mešanja onemogočena njihova predelava tako, da je končni produkt kompost z neomejeno ali omejeno uporabo po merilih iz predpisa, ki ureja vnos nevarnih snovi ter rastlinskih hranil v tla,
– rezati, drobiti, ali mleti ter redčiti kuhinjske odpadke s tekočimi odpadki z namenom, da se z odpadno vodo odvajajo v javno kanalizacijo, v greznice ali neposredne vode,
– mešati kuhinjskih odpadkov z drugimi ločeno zbranimi frakcijami, če se prepuščajo izvajalcu javne službe,
– mešati jedilna olja z drugimi odpadki,
– odvajati jedilna olja v javno kanalizacijo, v greznice ali neposredne vode in izpuščati v ali na tla,
– mešati jedilna olja z drugimi ločeno zbranimi frakcijami, če se jedilna olja prepuščajo izvajalcu javne službe v zbirnih centrih.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJENEGA OBLIKOVANJA
39. člen
(viri financiranja storitev)
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna Občine Videm,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov.
40. člen
(viri financiranja infrastrukture)
Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz dolgoročnega kreditiranja,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE, KI SO LASTNINA OBČINE VIDEM
41. člen
(infrastruktura lokalnega pomena)
Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe, ki so lastnina Občine Videm, so:
– objekti in naprave zbirnega centra brez zabojnikov in posod ter opreme za prepuščanje in začasno hranjenje posameznih vrst odpadkov,
– objekti zbiralnic ločenih frakcij brez zabojnikov in posod.
VIII. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE
42. člen
(oblikovanje cen)
(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Način obračunavanja cene storitev javne službe se določi s posebnim aktom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Videm v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
43. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni občinski inšpekcijski organ ter občinska uprava Občine Videm.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni organ občinske uprave Občine Videm ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
X. KAZENSKE DOLOČBE
44. člen
(prekrški)
(1) Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. ne zbira komunalnih odpadkov ločeno v skladu z določili tega odloka,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah ali zabojnikih, kot to določajo 11., 12. in 14. člen tega odloka,
3. ne prijavi, odjavi ali sporoči spremembo, ki vpliva na izvajanje javne službe ter koriščenje storitev takoj oziroma najkasneje v roku 8 dni od dneva nastanka spremembe ali če v prijavi ali odjavi sporoči nepravilne podatke,
4. ne priglasi prireditve izvajalcu javne službe v skladu z določilom 15. člena tega odloka,
5. ne prepuščajo komunalnih odpadkov v tipiziranih vrečkah v skladu z določili 14. člena tega odloka,
6. odlaga komunalne odpadke izven območja odlagališča oziroma na mestih, ki nimajo ustreznih dovoljenj za odlaganje komunalnih odpadkov,
7. poškoduje napravo ali opremo namenjeno izvajanju storitev javne službe,
8. piše in lepi plakate na posode in zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov,
9. opusti uporabo storitev javne službe,
10. kopiči komunalne odpadke oziroma odlaganje komunalnih odpadkov v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov,
11. sežiga komunalne odpadke na prostem, na mestu nastanka, na kuriščih in podobno,
12. meša kuhinjske odpadke z drugimi odpadki, če je zaradi mešanja onemogočena njihova predelava tako, da je končni produkt kompost z neomejeno ali omejeno uporabo po merilih iz predpisa, ki ureja vnos nevarnih snovi ter rastlinskih hranil v tla,
13. reže, drobi, ali melje ter redči kuhinjske odpadke s tekočimi odpadki z namenom, da se z odpadno vodo odvajajo v javno kanalizacijo, v greznice ali neposredne vode,
14. meša kuhinjske odpadke z drugimi ločeno zbranimi frakcijami, če se prepuščajo izvajalcu javne službe,
15. meša jedilna olja z drugimi odpadki,
16. odvaja jedilna olja v javno kanalizacijo, v greznice ali neposredne vode in izpuščati v ali na tla,
17. meša jedilna olja z drugimi ločeno zbranimi frakcijami, če se jedilna olja prepuščajo izvajalcu javne službe v zbirnih centrih.
(2) Z globo 100.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo 100.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo 100.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
(tehnični pravilnik)
Izvajalec javne službe mora sprejeti tehnični pravilnik v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
46. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 42/03).
47. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-3491-06/05
Videm, dne 6. decembra 2005
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti