Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5188. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, stran 13293.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta
in Sveta (ES) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen uredbe)
S to uredbo se določajo pristojni organi in enotni povezovalni organ za izvajanje Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (Uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov) (UL L 364, 9. 12. 2004, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2006/2004/ES) ter kazenske določbe.
2. člen
(postopki)
Postopki za izvajanje Uredbe 2006/2004/ES se izvajajo na način in pod pogoji, ki jih določa Uredba 2006/2004/ES zaradi zagotavljanja sodelovanja pristojnih organov Republike Slovenije, opredeljenih v 3. členu te uredbe, s pristojnimi organi v drugih državah članicah in z Evropsko komisijo.
II. ORGANI IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI
3. člen
(pristojni organi)
Pristojni organi Republike Slovenije za izvajanje Uredbe 2006/2004/ES so Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije, Prometni inšpektorat Republike Slovenije, Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, vsi v skladu s svojimi pristojnostmi po predpisih o delovnem področju posameznega organa.
Pristojni organi Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka so odgovorni za izvajanje Uredbe 2006/2004/ES. Pristojni organi morajo redno obveščati enotni povezovalni organ o vsakem sprejetem ukrepu in drugih dejavnostih v okviru izvajanja Uredbe 2006/2004/ES.
Pristojni organi lahko izvršujejo ukrepe iz prejšnjega odstavka ob pomoči drugih organov.
4. člen
(enotni povezovalni organ)
Enotni povezovalni organ, pristojen za usklajevanje Uredbe 2006/2004/ES, je Ministrstvo za gospodarstvo – Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov.
5. člen
(varovanje osebnih podatkov in poslovne skrivnosti)
Uradniki vseh pristojnih organov Republike Slovenije in enotnega povezovalnega organa Republike Slovenije po tej uredbi morajo pri svojem delu v okviru Uredbe 2006/2004/ES zagotavljati varstvo osebnih podatkov skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Uradniki iz prejšnjega odstavka tega člena morajo pri svojem delu v okviru Uredbe 2006/2004/ES zagotavljati varovanje poslovne skrivnosti, s katero se seznanijo pri opravljanju svojih nalog v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ter pri svojem delu spoštovati določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, glede varovanja poslovne in druge skrivnosti ter tajnosti vira.
III. KAZENSKE DOLOČBE
6. člen
(prekrški)
Z globo od 1.000.000 tolarjev do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
1. v nasprotju s točko d šestega odstavka 4. člena Uredbe 2006/2004/ES na pisno zahtevo pristojnega organa ne preneha s kršitvijo,
2. se v nasprotju s točko e šestega odstavka 4. člena Uredbe 2006/2004/ES na zahtevo pristojnega organa ne zaveže, da bo prenehal s kršitvijo ali te zaveze ne izpolni,
3. v nasprotju s točko f šestega odstavka 4. člena Uredbe 2006/2004/ES na podlagi izdane odločbe o prenehanju ali prepovedi kršitve pristojnega organa ne preneha s kršitvijo.
IV. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-52/2005/5
Ljubljana, dne 14. decembra 2005
EVA 2005-2111-0116
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti