Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5223. Odlok o Festivalu idrijske čipke, stran 13340.

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01 in 135/04) je Občinski svet Občine Idrija na 15. redni seji dne 15. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o Festivalu idrijske čipke
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Odlok ureja organizacijo, pripravo, financiranje, obveznosti posameznih subjektov ter termin in območje izvedbe Festivala idrijske čipke (v nadaljevanju: Festival).
2. člen
Festival je osrednja in tradicionalna etnološka, turistična, gospodarska in kulturna prireditev, sloneča na osnovah idrijske čipke, zato naj povezuje vse, ki se posredno in neposredno ukvarjajo z njeno izdelavo in poučevanjem izdelave, raziskovanjem, oblikovanjem, promocijo in trženjem idrijske čipke.
Festival vključuje strokovni in zabavni del.
3. člen
Festival v javnosti predstavljata predsednik upravnega sveta in direktor Festivala, ki medsebojno uskladita obveznosti v okviru Festivala.
Festival lahko v javnosti glede strokovnih tem predstavlja tudi predsednik strokovnega odbora.
4. člen
Naloge, povezane s pripravo in izvedbo Festivala, izvaja ICRA d.o.o., Mestni trg 2, 5280 Idrija (v nadaljevanju: izvajalec), na podlagi tega odloka.
II. ORGANIZACIJA FESTIVALA
5. člen
Organi Festivala so:
– upravni svet,
– direktor Festivala,
– strokovni odbor,
– organizacijski odbor.
1. Upravni svet
6. člen
Upravni svet (v nadaljevanju: US) sestavlja naslednjih 5 članov:
– župan Občine Idrija,
– predsednik Krajevne skupnosti mesto Idrija,
– predstavnik glavnega sponzorja Festivala,
– predsednik strokovnega odbora,
– direktor izvajalca.
Mandat članov US traja štiri leta. Članom US, ki so funkcionarji, preneha mandat z dnem prenehanja funkcije. V US se namesto njih imenujejo novoizvoljeni funkcionarji.
7. člen
V okviru Festivala se izvajajo le tiste aktivnosti, ki jih na podlagi predlogov direktorja Festivala ter strokovnega in organizacijskega odbora sprejme US.
8. člen
US spremlja pripravo, načrtovanje in izvedbo posameznih aktivnosti v povezavi s Festivalom in ima naslednje pristojnosti:
1. Sprejemanje:
– strokovnega programa, ki ga pripravi strokovni odbor, do konca meseca februarja,
– zabavnega programa, ki ga pripravi organizacijski odbor, do konca meseca februarja,
– finančnega plana Festivala, ki ga pripravi direktor Festivala,
– finančnega in vsebinskega poročila o izvedbi preteklega Festivala, ki ga pripravi direktor Festivala v sodelovanju s strokovnim in organizacijskim odborom,
– zaključnega finančnega poročila Festivala, ki ga pripravi direktor Festivala v sodelovanju s strokovnim in organizacijskim odborom,
– plan razdelitve presežka oziroma plan poravnave primanjkljaja, na podlagi finančnega in vsebinskega poročila o izvedbi preteklega Festivala.
2. Imenovanje:
– direktorja Festivala,
– strokovnega odbora,
– organizacijskega odbora,
– častnega pokrovitelja Festivala v protokolarno-promocijske namene,
– častnega odbora Festivala, katerega člani so župan občine Idrija ter fizične in pravne osebe, ki zagotavljajo pomemben finančni delež sredstev za izvedbo Festivala in sodelujejo v protokolarnih in družabnih srečanjih v okviru Festivala.
3. Nadzor:
– nadzira zakonitost dela ter finančno poslovanje Festivala.
US do konca koledarskega leta posreduje občinskemu svetu Občine Idrija finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi preteklega Festivala.
9. člen
Člani US izmed sebe izvolijo predsednika US. Upravni svet je sklepčen, če je na seji prisotnih večina članov. Upravni svet odloča z večino glasov prisotnih članov. Upravni svet se sestane najmanj trikrat letno. Seje US sklicuje predsednik US, pisno, najmanj teden dni pred sejo.
Za pripravo gradiva in predlogov za seje US je odgovoren direktor Festivala v sodelovanju s strokovnim in organizacijskim odborom.
2. Direktor Festivala
10. člen
Direktorja festivala imenuje in razrešuje US na predlog direktorja izvajalca. Razlog za zamenjavo je neizpolnjevanje predvidenih obveznosti.
Direktor Festivala mora imeti najmanj visoko izobrazbo in organizacijske sposobnosti. Direktor Festivala je odgovoren US.
Direktor Festivala izvaja naslednje naloge:
– načrtuje pripravo vseh potrebnih aktivnosti za izvedbo Festivala,
– pripravi finančni plan Festivala do konca meseca januarja za tekoče leto, ki vključuje okvirne prihodke in odhodke Festivala in mora biti pripravljen z upoštevanjem realnih finančnih okvirov,
– organizira in vodi priprave in delo na način, ki omogoča doseganje zastavljenih vsebinskih, terminskih, finančnih, kadrovskih in drugih ciljev,
– deluje kot koordinator med US, strokovnim odborom in organizacijskim odborom,
– sodeluje s člani strokovnega odbora pri pripravi strokovnega dela programa ter s člani organizacijskega odbora pri pripravi zabavnega programa,
– samostojno ali skupaj s člani strokovnega in organizacijskega odbora poskrbi za pripravo gradiv in predlogov, ki jih obravnava US,
– pripravi trženjsko-promocijski predlog za predstavitev Festivala najrazličnejšim javnostim,
– skrbi za medijsko pokritje in prisotnost Festivala v medijih v dogovoru s predsednikom US in predsednikom strokovnega odbora,
– pripravi finančni plan Festivala, v katerem so razvidni celotni načrtovani prihodki in odhodki ter posamezne postavke pri načrtovanih prihodkih in odhodkih,
– skrbi za ustrezno finančno pokritje Festivala.
Po končanem Festivalu v sodelovanju s strokovnim in organizacijskim odborom pripravi finančno in vsebinsko poročila o izvedbi preteklega Festivala in ga posreduje v sprejem US.
3. Strokovni odbor
11. člen
Strokovni odbor sestavlja naslednjih 5 članov:
– predstavnik Društva klekljaric,
– predstavnik Čipkarske šole,
– predstavnik Mestnega muzeja Idrija,
– predstavnik izvajalca,
– predstavnik trgovcev s čipkami.
Strokovni odbor pri svojem delu lahko sodeluje s posamezniki ali predstavniki strokovnih institucij, za katere oceni, da bi bili s svojim znanjem in izkušnjami na področju čipke oziroma umetnostne obrti in drugih področij koristni pri delovanju strokovnega odbora.
Mandat članov strokovnega odbora traja štiri leta.
12. člen
Strokovni odbor skrbi za vsebinsko ustreznost Festivala kulturno–etnološkemu in zgodovinskemu izročilu. Odgovoren je za pripravo strokovne vsebine programa Festivala.
13. člen
Strokovni odbor pripravi strokovni program Festivala in ga posreduje v sprejem US.
Pri pripravi strokovnega programa Festivala sodeluje tudi direktor Festivala, ki članom strokovnega odbora predstavi predviden finančni plan Festivala. Strokovni program mora biti pripravljen z upoštevanjem predvidenega finančnega plana Festivala.
Strokovni odbor mora predlog strokovnega programa pripraviti do konca meseca januarja za tekoče leto.
Člani strokovnega odbora so odgovorni tudi za izvedbo na US sprejetega strokovnega programa. Pri izvedbi strokovnega programa Festivala aktivno sodeluje direktor Festivala.
14. člen
Člani strokovnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika strokovnega odbora. Strokovni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov. Strokovni odbor odloča z večino glasov prisotnih članov strokovnega odbora.
Seje strokovnega odbora sklicuje predsednik strokovnega odbora, pisno, najmanj teden dni pred sejo.
4. Organizacijski odbor
15. člen
Organizacijski odbor sestavljajo naslednji 3 člani:
– predstavnik Krajevne skupnosti mesto Idrija,
– predsednik Turističnega društva Idrija,
– predstavnik Komunale d.o.o.
Mandat članov organizacijskega odbora traja štiri leta. Članom Organizacijskega odbora, ki so funkcionarji, preneha mandat z dnem prenehanja funkcije. V Organizacijskem odboru se namesto njih imenujejo novoizvoljeni funkcionarji.
16. člen
Organizacijski odbor skrbi za pripravo in nemoteno izvedbo zabavnega programa Festivala.
17. člen
Organizacijski odbor pripravi zabavni program Festivala in ga posreduje v sprejem US.
Pri pripravi zabavnega programa Festivala sodeluje tudi direktor Festivala, ki članom organizacijskega odbora predstavi predviden finančni plan Festivala. Zabavni program mora biti pripravljen z upoštevanjem predvidenega finančnega plana Festivala.
Organizacijski odbor mora predlog zabavnega programa pripraviti do konca meseca januarja za tekoče leto.
18. člen
Krajevna skupnost Idrija ima pri pripravi zabavnega dela Festivala naslednje naloge:
– skupaj z drugimi člani organizacijskega odbora in direktorjem Festivala pripravi zabavni program Festivala in vodi izvedbo zabavnega programa,
– izvede postopek izbire izvajalca gostinske ponudbe in sklene pogodbo z izbranim izvajalcem,
– pozove interesente za prodajo blaga zunaj prodajaln, izdela shemo prodajnih mest in posreduje seznam pristojni občinski službi ter poskrbi za izvedbo prodajo blaga zunaj prodajaln,
– nudi opremo, rekvizite in prostore, ki so last Krajevne skupnosti mesto Idrija za izvedbo Festivala ter skrbi za medsebojno sodelovanje vseh dejavnikov v Krajevni skupnosti, ki lahko pripomorejo k uspešnosti Festivala,
– skrbi za ustrezno izvedbo redarske službe, zavarovanja ljudi, prometnega reda in zdravniške pomoči v času osrednjih dni Festivala.
Financiranje zabavnega dela Festivala se zagotavlja s koncesijskimi sredstvi od opravljanja gostinske dejavnosti, s sredstvi pridobljenimi iz naslova oddaje premičnih stojnic in drugih prodajnih mest, s sponzorskimi sredstvi ter z drugimi viri.
19. člen
Organizacijski odbor vodi predstavnik Krajevne skupnosti mesto Idrija, ki sklicuje seje organizacijskega odbora, pisno, najmanj teden dni pred sejo. Predstavnik Krajevne skupnosti mesto Idrija v sodelovanju z drugimi člani pripravlja gradivo za vsako posamezno sejo organizacijskega odbora.
III. FINANCIRANJE FESTIVALA IDRIJSKE ČIPKE
20. člen
Finančni viri za pripravo in organizacijo festivala so:
– donacije in sponzorska sredstva fizičnih in pravnih oseb,
– proračunska sredstva,
– prihodki na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe za opravljanje gostinskih storitev in drugih pogodb,
– najemnine za stojnice in druga prodajna mesta,
– sredstva, pridobljena na razpisih,
– drugo.
21. člen
Izvajalec Festivala pri pripravi in izvedbi Festivala posluje preko samostojnega stroškovnega mesta.
22. člen
Direktor Festivala sproti spremlja prihodke in odhodke festivala in v sodelovanju s strokovnim in organizacijskim odborom pripravi finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi preteklega Festivala.
US najkasneje do 31. decembra obravnava finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi preteklega Festivala, ki ga sprejme oziroma zahteva dopolnitve ter ga na podlagi dopolnitev sprejme naknadno.
IV. ČAS, OBMOČJE IN PROMETNI RED FESTIVALA IDRIJSKE ČIPKE
23. člen
Festival se praviloma izvaja v drugi polovici meseca junija.
24. člen
Na prireditvenem območju Festivala velja za čas Festivala poseben prometni režim, ki ga na predlog upravnega sveta z odločbo predpiše pristojna služba občinske uprave Občine Idrija. Prireditveno območje Festivala, med drugim, vključuje naslednje ulice: Trg sv. Ahacija, Mestni trg, Ulica sv. Barbare in IX. korpusa, Kosovelova, Prelovčeva, Študentovska, Rožna, Lapajnetova, Bazoviška, Tomšičeva, Vodnikova, Arkova, Rudarska ulica ter Ulica Carla Jakoba.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Imenovanje članov organov Festivala se izvrši najkasneje v roku enega (1) meseca od dneva veljavnosti tega odloka.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o Čipkarskem festivalu v Idriji (Uradni list RS, št. 65/02 in 21/03).
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33300-4/2005
Idrija, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti