Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

5139. Sklep o imenovanju ministra
5140. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5141. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5142. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5143. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5144. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5145. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5146. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5147. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5148. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5149. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5150. Sklep o razrešitvi namestnika varuha človekovih pravic
5151. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z domnevnim oškodovanjem državnega premoženja pri prodaji deležev Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d. d. v gospodarskih družbah in sicer tako, da zajema preiskava vse prodaje, ki so sporne z vidika skladnosti z zakoni in drugimi predpisi ter z vidikov preglednosti in gospodarnosti
5152. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev in oceno dejanskega stanja, ki je lahko podlaga za odločanje o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij v Vladi Republike Slovenije, na Ministrstvu za pravosodje in Vrhovnem Državnem tožilstvu Republike Slovenije v zvezi z izvrševanjem nadzora po Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 110/02 – uradno prečiščeno besedilo), za spremembo zakonodaje in za druge odločitve v skladu z ustavnimi pristojnostmi državnega zbora

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5153. Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju industrijske odpadne vode iz naprav, v katerih se uporablja azbest
5154. Uredba o koncesiji za gojenje školjk na IV., V., VI., VII., VIII., X., XII., XIII. in XIV. parceli gojitvenega območja Sečovlje

MINISTRSTVA

5155. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
5156. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
5157. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine
5158. Pravilnik rudarske reševalne službe
5159. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin
5160. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o reševanju pritožb
5161. Pravilnik o invalidskih podjetjih
5162. Pravilnik o zaposlitvenih centrih
5163. Pravilnik o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide
5164. Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu rehabilitacijskih komisij
5178. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
5179. Pravilnik o načinu dela Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi
5180. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
5181. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
5182. Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejših kriterijih za odpis, delni odpis, obročno plačilo in odlog plačila davčnemu zavezancu – fizični osebi
5183. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost
5184. Odredba o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2006
5185. Odredba o spremembah Odredbe o številu in sedežih notarskih mest

USTAVNO SODIŠČE

5165. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 95. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni v neskladju z Ustavo
5166. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča in Upravnega sodišča
5167. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča in Upravnega sodišča ter o odpravi odločbe Ministrstva za notranje zadeve
5168. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Kopru in Okrožnega sodišča v Novi Gorici in vrnitev zadeve v novo odločanje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5169. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil društev
5170. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava
5171. Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
5172. Splošni pogoji poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja
5186. Poročilo o gibanju plač za oktober 2005
5187. Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5173. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Trbovlje za leto 2006

OBČINE

Jesenice

5174. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca

Ljubno

5175. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2006
5176. Odlok o lokacijskem načrtu IPC Loke
5177. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti