Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5213. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2006, stran 13334.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 56/02) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04) je Občinski svet Občine Dobrna na 25. redni seji dne 8. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobrna za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Dobrna za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |                           |    V tisoč|
|   |                           |   tolarjev|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|  A.|BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov               | Proračun leta|
|   |                           |     2006|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|  I.|SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           |    742.320|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|  70|DAVČNI PRIHODKI                    |    129.364|
|   |(700+701+702+703+704+705+706)             |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK            |    94.474|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST           |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |702 DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO      |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE                |    10.687|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE         |    24.203|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |705 DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE    |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |706 DRUGI DAVKI                    |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|  71|NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+712+714)        |    96.517|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA   |      500|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE               |      547|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |712 DENARNE KAZNI                   |      217|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV       |     7.326|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI              |    87.927|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|  72|KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)           |    119.923|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV       |    10.000|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG             |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA  |    109.923|
|   |PREMOŽENJA                      |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|  73|PREJETE DONACIJE (730+731)              |       0|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV         |       0|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE            |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|  74|TRANSFERNI PRIHODKI                  |    396.516|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH   |    218.526|
|   |INSTITUCIJ                      |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IN    |    177.990|
|   |SREDSTEV PRORAČUNA EU                 |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|  II.|SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |    757.320|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|  40|TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)       |    140.218|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM         |    40.524|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST    |     6.544|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE           |    89.750|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI              |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |409 REZERVE                      |     3.400|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|  41|TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)        |    138.347|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |410 SUBVENCIJE                    |     8.190|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM     |    65.700|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM |    14.040|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI           |    50.417|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|  42|INVESTICIJSKI ODHODKI                 |    475.223|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV        |    475.223|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|  43|INVESTICIJSKI TRANSFERI                |     3.532|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI              |     3.532|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
| III.|PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.- |    15.000|
|   |II.) (SKUPAJ PRIHODKI-ODHODKI)            |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|  B.|RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB          |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov               |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|  IV.|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH |    15.000|
|   |DELEŽEV (750+751+752)                 |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIIH POSOJIL          |       0|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih    |    15.000|
|   |institucij                      |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |7505 Prejeta vračila danih posojil od drugih ravni  |       |
|   |države                        |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |7507 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu|       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV            |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |7510 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih    |       |
|   |deležev v javnih podjetjih              |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |7511 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih    |       |
|   |deležev v finančnih inst.               |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|  V.|DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |    15.000|
|   |(440+441+442)                     |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |440 DANA POSOJILA                   |       0|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |4400 Dana posojila posameznikom            |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |4402 Dana posojila javnim skladom           |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |4403 Dana posojila finančnim institucijam       |       0|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |4404 Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB      |       0|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih    |       |
|   |institucijah                     |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih    |       0|
|   |podjetjih                       |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |4420 Dana posojila iz sredstev kupnin         |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade   |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|  VI.|PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |    15.000|
|   |DELEŽEV (IV.-V.)                   |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|  C.|RAČUN FINANCIRANJA                  |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov               |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
| VII.|ZADOLŽEVANJE                     |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
| VIII.|ODPLAČILO DOLGA                    |       0|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |550 ODPLAČILO DOMAČEGA BLAGA             |       0|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |5500 Odplačilo kreditov Banki Slovenije        |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam       |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam |       0|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|  IX.|POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH      |       0|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|  X.|NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            |       0|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|  XI.|NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)        |    15.000|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 3,000.000,00 SIT.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF v proračunu načrtovane proračunske rezerve župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
6. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 70.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
7. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
8. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2006 zadolžijo do skupne višine 0 tolarjev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrna v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-0021-1/2005-1
Dobrna, dne 8. decembra 2005
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti