Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5215. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 13336.

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 92/05), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 in 110/02), 58. in 61. Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in Uradni list RS, št. 44/97) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Dravograd na 30. seji dne 14. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Spremeni se 1. člen odloka tako, da se glasi:
»Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini Dravograd plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), zavezanca za plačilo, merila za določitev nadomestila ter merila za popolno ali delno oprostitev plačila nadomestila.«
2. člen
Za 1. členom se doda nov 2. člen, ki se glasi:
»Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik ali neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe oziroma drugega objekta (najemniki zemljišč ali objektov), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik oziroma fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v ustrezni register ali v drugo predpisano evidenco.
V primeru solastništva je zavezanec za plačevanje nadomestila le tisti od solastnikov, ki je neposredni uporabnik stavbnega zemljišča oziroma tisti, za katerega se solastniki dogovorijo. V primeru, da do dogovora med solastniki o zavezancu ne pride, se nadomestilo odmeri vsakemu solastniku sorazmerno z njegovim lastniškim deležem. Odločba o odmeri nadomestila se praviloma izda večinskemu lastniku oziroma enemu od solastnikov, če jih je več v istem deležu oziroma na zahtevo solastnika tudi vsakemu solastniku posebej.«
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
Dosedanji 2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba še nima določene gradbene parcele, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine.
Stanovanjska površina je čista, tlorisna površina, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom. Kot poslovna površina se štejejo tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti. Za poslovne površine se po tem odloku štejejo tudi nepokrita skladišča, parkirišča, garaže, delavnice na prostem, gostinski vrtovi, gramoznice, peskokopi, glinokopi, površine za obratovanje bencinskih servisov in druge površine, namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti.«
4. člen
3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.«
II. MERILA ZA PLAČEVANJE NADOMESTILA
5. člen
Spremeni se 4. člen, ki se glasi:
»Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd se plačuje na celotnem območju Občine Dravograd v skladu z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Dravograd.«
6. člen
Črta se 4. točka 5. člena.
7. člen
6. člen se spremeni tako, da se
5. točka glasi:        Elektrika         10 točk
6. točka glasi:        Telefon          10 točk
in doda nova 9. točka, ki se Kabelsko informacijski
glasi:            sistem          10 točk.
Črta se seštevek vseh točk za opremljenost stavbnega zemljišča.
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi: »Pri telefonu in kabelsko informacijskem sistemu se upošteva samo dejanska priključenost objekta na omrežje.«
8. člen
Spremeni se 7. člen tako, da se glasi:
»Na podlagi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Dravograd se stavbna zemljišča razdelijo na tri območja:
1. območje obsega strnjen del naselja Dravograd;
2. območje obsega strnjen del naselij Šentjanž, Libeliče, Črneče, Trbonje, Gorče ter del Otiškega Vrha z industrijsko cono;
3. območje obsega vsa ostala stavbna zemljišča v občini Dravograd.
Geodetske karte s prikazom navedenih območij so sestavni del tega odloka. Na vpogled so pri občinski upravi Občine Dravograd.«
9. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»A- stanovanjski objekti;
B- pridobitne poslovne dejavnosti (bančništvo, zavarovalništvo, elektrogospodarstvo, dejavnosti prometa in zvez);
C- pridobitne poslovne dejavnosti (gostinstvo in tu­rizem);
D- ostale pridobitne poslovne dejavnosti;
E- nepridobitne poslovne dejavnosti.«
10. člen
Spremeni se 9. člen, ki se glasi:
»Število točk za m2 stanovanjske ali poslovne površine se glede na vrsto dejavnosti in lego določi po naslednji tabeli:
+---------------+---+------+------+-----+---+
|Lega zemljišča | A|   B|   C|  D| E|
+---------------+---+------+------+-----+---+
|I. območje   | 70| 2.500| 1.300| 800| 60|
+---------------+---+------+------+-----+---+
|II. območje  | 50| 1.800| 1000| 300| 40|
+---------------+---+------+------+-----+---+
|III. območje  | 30| 1.000|  800| 200| 30|
+---------------+---+------+------+-----+---+
11. člen
10. člen odloka se črta.
12. člen
11. člen odloka se črta.
13. člen
Spremeni se 12. člen tako, da se glasi:
»Število točk za nezazidana stavbna zemljišča se določi glede na vrsto dejavnosti in lego nezazidanega stavbnega zemljišča po naslednji tabeli:
+----------------+----+------+----+----+----+
|Lega zemljišča |  A|   B|  C|  D|  E|
+----------------+----+------+----+----+----+
|I. območje   | 70| 1.400| 220| 220| 15|
+----------------+----+------+----+----+----+
|II. območje   | 50| 1.400| 130| 130| 10|
+----------------+----+------+----+----+----+
|III. območje  | 30| 1.400| 60| 60|  5|
+----------------+----+------+----+----+----+
III. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
14. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Plačevanja nadomestila so v celotnem znesku oproščeni občani (fizične osebe), ki prejemajo stalno socialno pomoč, varstveni dodatek in drugi dohodek (plača, pokojnina, katastrski dohodek itd.), če bruto mesečni dohodek na družinskega člana ne presega mesečne zajamčene plače, ki jo vsako leto objavlja Vlada RS v Uradnem listu RS.
O oprostitvah plačila nadomestila odločajo strokovne službe Občine Dravograd na podlagi pisnega zahtevka zavezanca za vsako leto posebej. Zahtevek za oprostitev plačila nadomestila skupaj z dokazili vloži zavezanec do konca tekočega leta za prihodnje leto.
Oprostitev oziroma delna oprostitev plačila nadomestila za pravne osebe je možna le v izjemnih primerih (elementarne nesreče, požar,...)«
IV. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
15. člen
V 15. členu odloka se navedeni členi ustrezno preštevilčijo.
16. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za odmero, pobiranje, izterjavo, nadziranje in evidentiranje plačevanja nadomestila je pristojno Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Maribor, Izpostava Dravograd (v nadaljevanju Davčna služba).
Odmerjanje, obračunavanje, pobiranje, nadziranje in izterjava se opravlja v skladu z zakonom o davčni službi in zakonom o davčnem postopku.«
17. člen
18. člen odloka se črta.
18. člen
19. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Višino vrednosti točke za izračun nadomestila določi Občinski svet Občine Dravograd s sklepom do konca leta za naslednje leto.«
19. člen
Spremeni se 20. člen odloka tako, da se v prvem in drugem odstavku beseda »občinska uprava« nadomesti z besedo »strokovne službe«.
20. člen
Spremeni se 21. člen, ki se glasi:
»Zavezanec za nadomestilo mora vložiti prijavo nadomestila v petnajstih dneh od nastanka obveznosti na Občini Dravograd.
V roku iz prvega odstavka tega člena je zavezanec dolžan napovedati tudi vse spremembe, ki vplivajo na višino obveznosti nadomestila.
Nastanek, spremembe in prenehanje plačevanja se pri odmeri upošteva od 1.1. v naslednjem letu.«
V. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
V 22. členu se navedeni členi ustrezno preštevilčijo.
22. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča začnejo veljati osmi dan po objavi.
Št. 015-02-0002/2005-21
Dravograd, dne 14. decembra 2005
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti