Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5200. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2006, stran 13318.

Na podlagi določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 59/99) in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 11. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99, 115/00) je Občinski svet Občine Brezovica na svoji 24. redni seji dne 15. 12. 2005 na predlog župana sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Brezovica za leto 2006
1. člen
S proračunom Občine Brezovica za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Brezovica (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 2006.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in dolgovi.
3. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki občine, ki zajemajo davčne in nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke ter odhodki, ki obsegajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
V računu financiranja se izkazuje zadolževanje in odplačevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
4. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so zajeti tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.
5. člen
  Občinski proračun za leto 2006
 
+------------------------------+------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN    |      |
|ODHODKOV           |      |
+------------------------------+------------+
|Skupina/podskupina kontov   |  Proračun|
|               |    2006|
+------------------------------+------------+
|               | v 1000 SIT|
+------------------------------+------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI      |  1.527.527|
|(70+71+72+73+74)       |      |
+------------------------------+------------+
|  TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |  1.125.080|
+------------------------------+------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI      |   990.945|
+------------------------------+------------+
|  700 Davki na dohodek in  |   781.199|
|dobiček            |      |
+------------------------------+------------+
|  703 Davki na premoženje  |   131.256|
+------------------------------+------------+
|  704 Domači davki na blago |   78.490|
|in storitve          |      |
+------------------------------+------------+
|  707 Drugi davki      |      0|
+------------------------------+------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI     |   134.135|
+------------------------------+------------+
|  710 Udeležba na dobičku in |   23.038|
|dohodki od premoženja     |      |
+------------------------------+------------+
|  711 Takse in pristojbine  |    2.387|
+------------------------------+------------+
|  712 Denarne kazni     |    1.453|
+------------------------------+------------+
|  713 Prihodki od prodaje  |   10.952|
|blaga in storitev       |      |
+------------------------------+------------+
|  714 Drugi nedavčni     |   96.305|
|prihodki           |      |
+------------------------------+------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI    |   246.057|
+------------------------------+------------+
|  720 Prihodki od prodaje  |    8.234|
|osnovnih sredstev       |      |
+------------------------------+------------+
|  721 Prihodki od prodaje  |      0|
|zalog             |      |
+------------------------------+------------+
|  722 Prihodki od prodaje  |   237.823|
|zemljišč in nematerialnega  |      |
|premoženja          |      |
+------------------------------+------------+
|73 PREJETE DONACIJE      |      0|
+------------------------------+------------+
|  730 Prejete donacije iz  |      0|
|domačih virov         |      |
+------------------------------+------------+
|  731 Prejete donacije iz  |      0|
|tujine            |      |
+------------------------------+------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI    |   156.390|
+------------------------------+------------+
|  740 Transferni prihodki iz |   156.390|
|drugih javnofinančnih     |      |
|institucij          |      |
+------------------------------+------------+
|               |      |
+------------------------------+------------+
|II.              |  1.527.527|
|SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |      |
+------------------------------+------------+
|40 TEKOČI ODHODKI       |   298.882|
+------------------------------+------------+
|  400 Plače in drugi izdatki |   48.664|
|zaposlenim          |      |
+------------------------------+------------+
|  401 Prispevki delodajalcev |    7.814|
|za socialno varnost      |      |
+------------------------------+------------+
|  402 Izdatki za blago in  |   239.804|
|storitve           |      |
+------------------------------+------------+
|  403 Plačila domačih    |      0|
|obresti            |      |
+------------------------------+------------+
|  409 Rezerve        |    2.600|
+------------------------------+------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI      |   493.486|
+------------------------------+------------+
|  410 Subvencije       |   15.858|
+------------------------------+------------+
|  411 Transferi posameznikom |   67.690|
|in gospodinjstvom       |      |
+------------------------------+------------+
|  412 Transferi neprofitnim |   35.544|
|organizacijam in ustanovam  |      |
+------------------------------+------------+
|  413 Drugi tekoči domači  |   374.394|
|transferi           |      |
+------------------------------+------------+
|  414 Tekoči transfer v   |      0|
|tujino            |      |
+------------------------------+------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI   |   640.374|
+------------------------------+------------+
|  420 Nakup in gradnja    |   640.374|
|osnovnih sredstev       |      |
+------------------------------+------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  |   94.785|
+------------------------------+------------+
|  430 Investicijski     |   94.785|
|transferi           |      |
+------------------------------+------------+
|III PRORAČUNSKI PRESEŽEK /  |      0|
|PRIMANJKLJAJ (I-II)      |      |
+------------------------------+------------+
|               |      |
+------------------------------+------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV  |      |
|IN NALOŽB           |      |
+------------------------------+------------+
|Skupina/podskupina kontov   |  Proračun|
|               |    2006|
+------------------------------+------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH   |      0|
|POSOJIL IN PRODAJA      |      |
|KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|(750+751+752)         |      |
+------------------------------+------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH   |      0|
|POSOJIL            |      |
+------------------------------+------------+
|  750 Prejeta vračila danih |      0|
|posojil            |      |
+------------------------------+------------+
|  751 Prodaja kapitalskih  |      0|
|deležev            |      |
+------------------------------+------------+
|  752 Kupnine iz naslova   |      0|
|privatizacije         |      |
+------------------------------+------------+
|V. DANA POSOJILA IN      |      0|
|POPVEČANJE KAPITALSKIH    |      |
|DELEŽEV (440+441+442)     |      |
+------------------------------+------------+
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE |      0|
|KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
+------------------------------+------------+
|  440 Dana posojila     |      0|
+------------------------------+------------+
|  441 Povečanje kapitalskih |      0|
|deležev in naložb       |      |
+------------------------------+------------+
|  442 Poraba sredstev kupnin |      0|
|iz naslova privatizacije   |      |
+------------------------------+------------+
|VI. PREJETA MINIS DANA    |      0|
|POSOJILA IN SPREMEMBE     |      |
|KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------------------------------+------------+
|               |      |
+------------------------------+------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA     |      |
+------------------------------+------------+
|Skupina/podskupina kontov   |  Proračun|
|               |    2006|
+------------------------------+------------+
|VII.  ZADOLŽEVANJE (500)   |      0|
+------------------------------+------------+
|50 ZADOLŽEVANJE        |      0|
+------------------------------+------------+
|  500 Domače zadolževanje  |      0|
+------------------------------+------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) |      0|
+------------------------------+------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA      |      0|
+------------------------------+------------+
|  550 Odplačila domačega   |      0|
|dolga             |      |
+------------------------------+------------+
|IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |      0|
|NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.- |      |
|V.-VIII.)           |      |
+------------------------------+------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |      0|
|VIII.-IX.)          |      |
+------------------------------+------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE     |      0|
|(VI.+X.)           |      |
+------------------------------+------------+
6. člen
Sredstva za redne dejavnosti proračunskih uporabnikov se nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije, v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, za katere so jim bila odobrena in ki so določena s proračunom, ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
8. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in načinu, ki jih določa zakon in ta odlok. Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna. Do višine 10% sredstev, ki so v bilanci odhodkov proračuna razporejena za posamezne namene, prerazporeja župan. Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šest mesečno poročati občinskemu svetu.
Spremembe namena in višina sredstev za posamezen namen, ki presegajo pogoj iz prvega odstavka tega člena, se opravijo s spremembo proračuna. O tem odloča občinski svet.
9. člen
Nabavo materiala in opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
10. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje in ne sme presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije, odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije, se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
11. člen
V stalno proračunsko rezervo se izloči s proračunom 0,5% letnih prihodkov začasno vsak mesec, vendar največ do 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. O uporabi sredstev proračunske rezerve do 300.000 tolarjev v posameznem primeru odloča župan, na predlog za finance pristojnega delavca občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili, sicer pa občinski svet s sklepom.
12. člen
Župan lahko dolžniku do višine 800.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.
Za izvrševanje proračuna lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana.
Župan skrbi, da se med letom prihodki razporedijo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno, vendar prioritetno najprej za z zakonom določeno porabo in preostalo enakomerno vsem porabnikom.
O taki uskladitvi odhodkov s prihodki poroča župan občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
14. člen
Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah skladno s sprejetim proračunom in o uporabi sredstev poročati občinskemu svetu šestmesečno.
15. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin, zakonom o javnih financah in uredbo o zadolževanju občin.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna za leto 2006 ne smejo prevzemati pogodbenih obveznosti, ki bi zahtevale plačilo v prihodnjih letih. Krajevne skupnosti na območju občine potrebujejo za sklepanje pravnih poslov nad zneskom 100.000,00 tolarjev soglasje župana.
16. člen
Na predlog župana ali predsednikov odborov lahko občinski svet določi udeležbo oziroma sofinanciranje občanov pri posameznih delih širšega pomena.
17. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati in izdajati poroštva, le s soglasjem občine.
O soglasju odloča občinski svet.
18. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predsednik sveta KS, predstojnik organa, zavoda, društva, oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
19. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi šestmesečno poročati in sicer do 31. 7. in 31. 1., službi za finance Občine Brezovica, ki te podatke predloži nadzornemu odboru občine.
Kolikor posamezen uporabnik ne dostavi podatkov v 30 dneh po izteku roka, se zadrži nakazilo sredstev do predložitve pisnega poročila.
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Brezovica v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 naprej.
Št. 32/05
Brezovica, dne 15. decembra 2006
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti