Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5211. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza (skrajšani postopek), stran 13333.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) nadaljevanju »ZureP-1« ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – prečiščeno besedilo) župan sprejme
P R O G R A M P R I P R A V E
za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza (skrajšani postopek)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev planskih aktov:
Urbanistično načrtovanje obravnavanega dela mesta Črnomelj temelji na določilih prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Črnomelj in na zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza.
Zaradi novih potreb (nemoten odvoz odpadkov) in izboljšave pogojev dela, ki ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe ter ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine je potrebno pripraviti spremembe in dopolnitve obstoječega zazidalnega načrta. Na podlagi 34. člena ZureP-1 se bo postopek sprememb in dopolnitev izvedel po skrajšanem postopku.
2. Predmet in programska izhodišča s/d ZN ter ureditveno območje
Predmet izdelave so spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza (Uradni list RS, št. 27/96, 69/00, 47/02 in 81/03) – v nadaljevanju: s/d ZN. Obravnavalo se bo območje, kjer se bo gradilo nadstreške za odpadne surovine med severno proizvodno halo in severnim aneksom ter severno proizvodno halo in skladiščem na zahodni strani kompleksa, kakor tudi drugi morebitni drugi manjši popravki tekstualnega dela odloka.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi s/d ZN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave s/d ZN podati smernice za pripravo, k dopolnjenemu predlogu s/d ZN pa mnenje so:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Novo mesto;
– Ministrstvo za obrambo RS, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo:
– Krajevna skupnost Črnomelj, Kolodvorska 34, p. Črnomelj,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave s/d ZN pokazalo, da so tangirani.
Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu s 34. členom ZureP-1 v roku 15 dni od prejema programa priprave podati pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb oziroma dopolnitev prostorskega akta, v roku 15 dni po predložitvi dopolnjenega predloga pa mnenje k s/d ZN, sicer se šteje, da se z njim strinjajo.
Postopek priprave s/d ZN vodi pripravljavec Občina Črnomelj, Občinska uprava, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora, Trg svobode 3, Črnomelj.
S/d ZN pripravlja načrtovalec, ki mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160. člena ZureP-1 in ga izbere naročnik s/d ZN.
4. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri pripravi s/d ZN je treba upoštevati veljavno plansko in drugo prostorsko dokumentacijo, prav tako pa tudi predhodno pripravljene strokovne podlage, ki jih zagotovi naročnik Danfoss Črnomelj. Pri pripravi s/d ZN se uporabijo digitalni katastrski načrt, digitalni orto foto, digitalni topografski načrt ter druge geodetske podlage.
5. Obveznosti financiranja priprave s/d ZN
Sredstva za pripravo s/d ZN in strokovnih podlag zagotovi naročnik Danfoss Črnomelj.
Št. 35003-01/99
Črnomelj, dne 16. decembra 2005
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti