Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5239. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava, stran 13363.

Na podlagi 21., 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 16/02 in 51/02, 100/05) ter 17. in 47. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet Občine Lendava na 25. seji dne 19. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa delovno področje notranjih organizacijskih enot občinske uprave ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine določene z zakonom in statutom na delovnih področjih, določenih s tem odlokom. Občinska uprava je odgovorna za uresničevanje letnih programov dela povezanih z izvajanjem letnega proračuna, veljavnih odlokov, sklepov ter izvajanje upravnih postopkov vezanih na pristojnosti lokalne skupnosti. Delo občinske uprave usmerja župan neposredno ali preko svojega urada. Za vodenje občinske uprave je neposredno odgovoren tajnik občinske uprave, posredno pa tudi vodje posameznih oddelkov.
Občinska uprava pri svojem delu pokriva naslednja delovna področja (standardna klasifikacija):
– področje javne uprave (01),
– področje civilne zaščite (02),
– javni red in varnost (03),
– gospodarske dejavnosti (04),
– varstvo okolja (05),
– stanovanjsko dejavnost in prostorski razvoj (06),
– zdravstvo (07),
– rekreacijo, kulturo in neprofitne dejavnosti (08),
– izobraževanje (09),
– socialo (10).
Skozi delovna področja se prepleta delo s krajevnimi skupnostmi, informiranje občanov, nasploh delovanje lokalne samouprave, uresničevanje posebnih pravic narodnostne skupnosti, delovanje javnih zavodov in podjetij, itd.
Del nalog se izvaja preko skupnih institucij občin iz območja Upravne enote Lendava (stanovanjske zadeve, gasilstvo, knjižničarstvo, zdravstvo) ali preko družb, kjer je zastopan javni interes.
Ustanovljen je tudi »Medobčinski inšpektorat« občin Lendava, Kobilje in Dobrovnik, ki delujejo kot skupen občinski organ na podlagi Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat« (Uradni list RS, št. 141/04). Delo inšpekcijskih služb je usmerjeno predvsem v varstvo občanov, varstvo potrošnikov in nadzor nad izvajanjem sprejetih odlokov posameznih občin ustanoviteljic.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja na spletnih straneh občine, z novinarskimi konferencami, z udeležbo na drugih konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah javnega obveščanja.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in vodja urada župana ter s strani župana pooblaščena oseba.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
Za izvajanje nalog v občinski upravi se ustanovijo naslednje notranje organizacijske enote:
– Urad župana,
– Oddelek za finance in računovodstvo,
– Oddelek za negospodarske javne službe,
– Režijski obrat in gospodarske javne službe.
V občinski upravi se lahko ustanovijo tudi druge notranje organizacijske enote, kot posebne notranje organizacijske enote.
7. člen
Urad župana:
Sestavljata ga Služba za lokalno samoupravo in razvoj ter Služba za okolje in prostor.
V okviru Službe za lokalno samoupravo Urad župana:
– opravlja strokovna, organizacijska, svetovalna, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana in podžupanov,
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe, kakor tudi za KS,
– sodeluje z društvi in občani,
– izvaja nadzor nad kulturnimi prireditvami,
– vodi aktivnosti pri razvoju športa in rekreacije,
– sodeluje pri postopku javnih naročil.
V okviru službe za okolje in prostor Urad župana:
– vodi prostorsko planiranje,
– sodeluje pri pripravi investicij,
– izvaja aktivnosti posega v prostor,
– izvaja aktivnosti ustvarjanja pogojev za gradnjo objektov,
– izvaja in spremlja dejavnosti varstva zraka, tal, vodnih virov,
– izvaja varstvo pred hrupom in druge dejavnosti varstva okolja.
Ostale aktivnosti Urada župana:
– usmerja razvoj gospodarske in negospodarske javne infrastrukture,
– izvaja naloge s področja informiranja občanov in ureja stike z javnostmi,
– sodeluje pri pripravi in spremlja izvedbo razvojnih projektov in investicijskih programov,
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe na II. stopnji,
– opravlja naloge, ki se nanašajo na protokol,
– spremlja delo družb, kjer je občina soustanovitelj,
– spremlja gospodarske tokove in pripravlja podlage za odločanje,
– sodeluje pri delu s potencialnimi vlagatelji,
– koordinira delo javnih zavodov in njihovih učinkov,
– skrbi za izvajanje in koordiniranje dejavnosti na področju kulture, zdravstva, izobraževanja in neprofitnih dejavnosti,
– sodeluje pri izvajanju ustanoviteljskih in soustanoviteljskih pravic tam, kjer je občina ustanovitelj oziroma soustanovitelj,
– opravlja druge naloge.
8. člen
Oddelek za finance in računovodstvo:
V oddelku sta oblikovani Služba financ in Računovodstvo.
V okviru Službe financ Oddelek za finance in računovodstvo:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– načrtuje likvidnost, denarne tokove in izvaja finančno funkcijo,
– izvaja računovodske in finančne storitve za krajevne skupnosti,
– sodeluje pri aktivnostih notranjega nadzora,
– izvaja postopke javnih naročil,
– spremlja predpise s področja javnih financ, računovodstva in javnih naročil,
– izvaja plačilni promet,
– vodi izterjave,
– izvaja in nadzira prihodkovni in odhodkovni del proračuna,
– skrbi za optimiranje denarnih tokov,
– kontrolira izvajanje postopkov proračuna,
– sodeluje pri pripravi investicijskih projektov in spremlja njihovo izvajanje,
– nudi pravno podporo s finančnega področja za izvajanje investicij,
– sodeluje pri pripravi razvojnega programa občine,
– sodeluje s proračunskimi porabniki.
V okviru Računovodstva Oddelek za finance in računovodstvo:
– operativno izvaja proračun ter izvaja računovodsko funkcijo z obračunavanjem plač,
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– izvaja knjiženje in kontiranje posameznih proračunskih postavk,
– izvaja računovodske in finančne storitve za krajevne skupnosti,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– pripravlja potrebna poročila s področja investicij,
– sodeluje pri pripravi razvojnega programa občine,
– sodeluje s proračunskimi porabniki.
Ostale naloge Oddelka za finance in računovodstvo:
– pripravlja izhodišča za gospodarski razvoj, kmetijstvo in turizem,
– pripravlja finančno osnovo projektov,
– spremlja delo in poslovanja družb, kjer je občina ustanovitelj,
– spremlja gospodarske tokove in pripravlja podlage za odločanje,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v to delovno pod­ročje.
9. člen
Oddelek za negospodarske javne službe:
V oddelku sta oblikovani Splošna in pravna služba ter Služba za vodenje občinske uprave.
V Splošni in pravni službi oddelek:
– rešuje pravne in upravne zadeve,
– pripravlja splošne in druge akte,
– opravlja prevajalske storitve ter naloge s področja dvojezičnega poslovanja,
– sprejema vloge in pritožbe občanov in inštitucij,
– ureja premoženjske zadeve,
– skrbi za izvajanje socialnih programov in subvencij,
– daje informacije o upravnem postopku,
– izvaja administrativna dela,
– sodeluje pri delu svetov javnih zavodov, kjer je občina ustanovitelj,
– opravlja naloge sprejema, evidenc in odprave pošte ter arhiviranje in vodenje rokovnika.
V Službi za vodenje občinske uprave oddelek:
– opravlja kadrovske zadeve,
– nudi pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
– organizira in izvaja delo s strankami,
– spremlja izvajanje odlokov in drugih občinskih predpisov,
– nudi pretok strokovnih informacij občanom.
Ostale naloge Oddelka za negospodarske javne službe:
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
10. člen
Režijski obrat in gospodarske javne službe:
Oddelek sestavljata Režijski obrat in Služba za lokalno infrastrukturo.
Režijski obrat:
– izvaja javno gospodarsko službo odvajanja komunalne in padavinske vode,
– izvaja gospodarsko javno službo pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali,
– spremlja izvajanje odloka s področja odvajanja komunalnih voda,
– vodi podatkovne baze in skrbi za njihovo ažuriranje s svoje pristojnosti,
– organizira vzdrževanje objektov v lasti občine,
– organizira in izvaja čiščenje objektov v lasti občine,
– organizira in izvaja ureditev okolice (zelene povr­šine),
– skrbi za prometno varnost,
– pri izvajanju nalog sodeluje s krajevnimi skupnostmi,
– sodeluje z inšpekcijskimi službami,
– opravlja nadzor nad izvajanjem oskrbe s pitno vodo,
– sodeluje pri nadzoru izvajanja koncesij.
Služba za lokalno infrstrukturo:
– izvaja upravljanje infrastrukture v lasti občine,
– izvaja nadzor nad občinskimi cestami,
– sodeluje z inšpekcijskimi službami,
– sodeluje pri nadzoru izvajanja koncesij,
– nudi strokovno podporo svetu za varstvo potroš­nikov,
– izvaja vzdrževanje občinskih cest in hudourniških jarkov,
– skrbi za prometno varnost,
– opravlja nadzor nad izvajanjem oskrbe s pitno vodo,
– pri izvajanju nalog sodeluje s krajevnimi skupnostmi.
Ostale naloge oddelka:
– skrbi za požarno varnost,
– organizira reševalno pomoč v primeru elementarnih in drugih nesreč,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
11. člen
Občinska uprava preko medobčinskega inšpektorata opravlja tudi naloge inšpekcijskega nadzorstva in redarstva. Inšpekcija opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, sprejetih v Občini Lendava in republiških predpisov, če je v njih tako določeno.
Znotraj medobčinske inšpekcije občinski redarji opravljajo naloge nadzora in so za svoje delo neposredno odgovorni vodji medobčinske inšpekcije.
Naloge in pooblastila delavcev občinske uprave na področju medobčinske inšpekcije in redarstva so določene s posebnim odlokom.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
12. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
13. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občinske uprave:
– vodi in organizira delo občinske uprave,
– koordinira delo občinske uprave z delom urada župana,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– koordinira delo notranjih organizacijskih enot ter v sodelovanju z vodji oddelkov skrbi za delovno disciplino,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na I. stopnji,
– organizira poslovanje občinske uprave,
– spremlja izvrševanje nalog občinske uprave,
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam,
– pripravlja programe dela občinske uprave in spremlja njihovo izvajanje,
– županu poroča o delu občinske uprave,
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Tajnik občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
14. člen
Notranje organizacijske enote vodijo uslužbenci v nazivu podsekretar, višji svetovalec I. ali višji svetovalec II. Vodje notranjih organizacijskih enot so za svoje delo, delo organa, ki ga vodijo, ter za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov odgovorni tajniku občinske uprave in županu.
15. člen
Vodje notranjih organizacijskih enot načrtujejo in neposredno organizirajo, vodijo, usmerjajo te nadzorujejo delo enote, skrbijo za zakonito in pravočasno delo enote, odločajo o zadevah z delovnega področja enote za katere jih je pooblastil tajnik občinske uprave in opravljajo najzahtevnejše naloge v notranjih organizacijskih enotah.
16. člen
Število delovnih mest v občinski upravi in delovna mesta na položajih, uradniška delovna mesta in strokovno tehnična delovna mesta ter katalog vseh delovnih mest občinske uprave določi župan z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Lendava.
Zaradi zagotovitve polne zaposlenosti, racionalnega razporejanja uslužbencev glede na njihovo strokovno usposobljenost in glede na delovne potrebe uprave, lahko župan s sistemizacijo oblikuje delovna mesta in razporeja uslužbence ne glede na opredelitev delovnih področij notranjih organizacijskih enot iz 6. člena tega odloka.
17. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje župan po potrebi. Za vodenje kolegija lahko župan pooblasti tajnika občinske uprave.
18. člen
Za naloge občinske uprave, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev različnih strok in stopenj znanja iz različnih notranjih organizacijskih enot, lahko župan ali tajnik občinske uprave ustanovi delovne skupine in druge oblike sodelovanja.
19. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog izven občinske uprave Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Župan Občine Lendava v roku enega meseca po sprejetju tega odloka izda akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Lendava.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 141/04).
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0062/2005-BA
Lendava, dne 19. decembra 2005
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti