Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5242. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2006, stran 13367.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 96/03) je Občinski svet Občine Loški Potok na 17. redni seji dne 15. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Loški Potok za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Loški Potok za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           |        |
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|   |                           |        |
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/podskupina kontov              | Proračun 2006|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           |  383.926.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)               |  118.514.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                   |  109.823.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček             |   78.321.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|703  |Davki na premoženje                 |   11.379.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve          |   20.123.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|706  |Drugi davki                     |       0|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                  |   8.691.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|710  |Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja    |   1.977.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|711  |Takse in pristojbine                 |   1.014.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|712  |Denarne kazni                    |       0|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev        |    250.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki               |   5.450.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                 |   10.000.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        |   10.000.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE                   |       /|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov          |        |
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                 |  255.412.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih     |  255.412.000|
|   |institucij                      |        |
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|   |                           |        |
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|II.  | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            |  387.283.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                    |   54.791.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim          |   21.480.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno varnost      |   4.900.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve             |   26.155.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|403  |Plačila domačih obresti               |   1.756.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|409  |Rezerve                       |    500.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                   |  118.142.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|410  |Subvencije                      |   2.050.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|411  |Transferi posameznikom in gospodinjstvom       |   58.890.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   |   10.138.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi            |   47.064.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI                |  188.432.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev          |  188.432.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI               |   25.918.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|430  |Investicijski transferi               |   25.918.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|   |                           |        |
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)            |   -3.357.000|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)              |        |
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB        |        |
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|   |                           |        |
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/podskupina kontov              | Proračun 2006|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN           |        |
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV             |       0|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|   |                           |        |
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE              |        |
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV                 |       0|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|   |                           |        |
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN            |       0|
+------+-----------------------------------------------------+---------------+
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)         |        |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA                  |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |                           |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/podskupina kontov               |   Proračun|
|   |                           |     2006|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                  |       0|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                     |       0|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|500  |Domače zadolževanje                  |       0|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |                           |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                 |   4.643.000|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA                    |   4.643.000|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|550  |Odplačilo domačega dolga               |   4.643.000|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU          |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              |  -8.000.000|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            |  -4.643.000|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)     |   3.357.000|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU               |   8.000.000|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za investicijo Ureditev komunalne infrastrukture Hrib–Tabor (kanalizacija Hrib–Tabor),
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za pokrivanje investicije Dolgoročna sanacija deponije za smeti Mala Gora,
– prihodki od občanov za sofinanciranje izgradnje vodovodnega sistema v Novem Kotu.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki se v letu 2006 oblikuje v višini 500.000,00 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višini 300.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 300.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše odplačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine,
2. najame kratkoročno posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti izplačano do konca proračunskega leta. O kratkoročnem zadolževanju odloča župan.
9. člen
Javni zavod, katerega ustanovitelj je občina, se sme zadolževati le s soglasjem občine.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Loški Potok v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 40302-0001/2005
Loški Potok, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti