Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5243. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja Hrib-Tabor, stran 13368.

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in 29. člena o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94 in 14/95) ter 7. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 96/03) je Občinski svet Občine Loški Potok na 17. seji dne 15. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu za del območja Hrib-Tabor
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Občinski lokacijski načrt za del območja Hrib-Tabor (v nadaljevanju: občinski lokacijski načrt), ki ga je izdelalo podjetje AG-inženiring d.o.o. iz Kočevja, pod številko projekta 29/2004, v decembru 2005.
2. člen
Občinski lokacijski načrt je sestavljen iz odloka o občinskem lokacijskem načrtu, tekstualnega dela, grafičnega dela in prilog.
Tekstualni del občinskega lokacijskega načrta vsebuje:
Uvod
– Splošno
– Obrazložitev veljavne urbanistične dokumentacije in predpisov glede na nameravani poseg
– Kratek opis obstoječega stanja
1. Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z občinskim lokacijskim načrtom
2. Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta
Vplivno območje
3. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
4. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture
5. Rešitve in ukrepi za varovanja okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
7. Seznam parcel v območju občinskega lokacijskega načrta s podatki o lastništvu
8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
9. Ocena stroškov za izvedbo občinskega lokacijskega načrta
Grafični del občinskega lokacijskega načrta vsebuje:
1. Izsek iz Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 5/99, 69/99,
30/01, 87/03, 115/04)
 
Kartografska dokumentacija              M 1:2880
2. Izsek iz Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 12/99)
Kartografska dokumentacija              M 1:2880
3. Načrt parcel                    M 1:1440
4. Načrt parcel
z vrisanim ureditvenim območjem            M 1:1440
5. Geodetski načrt                  M 1: 500
6. Ureditveno območje občinskega
lokacijskega načrta                  M 1: 500
7. Arhitektonsko-zazidalna situacija         M 1: 500
8. Načrt nadomestne zasaditve drevoreda        M 1: 500
9. Načrt prometne ureditve              M 1: 500
10. Zbirni načrt komunalnih vodov
  in priključkov                  M 1: 500
10.1. Načrt vodovoda                 M 1: 500
10.2. Načrt fekalne kanalizacije           M 1: 500
10.3. Načrt javne razsvetljave            M 1: 500
10.4. Načrt telekomunikacij              M 1: 500
11. Načrt gradbene parcele              M 1: 500
12. Vplivno območje                  M 1: 500
Priloge občinskega lokacijskega načrta vsebujejo:
1. Povzetek za javnost
2. Izvleček iz planskih aktov občine, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev
3. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
4. Strokovne podlage
5. Smernice in mnenja
6. Spis postopka priprave in sprejemanja prostorskega akta
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta se nahaja v k.o. Hrib in meri ca. 10 100,00 m2. Obseg je označen na načrtu parcel in geodetskem načrtu:
1. Načrt parcel
z vrisanim ureditvenim območjem               M 1:1440
2. Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta     M 1: 500
Prostorsko planska celota LP1-S4-S1 predstavlja okvir delu ureditvenega območja občinskega lokacijskega načrta, del ureditvenega območja se nahaja v območju kmetijskih površin oziroma odprtem prostoru, del ureditvenega območja pa se nahaja v prostorsko planski celoti LP1-S4-S2.
4. člen
Seznam parcel v območju občinskega lokacijskega načrta (vse k.o. Hrib): 1, 2, 3, 4, 7, 8, 280/2, 280/1, 2137/3, 269/1, 2137/1, 1556/6, 270, 271, 282, 281/1, 269/2, 215/2, 2137/4, 2136, 281/2.
Vse parcele razen parceli, parc. št. 8 in 280/2 pomenijo dele navedenih parcel.
Sestavni del občinskega lokacijskega načrta so tudi podatki o lastništvu zemljišč in objektov.
Vplivno območje
Vplivno območje načrtovane prostorske ureditve obsega velikost gradbene parcele in ga predstavlja zemljišče parc. št. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 280/2, 280/1, 2137/3, 269/1, 2137/1, 1556/6, 270, 271, 282, 281/1, 269/2, 215/2, 2137/4, 2136, 281/2, k.o. Hrib, v izmeri ca. 10 100,00 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
5. člen
Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta je razdeljeno na štiri manjše enote oziroma območja opredeljena predvsem z namembnostjo predvidenih objektov, kar je prikazano v načrtu ureditvenega območja v merilu 1:500.
Območje 1 (del prostorsko planske celote z oznako LP1-S4-S1 Hrib)
parc. št. 1 – del, 7 – del, 2 – del, 3 – del, 8, 4 – del, 280/2, 280/1 – del, 269/1 – del, 2137/3 – del, 269/2 – del, 270 – del, 271 – del, k.o. Hrib
Območje 1, ki predstavlja del območja z oznako LP1-S4-S1 Hrib, zajema:
– prenovo zunanjih površin ob obstoječih sakralnih objektih in sicer ob župnijski cerkvi sv. Lenarta in ob podružnični cerkvi sv. Barbare,
– na podlagi strokovne ocene prenovo obstoječih sakralnih objektov župnijska cerkev sv. Lenarta in podružnična cerkev sv. Barbare…
– razširitev pokopališča,
– izvedba konstrukcijske sanacije kamnitega obzidja pokopališča, kamnitega opornega zidu na sv strani območja LP1-S4-S1 in opornega zidu ob objektu župnišča,
– ureditev gospodarskega objekta ob obstoječem objektu župnišča za namen župnišča,
– javne sanitarije za obiskovalce se predvidijo ob izvedbi preureditve dela katerega od obstoječih objektov.
Območje 2 (del 2. območja kmetijskih zemljišč, del prostorsko planske celote LP1-S4-S1 Hrib in del prostorsko planske celote z oznako LP1-S4-S2 Hrib)
parc. št. 281/1 – del, 2137/1 – del, 2137/3 – del, 269/1 – del, 282 – del, 280/1 – del, 4 – del, 280/2 – del, 1556/6 – del, 269/2 – del, k.o. Hrib.
Območje 2, ki predstavlja del 2. območja kmetijskih zemljišč, del ureditvenega območja z oznako LP1-S4-S1 Hrib in del prostorsko planske celote z oznako LP1-S4-S2 Hrib, zajema:
– hortikulturno ureditev oziroma zamenjavo obstoječega drevoreda divjih kostanjev ob obstoječi dovozni poti do ureditvenega območja z oznako LP1-S4-S1 Hrib.
Izvede se nadomestna zasaditev z lipami, Tilia cordata. Ohranita se dve obstoječi lipi na Taboru
– izvedbo vedutne sečnje oziroma odkazilo nekaj dreves na sv delu območja urejanja
Območje 3,
Območje 4 (del 1. območja kmetijskih zemljišč, del 2. območja kmetijskih zemljišč, del prostorsko planske celote z oznako LP1-S4-S1 Hrib in del prostorsko planske celote z oznako LP1-S4-S2 Hrib)
parc. št. 2137/1 – del, 281/1 – del, 2137/3 – del, 282 – del, 269/1 – del, 280/1 – del, 4 – del, 1556/6 – del, 271 – del, 1 – del, 2136 – del, 215/2 – del, 2137/4 – del, 281/2 – del, 280/2 – del, k.o. Hrib.
Območje 3 in območje 4, ki predstavljata del 1. območja kmetijskih zemljišč, del 2. območja kmetijskih zemljišč, del planske celote z oznako LP1-S4-S1 Hrib in del prostorsko planske celote z oznako LP1-S4-S2 Hrib, zajema:
– prenovo obstoječe asfaltirane dovozne ceste iz območja LP1-S4-S2 Hrib v območje LP1-S4-S1 Hrib,
– preplastitev cestišča z izvedbo meteorne kanalizacije s požiralniki (odvodnjavanje meteornih voda),
– ob pokopališču izgradnja parkirišča (ca. 11 PM + 1 PM invalidi za osebna vozila obiskovalcev) z izgradnjo meteorne kanalizacije,
– prenova obstoječe pešpoti (kolovoz), po pobočju hriba Tabor, ki poteka po delu 1. območja kmetijskih zemljišč.
Daljši del se prenovi v širini 1,20 m (2 osebi) v peščeni izvedbi (ali se tlakuje) in z lesenimi robniki v nivoju terena. Krajši del pešpoti se zaradi strmine samo utrdi;
– ukinitev dela obstoječe trase vodovoda, ki poteka v območju LP1-S4-S2 Hrib, 1. območju kmetijskih zemljišč in v območju LP1-S4-S1 in izgradnja novega vodovoda,
– izgradnja fekalne kanalizacije od objekta župnišča do objekta cvetličarne (v območju LP1-S4-S2).
Trasa bo potekala v območju dovozne ceste.
– (rekonstrukcija električnega NN omrežja, ki ni predmet občinskega lokacijskega načrta in) izgradnja javne razsvetljave ob obstoječi dovozni cesti in ob predvidenem parkirišču,
– izgradnja novega TK priključka.
IV. PROMETNA UREDITEV
6. člen
Del obravnavanega območja, območje na Taboru, je prometno navezano na naselje Hrib – Loški Potok preko obstoječe asfaltirane dovozne ceste. Prav tako predstavlja povezavo obstoječa pešpot (kolovoz), ki poteka po pobočju hriba Tabor.
Oboje se prenovi.
Hkrati se zgradi parkirišče za osebna vozila obiskovalcev.
Prenovljena dovozna cesta bo zagotavljala tudi gospodarski dovoz, odvoz komunalnih odpadkov in intervencijski dovoz.
Območje 3
1. Prenova obstoječe asfaltirane dovozne ceste na Tabor z izgradnjo meteorne kanalizacije
Prenova obstoječe asfaltirane dovozne ceste na Tabor z izgradnjo meteorne kanalizacije s požiralniki zajema preplastitev cestišča v skupni širini ca. od 3,50 m (3,00 m + 0,50 m – mulda).
Prenova obsega obstoječo dovozno cesto v celotni dolžini ca. 360,00 m.
Gradbeno parcelo predstavlja zemljišče, parc. št. 2137/4 – del, 2137/1 – del, 281/1 – del, 282 – del, 269/1 – del, 280/1 – del, 4 – del, 1556/6 – del, 271 – del, 1 – del, k.o. Hrib.
2. Izgradnja parkirišča (ca. 11 PM + 1 PM invalidi, za osebna vozila obiskovalcev) z izgradnjo meteorne kanalizacije
Izgradnja parkirišča (ca. 11 PM + 1 PM invalidi, za osebna vozila obiskovalcev) z izgradnjo meteorne kanalizacije se izvede v skladu s predhodno izdelano strokovno podlago načrta dovozne ceste in parkirišča, kar je obdelano v projektni dokumentaciji PGD, PZI.
Obstoječe stanje
Ob zadnjem delu obstoječe dovozne ceste se na zahodni strani nahaja utrjen teren in v nadaljevanju star gospodarski objekt. Zahodno od obravnavanega zemljišča se spušča poljska pot do travnikov in njiv pod hribom.
Novo stanje
Na tem zemljišču se zgradi parkirišče in meteorna kanalizacija.
Izvede se od roba asfaltne poti v širini 5,00 m.
Zemljišče se za ta namen delno nasuje in izravna.
Parkirna mesta se izvedejo med drevesi, trije sklopi parkirnih mest s skupaj 12 parkirnimi mesti (4 PM + 4 PM + 3 PM, 1 PM).
Poljska pot delno prestavi in izvede na novo.
Del poljske poti ob dovozni cesti se obdela s peskom.
Gradbeno parcelo predstavlja zemljišče, parc. št. 1556/6 – del in 271 – del, k.o. Hrib.
3. Prenova obstoječe pešpoti (kolovoz) po pobočju hriba Tabor
Obstoječe stanje
Obstoječa pešpot (kolovoz) širine ca. 2,00 m, ki se vzpenja od dovozne ceste po travnatem pobočju vzpetine predstavlja obiskovalcem dostop do vrha Tabora oziroma do dela obravnavanega območja.
Pešpot se razcepi v dve smeri in sicer proti cerkvi sv. Lenarta in proti cerkvi sv. Barbare.
Ob začetku pešpoti ob dovozni cesti je razpelo, ki se ga varuje.
Novo stanje
Daljši del obstoječe pešpoti se prenovi v širini 1,20 m (2 osebi) v peščeni izvedbi (ali se tlakuje) in z lesenimi robniki v nivoju terena.
Krajši del pešpoti se zaradi strmine samo utrdi.
Obstoječe kamnite stopnice na koncu poti ob cerkvi sv. Lenarta se prenovijo.
Izvedejo se nove stopnice na začetku pešpoti ob dovozni cesti kot premostitev višinske razlike ter nove stopnice na koncu poti ob cerkvi sv. Barbare prav tako kot premostitev višinske razlike.
Skupna dolžina pešpoti obsega ca. 182,00 m (142,00 m + 40,00 m).
Gradbeno parcelo predstavlja zemljišče, 2137/3 – del, 269/1 – del, 280/1 – del, k.o. Hrib.
V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
7. člen
Opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji
Večji del območja urejanja, ki je v javni funkciji, leži na vzpetini oziroma na hribu Tabor nad osrednjim delom naselja Hrib – Loški Potok. Del območja urejanja pa predstavlja stara asfaltirana dovozna cesta s starim drevoredom divjih kostanjev in pešpot, kateri povezujeta območje Tabora z naseljem.
Na območju Tabora se nahajajo objekti kulturne, umetnostno-zgodovinske, zgodovinsko-memorialne in arheološke dediščine.
Obravnavano območje se nahaja v območjih ohranjanja narave in sicer naravna vrednota, ekološko pomembno območje in posebno varstveno območje ter je opredeljeno kot krajinsko območje s prepoznavnimi značilnostmi, ki so pomembne na nacionalni ravni.
Predvidena prostorska ureditev nanje ne bo imela vpliva in ne bo bistveno posegala v urbanistično in krajinsko podobo območja, ker je predmet obdelave večji del urejanje komunalne infrastrukture s prenovo obstoječe dovozne ceste na Tabor in zamenjavo obstoječega kostanjevega drevoreda.
Umestitev načrtovane ureditve v prostor oziroma v značilno kulturno krajino z močno identiteto ne ruši prepoznavnih prostorskih proporcij.
Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
Območje 1
1. Prenova zunanjih površin ob obstoječih sakralnih objektih župnijske cerkve sv. Lenarta in podružnične cerkve sv. Barbare
Zunanje površine ob obeh obstoječih sakralnih objektih so pretežno asfaltirane.
Del teh površin se prenovi oziroma akcentira s kvalitetnejšim tlakovanjem (npr. kamnite plošče in granitne kocke ali obroba asfaltirane površine z granitnimi kockami) ter hortikulturno uredi.
Gradbeno parcelo predstavlja zemljišče, parc. št. 1 – del, 7 – del, 3 – del, 269/2 – del, 2137/3 – del, k.o. Hrib.
2. Prenova obstoječih sakralnih objektov župnijske cerkve sv. Lenarta in podružnične cerkve sv. Barbare ter ostalih objektov v območju
Na podlagi strokovne ocene je možna izvedba prenove obeh obstoječih sakralnih objektov (sv. Lenart, parc. št. 1 – del in sv. Barbare, parc. št. 7 – del, k.o. Hrib) ter tudi ostalih objektov v obravnavanem območju, parc. št. 2 – del, 3 – del, 8, 4 – del, 280/2 – del, k.o. Hrib.
Prenova se izvede v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
3. Razširitev pokopališča
Razširitev pokopališča se izvede v skladu s predhodno izdelano strokovno podlago idejnega projekta razširitve pokopališča v Loškem Potoku (2. varianta), ki ga je izdelal Primorje-Projektiva, Ajdovščina, julija 2005.
Obstoječe stanje
Ob obstoječem pokopališču, na predvidenem zemljišču parc. št. 280/2, k.o. Hrib, se nahaja zelenica in obstoječa lesena drogova PTT voda.
Novo stanje
Ob obstoječem pokopališču se na jz strani izven obstoječega kamnitega pokopališčnega zidu, ob obstoječi dovozni cesti, uredijo dodatne površine.
V razširjenem delu pokopališča je predvidenih:
23 mest za enojne grobove (dim. 2,50 m x 1,00 m),
10 mest za dvojne grobove (dim. 2,50 m x 2,10 m),
betonski podstavek za 2 vrsti po 37 žar (2x (11 žar + 15 žar + 11 žar)) ob obstoječem pokopališkem zidu.
(skupaj 117 mest)
Med prostori za grobove je predviden 0,40 m širok vmesni prostor.
Razširitev pokopališča je predvidena v dveh platojih in sicer na kotah 809,35 m n.v. in 808,00 m n.v.
Platoja sta ločena med seboj z opornim AB zidom, ki bo na vidnem delu obložen s kamnom. Oba platoja bosta med seboj povezana z betonskimi stopnicami, višine 13,5 cm in globine 35 cm. Širina stopnišča je 2,20 m.
Za razširjeni del pokopališča sta predvidena dva vhoda: vhod iz obstoječega dostopa do mrliške vežice in vhod z dovozne ceste na severozahodu, kjer bo možen dostop do obeh platojev na koti 809,60 m n.v.
Dostop na zgornji plato je predviden po dostopni poti v širini 2,20 m, na spodnji plato pa preko dveh klančin z vmesnim podestom na koti 808,67 m n.v. in v širini 2,20 m.
Klančini bosta naklona 8,33% (1:12), dolžine 2 x 8,10 m. Vmesni podest bo dolžine 2,50 m.
Celotni razširjeni del pokopališča bo urejen z AB opornim zidom, deb. 0,20 m, na vidni strani obložen s kamnom. Ob zidovih je na zgornji strani, ki je znotraj pokopališča, predviden 0,30 m širok prostor za izvedbo zelenice (grmovnice oziroma živa meja).
Obstoječi pokopališki zid bo na dolžini, kjer so predvidene žare podprt z AB zidom, ki bo obenem služil tudi kot podstavek žar. Na dolžini, kjer ne bo žar, pa bo obstoječi zid podbetoniran. Zid mora biti obložen z naravnim kamnom.
Zgornji ustroj površine pokopališča, ki bo namenjen za peš hojo:
a) uvaljan pesek 3 cm,
b) tampon 30 cm.
Nasip pod peš potmi naj bo izveden iz nosilnih materialov. Površine namenjene pokopavanju bodo zasute le z zemljo na obstoječ teren.
Obstoječe, kot tudi novo pokopališče je locirano na Taboru nad naseljem, kjer je že po naravni poti možno odvodnjavanje. Predvideno je plitvo drenažno odvodnjavanje površin, predvidenih za peš hojo. Voda iz teh cevi se odvaja s pomočjo jaškov v muldo ob dovozni cesti.
Pri zgornjem vhodu je predvidena montažna dežna rešetka.
Na zgornjem vhodu je ob podpornem zidu predvidena zasaditev žive meje. Na vseh prostih površinah se zaseje ustrezna travna mešanica.
Novi del pokopališča prečka obstoječa PTT napeljava, ki jo je potrebno odstraniti.
Pri zgornjem – glavnem vhodu na pokopališče so predvidena kovinska dvokrilna vrata širine ca. 2 x 1,10 m.
Gradbeno parcelo predstavlja zemljišče, parc. št. 280/2, 1 – del, k.o. Hrib.
4. Izvedba konstrukcijske sanacije obstoječega kamnitega obzidja pokopališča kamnitega opornega zidu na sv strani območja LP1-S4-S1 in opornega zidu ob objektu župnišča
Na obstoječem kamnitem obzidju pokopališča, na obstoječem kamnitem opornem zidu na sv strani območja LP1-S4-S1 in opornem zidu ob objektu župnišča je viden pojav razpok, zato je po strokovnem pregledu potrebna izvedba konstrukcijske sanacije objekta in sicer v skupni dolžini ca. 400,00 m.
Gradbeno parcelo predstavlja zemljišče, parc. št. 7 – del, 280/1 – del, 269/1 – del, 2137/3 – del, 269/2 – del, 1 – del, 270 – del, 2 – del, 3 – del, 271 – del, k.o. Hrib.
Načrt gradbene konstrukcije izvedbe je obdelan v projektni dokumentaciji PGD, PZI.
5. Prenova obstoječega gospodarskega objekta ob objektu župnišča za namen župnišča
Ob objektu župnišča se nahaja star gospodarski objekt, dim. 10,50 m x 5,50 m, zgrajen pred letom 1967.
Lastnik namerava objekt prenoviti.
Gradbeno parcelo predstavlja zemljišče, parc. št. 270 – del, k.o. Hrib.
6. Ureditev javnih sanitarij za obiskovalce
Predvidi se uporaba javnih sanitarij za obiskovalce ob izvedbi preureditve dela katerega obstoječih objektov v obravnavanem območju, npr. objekt na zemljišču, parc. št. 3 – del, k.o. Hrib.
Območje 2
1. Hortikulturna ureditev zamenjava obstoječega starega drevoreda divjih kostanjev ob obstoječi dovozni cesti na Tabor, nadomestna zasaditev z lipami izvedba vedutne sečnje na sz delu območja urejanja
V sklopu prenove obstoječe dovozne ceste na Tabor se v skladu s predhodno pridobljenim strokovnim dendrološkim mnenjem v celoti zamenja obstoječi stari drevored divjih kostanjev Aesculus hippocastanum, ki se nahaja v celotni dolžini obravnavane dovozne ceste na ca. 360,00 m in zajema ca. 43 dreves.
Izvede se nadomestna zasaditev z lipami, Tilia cordata, ca. 48 dreves, z ustreznim odmikom od ceste. V ta namen se uporabijo sadike iz drevesnice za drevoredna drevesa z deblom, višine ca. 2.50 m brez vej.
Izvede se vedutna sečnja oziroma odkazilo nekaj dreves na sz delu območja urejanja zaradi zaraščanja območja, na zemljišču, parc. št. 269/2 – del, k.o. Hrib.
Gradbeno parcelo predstavlja, zemljišče, parc. št. 281/1 – del, 2137/1 – del, 2137/3 – del, 269/1 – del, 282 – del, 280/1 – del, 4 – del, 280/2 – del, 1556/6 – del, k.o. Hrib.
Načrt nadomestne zasaditve drevoreda je obdelan v projektni dokumentaciji PGD, PZI.
Celotno gradbeno parcelo predstavlja zemljišče, parc. št. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 280/2, 280/1, 2137/3, 269/1, 2137/1, 1556/6, 270, 271, 282, 281/1, 269/2, 215/2, 2137/4, 2136, 281/2, k.o. Hrib, in meri ca. 10 100,00 m2.
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
8. člen
Območje 4
1. Vodovod
Ukinitev dela obstoječe trase vodovoda in izgradnja novega vodovoda
Obstoječe stanje – oskrba s pitno vodo
Na območju Hrib – Tabor je obstoječe vodovodno omrežje. Globina obstoječega sekundarnega vodovodnega cevovoda PEHD – 63 je neprimerna in pri zelo nizkih temperaturah prihaja do njegove zmrzali. Prav tako premer cevovoda ne zadošča potrebam požarnega varstva – min. potreben premer je DN-100.
Območje naselja Hrib – Tabor se nahaja v III. B varstvenem pasu varovanja pitne vode, kar pomeni da je potrebno upoštevati režim, ki velja za III. varstveni pas.
Novo stanje
Obnova vodovodnega cevovoda
Ukine se del obstoječe trase vodovoda, ki poteka po zemljišču, parc. št. 282 – del, 2137/1 – del, 280/1 – del, 280/2 – del, k.o. Hrib.
Pri izdelavi občinskega lokacijskega načrta je predvidena obnova celotnega vodovodnega omrežja na območju Hrib – Tabor, kar je eden bistvenih pogojev za priključevanje novih odjemalcev na javni vodovod.
Za zagotavljanje potrebne požarne varnosti je potrebno izgraditi povezovalni cevovod od obstoječega vodovodnega cevovoda NL-100 (visoka cona), ki se je končal pri vodohranu Hrib, do obstoječega vodovodnega cevovoda NL-100 na osrednjem delu naselja Hrib – Loški Potok, kar pa ni premet obdelave občinskega lokacijskega načrta.
Vzporedno z obnovo vodovodnih cevovodov, se obnovijo vse dotrajane priključne cevi odjemnih mest, kar je strošek odjemalca oziroma lastnika objekta.
Do obravnavanega območja na Tabor se v sklopu prenove dovozne ceste zgradi trasa tudi za novi vodovod in in zunanji nadzemni hidrant, ki bo potekala po zemljišču, parc. št. 282- del, 2137/1 – del, 281/1 – del, 280/1 – del, 4 – del, 1556/6 – del, 1 – del, k.o. Hrib.
Načrt izgradnje novega vodovoda je obdelan v projektni dokumentaciji v PGD, PZI.
 
2. Fekalna kanalizacija
Izgradnja fekalne kanalizacije od objekta župnišča do objekta cvetličarne
Obstoječe stanje
Obstoječi objekti v obravnavanem območju niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje.
Obstoječi objekti imajo greznice.
Novo stanje
Objekt župnišča in mrliška vežica ter oba stanovanjska objekta se priključita na javno kanalizacijsko omrežje.
Po sredini obstoječe dovozne ceste se v sklopu prenove dovozne ceste predvidi trasa tudi za izgradnjo komunalnega voda fekalne kanalizacije od objekta župnišča do objekta cvetličarne v naselju, v dolžini ca. 385,00 m, po zemljišču, parc. št. 2136 – del, 215/2 – del, 2137/4 – del, 2137/1 – del, 269/1 – del, 280/1 – del, 282 – del, 4 – del, 1556/6 – del, 1 – del, k.o. Hrib.
Načrt fekalne kanalizacije je obdelan v projektni dokumentaciji PGD, PZI.
 
3. Javna razsvetljava
Izgradnja javne razsvetljave ob obstoječi dovozni cesti in ob predvidenem parkirišču
Obstoječe stanje
Obstoječi objekti v obravnavanem območju na Taboru so priključeni na obstoječe javno električno omrežje, ki poteka v prostozračni izvedbi iz naselja.
Novo stanje
Obstoječe javno električno omrežje se rekonstruira, izvede se pokablitev v sklopu prenove obstoječe dovozne ceste, kar pa ni predmet obravnave občinskega lokacijskega načrta.
Investitor in izvajalec bo Elektro d.d. Ljubljana.
Po isti trasi ob desnem robu ceste se izvede javna razsvetljava s cestnimi svetilkami.
Razporeditev svetilk je predvidena osno med drevesi in je razvidna iz načrta javne razsvetljave oziroma iz zbirnega načrta komunalnih vodov in priključkov.
Gradbeno parcelo predstavlja zemljišče, parc. št. 281/2 – del, 281/1 – del, 2137/1 – del, 269/1 – del, 280/1 – del, 280/2 – del, 1 – del, k.o. Hrib.
Načrt javne razsvetljave (z rekonstrukcijo električnega NN omrežja) je obdelan v projektni dokumentaciji PGD, PZI.
 
4. Telekomunikacije
Izgradnja novega tk priključka
Obstoječe stanje
Obstoječi objekti v obravnavanem območju so priključeni na obstoječe TK omrežje.
Ob obstoječem pokopališču, parc. št. 280/2 – del, k.o. Hrib, se nahajata obstoječa drogova PTT voda, ki se odstranita.
Novo stanje
V sklopu prenove obstoječe dovozne ceste se predvidi tudi izgradnja novega zunanjega TK priključka s kabelskim TV priključkom, ki bo potekal na levi strani dovozne ceste in bo vezan na telefonsko centralo KC Loški Potok in sprejemno postajo CATV Loški Potok.
Dolžina TK kabelske kanalizacije bo ca. 400,00 m (360,00 m + 40,00 m).
Gradbeno parcelo predstavlja zemljišče, parc. št. 2136 – del, 2137/4 – del, 281/2 – del, 281/1 – del, 2137/1 – del, 282 – del, 280/1 – del, 4 – del, 1556/6 – del, 271 – del, 1 – del, k.o. Hrib.
Načrt telekomunikacij je obdelan v projektni dokumentaciji PGD, PZI.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
9. člen
Rešitve in ukrepi za varstvo okolja (zbiranje odpadkov, varovanje proti hrupu, varovanje proti onesnaževanju zraka, varstvo voda), ohranjanje narave
Varstvo okolja
V skladu z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04) je bilo na Ministrstvu za okolje in prostor naslovljeno obvestilo o nameri priprave občinskega lokacijskega načrta.
V prejeti odločbi Ministrstva za okolje in prostor RS je navedeno, da predvidena prostorska ureditev ne obsega posegov, za katere je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Območje občinskega lokacijskega načrta se ne nahaja v posebnem varstvenem območju, območje Natura 2000 (evropsko ekološko omrežje).
Del območja urejanja na Taboru je opredeljeno kot naselje z javnimi funkcijami.
Nove storitvene dejavnosti, ki bi lahko negativno vplivale na okolje, se ne bodo pojavile.
Zbiranje odpadkov
Organske odpadke je potrebno zbirati v za to namenjenih kontejnerjih ali kovinskih zabojnikih. Komunalne odpadke je potrebno zbirati v kontejnerjih oziroma smetnjakih in odvažati na odlagališče komunalnih odpadkov. Režim načina zbiranja in odvoza drugih odpadkov mora biti usklajen z režimom zbiranja in odvoza izvajalca komunalne storitve.
Varovanje proti hrupu
Pri izgradnji predvidenih objektov oziroma izvedbi obravnavane prostorske ureditve morajo investitor, projektant in izvajalec gradbenih del upoštevati Zakon o varstvu pred hrupom. Kot je že navedeno, je del obravnavanega območja občinskega lokacijskega načrta na Taboru opredeljeno kot naselje z javnimi funkcijami.
Nove dejavnosti, ki bi lahko presegale z zakonom določene mejne ravni hrupa, se ne bodo pojavile.
Varovanje proti onesnaževanju zraka
V obravnavanem območju občinskega lokacijskega načrta ne bo novih dejavnosti, ki bi prekomerno onesnaževale zrak.
Varstvo voda
Območje naselja Hrib-Tabor se nahaja v III. varstvenem pasu varovanja pitne vode, kar pomeni, da je potrebno upoštevati režim, ki velja za III. varstveni pas. Potrebno je upoštevati vse ukrepe, ki preprečujejo onesnaževanje podtalnice.
Odvod meteornih voda s parkirišča mora biti speljan preko lovilcev olj in usedalnikov v meteorno kanalizacijo.
Objekti ki se nahajajo v ureditvenem območju občinskega lokacijskega načrta se priključijo na fekalno kanalizacijo.
Ohranjanje narave
Na območju, ki se ureja z občinskim lokacijskim načrtom, se nahajajo območja ohranjanja narave in sicer naravna vrednota, ekološko pomembno območje in posebno varstveno območje.
Naravna vrednota
Ime: Loški Potok – kraško polje
Ident. št.: 7829V
Kratka oznaka: Kraško polje s ponikalnico južno od naselja Hrib – Loški Potok
Zvrst: geomorfološka površinska, hidrološka
Status: naravna vrednota lokalnega pomena
Ekološko pomembno območje
Ime. Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri
Koda: 80000
Kratka oznaka: Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri rjavega medveda, risa in volka.
Posebno varstveno območje
Ime: Kočevsko (pSCI)
Koda: SI 3000263
Kratka oznaka: Območje visokega krasa, pretežno pokrito z gozdovi, bivališče velikih zveri.
Predvidena prostorska ureditev znotraj območja urejanja občinskega lokacijskega načrta ne bo imela vpliva na naravno vrednoto, ekološko pomembno območje in posebno varstveno območje (gledati: naravovarstvene smernice Zavoda RS za varstvo narave).
V veljavni urbanistični dokumentaciji je med seznamom opredeljenih območij in objektov, ki jih je potrebno varovati kot naravno dediščino tudi dendrološka dediščina, med katero je tudi drevored divjih kostanjev ter dveh lip ob poti župnijske cerkve sv. Lenarta.
Drevored je v slabem stanju in se ga v skladu s predhodno pridobljenim strokovnim dendrološkim mnenjem v celoti zamenja oziroma izvede nadomestna zasaditev z lipami, Tilia cordata. Dve obstoječi lipi se ohranita.
Rešitve in ukrepi za varstvo kulturne dediščine
Na delu območja urejanja občinskega lokacijskega načrta se nahajajo objekti kulturne, umetnostno-zgodovinske, zgodovinsko-memorialne in arheološke dediščine.
Območje Loškega Potoka je opredeljeno kot krajinsko območje s prepoznavnimi značilnostmi, ki so pomembne na nacionalni ravni.
Umetnostno-zgodovinska dediščina z naslednjimi objekti pod oznako:
U11 Hrib (Loški Potok) – župnijska cerkev sv. Lenarta,
U12 Hrib (loški Potok) – podružnična cerkev sv. Barbare,
U13 Hrib (Loški Potok) – pokopališče z nagrobnim spomenikom,
U14 Hrib (Loški Potok) – razpelo.
Zgodovinsko-memorialna dediščina z naslednjimi objekti pod oznako:
Z1 Tabor (Loški Potok),
Z2 Tabor (Loški Potok) – pokopališče,
Z3 Tabor (Loški Potok) – pokopališče.
Arheološka dediščina pod oznako:
A2 Hrib – Loški Potok
Navedeni objekti se morajo varovati po pogojih regionalnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Glede na način varovanja arheološke dediščine je pred vsemi posegi v zemeljske plasti potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave, kar je podrobneje opisano v priloženih kulturnovarstvenih smernicah Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
10. člen
Obramba in zaščita
V območju urejanja občinskega lokacijskega načrta ni posebnih zahtev Ministrstva za obrambo RS, Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ravno tako v tem območju ne bo objektov iz 64. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94).
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
V območju urejanja občinskega lokacijskega načrta ni posebnih zahtev Ministrstva za obrambo RS, Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ravno tako v tem območju ne bo objektov iz 64. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94).
Varstvo pred požarom
Požarno varstvo vseh objektov v območju urejanja občinskega lokacijskega načrta bo urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
Prenovljena dovozna cesta z vgrajeno komunalno infrastrukturo bo omogočala dostop do objektov na Taboru, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce, hidrantno omrežje pa bo zagotovljalo zadostno količino požarne vode (en zunanji nadzemni hidrant).
IX. TOLERANCE
11. člen
Pri izvedbi občinskega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od sprejetih tehničnih rešitev, če se ob nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI, poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše iz urbanističnih, varstvenih ali tehničnih vidikov, ki pa hkrati tudi ne poslabšujejo prostorskih, funkcionalnih in okoljevarstvenih razmer na območju ureditve.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, v katerih delovno področje se nanašajo ta odstopanja.
Dopustne tolerance horizontalnih gabaritov so do 1,50 m, kar velja tudi za pozicije križanj in propustov.
X. ETAPNOST IZVEDBE
12. člen
Območje urejanja občinskega lokacijskega načrta je razdeljeno na več delov:
Območje 1,
Območje 2,
Območje 3, Območje 4
Etapnost izvedbe je možna.
Območje 1 in območje 2 je možno urejati po etapah.
Območje 3 in območje 4 se prepletata in se urejata hkrati.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
13. člen
Občinski lokacijski načrt je obvezen za investitorja, projektante in izvajalce vseh objektov in naprav, vključno s komunalnimi posegi v prostor in hortikulturno ureditvijo.
Investitor, projektanti in izvajalci so pri projektiranji in sami gradnji objektov dolžni upoštevati veljavne gradbeno-tehnične, varnostne, prometne, sanitarno-higienske in druge predpise.
Pred izvedbo predvidene prostorske ureditve bo potrebno izvesti predhodne geomehanske raziskave temeljnih tal.
Med izvajanjem gradbenih del na območju gradbišča mora investitor zagotoviti spremljanje in nadzor stanja na gradbišču.
Kolikor bo izvajalec zemeljskih del odkril objekte arheološke dediščine, mora takoj prenehati z deli, o najdbah pa mora obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Hkrati z uveljavitvijo odloka o občinskem lokacijskem načrtu se delno razveljavi Ureditveni načrt za osrednji del naselja Hrib-jug (LP1-S4-S2-jug) (Uradni list RS, št. 55/99) v obsegu, ki ga predstavlja del ureditvenega območja občinskega lokacijskega načrta (del obravnavane dovozne ceste z drevoredom in komunalno infrastrukturo) in ki se hkrati nahaja v območju navedenega ureditvenega načrta.
Hkrati z uveljavitvijo odloka o občinskem lokacijskem načrtu se delno spremeni meja prostorsko planske celote LP1-S4-S1 iz Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 12/99).
V navedeni prostorsko planski celoti se nahaja del ureditvenega območja občinskega lokacijskega načrta.
Meja prostorsko planske celote se delno spremeni oziroma uskladi z dejanskim stanjem.
Sprememba se začne v točki, ki predstavlja stičišče parcel, parc. št. 270, 271 in 3, k.o. Hrib.
Od tu se v ravni liniji, dolžine ca. 53,00 m naveže na točko v bližini jz vogala obravnavanega gospodarskega objekta ob župnišču, na parceli, parc. št. 270 (vmes prečka parceli, parc. št. 3 in 2). Od te točke se nato v ravni liniji, dolžine ca. 15,00 m nadaljuje proti sv in sicer v oddaljenosti 2,00 m od sz fasade obravnavanega gospodarskega objekta do točke, oddaljene ca. 1,00 m od obstoječega opornega zidu na parceli, št. 270, od koder nato poteka v lomljeni liniji ob obstoječem opornem zidu v oddaljenosti ca. 1,00 m, mimo obstoječih zunanjih stopnic prav tako v oddaljenosti ca. 1,00 m in nato še naprej v oddaljenosti ca. 1,00 m ob obstoječem opornem zidu v loku, dolžine ca. 9,00 m.
Nato poteka ostali del meje prostorsko-planske celote z oznako LP1-S4-S1 tako, kot je vrisano v grafičnem delu veljavne urbanistične dokumentacije in se sklene v točki, stičišču parcel, parc. št. 270, 271 in 3, k. o. Hrib.
15. člen
Občinski lokacijski načrt je na vpogled na Občini Loški Potok.
16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-01/04-10
Loški Potok, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti