Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5266. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za Poslovno cono Boštanj – TC Mercator, stran 13398.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03–ZZK-1), v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1, ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo), sprejme župan Občine Sevnica
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za Poslovno cono Boštanj – TC Mercator
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta)
(1) Ocena stanja:
Predvideno območje urejanja z občinskim lokacijskim načrtom (v nadaljevanju OLN) je bilo v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskega plana v letu 2004, opredeljeno kot novo območje stavbnih zemljišč za namen gradnje poslovne cone Boštanj – I faza širitev na severno stran.
Območje predvideno za urejanje je v naravi travnik, na skrajnem zahodnem delu zemljišča stoji manjše gospodarsko poslopje, ki pa ni v uporabi. Preko jugozahodnega dela zemljišča poteka trasa prenosnega magistralnega plinovoda R42 MRP Sevnica-MRP Radeče, z varovalnim koridorjem.
(2) Razlogi za pripravo lokacijskega načrta:
Občinski svet Občine Sevnica je leta 2004 na osnovi sklepa Vlade RS o usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskega plana RS sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskega plana občine.
Na območju nepozidanih stavbnih zemljišč se v občinskem lokacijskem načrtu (OLN) predvidi natančnejšo namensko rabo in pogoje za gradnjo infrastrukture ter druge urbanistične pogoje za posege v prostor, ki v PUP niso določeni.
Zaradi potrebnega definiranja urbanističnih pogojev, varovanja koridorjev, predvidenih posegih na infrastrukturnih objektih na stičnem območju OLN, ter prometnega navezovanja na obstoječe prometno omrežje naselja in usklajevanja druge gospodarske infrastrukture, je po oceni pripravljavca občine Sevnica potrebna izdelava OLN.
Območje programsko ni bilo natančno definirano. Program OLN je opredeljen na pobudo lastnikov zemljišča in usklajen z Občino Sevnica.
Cilji priprave in sprejema OLN so določitev meril in pogojev ter ukrepov v zvezi z organizacijo dejavnosti, ter s tem omogočiti kvalitetne pogoje za realizacijo odločitev sprejetih v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Sevnica.
(3) Pravna podlaga:
Priprava lokacijskega načrta poteka po predpisanem postopku, skladno z določili ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03–ZZK-1) in določili:
– Dolgoročnega plana občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 10/88 20/89 – spremembe in dopolnitve in Uradni list RS, št. 20/94 – spremembe in dopolnitve),
– Srednjeročnega družbenega plana občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 10/88 20/89 – spremembe in dopolnitve in Uradni list RS, št. 20/94 – spremembe in dopolnitve),
– Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 36/02 in 87/04),
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrste njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
2. člen
(predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta)
S programom priprave se določa vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta za poslovno cono Boštanj – TC Mercator.
Odlok o lokacijskem načrtu bo predstavljal pravno osnovo za pripravo in izdajo lokacijskih informacij, izdelavo projektov za gradnjo in izdajo gradbenih dovoljenj.
Predvideni OLN je namenjen prostorski ureditvi poslovne cone na območju predvidene pozidave in plansko opredeljenih ureditev, ki zagotavljajo realizacijo predvidenih posegov.
Predmet obravnave v lokacijskem načrtu je določitev podrobnejše namenske rabe površin in določitev pogojev za:
– parcelacijo stavbnih zemljišč v območju OLN,
– gradnjo objektov,
– gradnjo gospodarske infrastrukture,
– pogoje za urejanje obstoječe grajene strukture vključno z infrastrukturo,
– program opremljanja komunalne javne infrastrukture.
Na območju urejanja z OLN mora biti celotna organizacija prostora usklajena z načeli varovanja naravnega okolja in razmestitvi dejavnosti tako, da si ne bodo v nasprotju. V največji meri je potrebno varovati zaščitene in najkvalitetnejše elemente naravnih in ustvarjenih danosti.
3. člen
(okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt se pripravi za območje, ki se nahaja med državno kategorizirano glavno cesto G1-5 Zidani most – Krško – Drnovo, lokalno cesto LC 372341 Dolenji Boštanj-Grahovica-Brezovec in javno potjo JP 872906 Boštanjsko polje-Grajske njive in obsega 2,39 ha. Zajema parcele ali dele parcel št. 296/2, 296/3, 296/4, 296/42, 296/1, 296/53, 297/9, 1013/3, 297/6 in 297/11 vse k.o. Boštanj.
Predvideni OLN obsega območje poslovne cone Boštanj, ki je bilo opredeljeno kot novo območje stavbnih zemljišč, namenjeno za oskrbne in storitvene dejavnosti. Na osnovi strokovnih podlag in predhodnih pogojev soglasodajalcev, ter na osnovi idejnih zasnov cestnega omrežja in infrastrukturnih objektov in naprav, se lahko ureditveno območje razširi na območje dodatno potrebnih posegov grajene strukture.
4. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta)
Koordinator postopka priprave lokacijskega načrta je pristojni organ za urejanje prostora, to je Oddelek za okolje in prostor Občine Sevnica. Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za pripravo lokacijskega načrta so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS-OE Novo mesto, Izpostava Krško,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Krško,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto,
– Infra d.o.o., Sevnica,
– Geoplin d.o.o. Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., Področje Krško,
– Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto,
– JP Komunala d.o.o. Sevnica,
– Javna agencija za železniški promet RS, Maribor,
– Občina Sevnica, Oddelek za okolje in prostor,
– KS Boštanj;
ter drugi udeleženci:
– Petrol d.d., Ljubljana,
– Inpos d.o.o., Celje.
Dne 9. 12. 2005 je Občina Sevnica izvedla prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti za pripravo OLN.
Program priprave je dopolnjen s priporočili prostorske konference.
Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 29. člena ZUreP-1 štelo, da smernic nimajo.
V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec lokacijskega načrta kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Kolikor se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
Postopek priprave OLN vodi Občina Sevnica.
5. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag)
Za načrtovanje lokacijskega načrta se upoštevajo naslednje strokovne podlage in podatki:
– strokovne podlage za širitev zazidalnega območja PC Boštanj, za spremembo in dopolnitev prostorskega plana občine (izdelal Savaprojekt d.d. Krško, april 2004);
– urbanistično-arhitekturna idejna zasnovo kompleksa, ki ga je izdelal Mercator-Optima d.o.o., Ljubljana;
– projektna dokumentacija za izvedbo krožišča na glavni cesti G1-5 Zidani most – Krško – Drnovo, v Boštanju, ki ga je izdelal SCP d.o.o. Ljubljana;
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah;
– digitalni geodetski načrt obstoječega stanja;
– digitalni katastrski načrt;
– digitalni orto foto načrt;
– ostala gradiva, ki jih bodo v postopku sprejemanja lokacijskega načrta zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.
6. člen
(pridobitev geodetskih podlag)
Za območje prostorske ureditve priskrbi naročnik lokacijskega načrta Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, geodetske podlage v digitalni obliki. Izdelavo geodetskega načrta, strokovnih podlag, idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora in lokacijskega načrta bo financiral naročnik Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana.
7. člen
(naročnik in izdelovalec lokacijskega načrta)
Naročnik občinskega lokacijskega načrta je Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Izdelovalec lokacijskega načrta je K.A.B. d.o.o., projektiranje in urbanizem, Glavni trg 2, 8000 Novo mesto.
8. člen
(terminski plan priprave lokacijskega načrta)
S tem programom priprave, ki sledi prostorski konferenci, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja lokacijskega načrta:
– župan sprejme program priprave po izvedeni prostorski konferenci (december 2005);
– pridobitev podatkov iz javnih evidenc (30 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem);
– poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni dajo smernice za načrtovanje; v primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic;
– izdelava strokovnih podlag za pripravo predloga (30 dni po pridobitvi smernic);
– predlog lokacijskega načrta (45 dni po pridobitvi smernic), (marec 2006);
– izvede se druga prostorska konferenca (pripravljalec in izdelovalec), (marec 2006);
– najmanj 14 dni po izvedbi prostorske konference se OLN javno razgrne za 30 dni in organizira se javna obravnava; sklep o javni razgrnitvi OLN sprejme župan (april 2006);
– v času javne razgrnitve občinski svet obravnava predlog OLN;
– župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve v 15 dneh po prejetju stališč do pripomb;
– v 30 dneh izdelovalec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve (maj-junij 2006);
– izdelovalec pozove nosilce urejanja prostora, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu OLN v roku 30 dni (junij-julij 2006);
– izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog v 15 dneh po pridobitvi mnenj;
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog OLN občinskemu svetu v obravnavo in sprejem (september 2006);
– odlok se objavi v Uradnem listu RS (september 2006).
Roki se lahko v primeru rešitve predhodnih vprašanj podaljšajo v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.
9. člen
(končna določba)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-0004/2004
Sevnica, dne 19. decembra 2005
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti