Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005

Kazalo

5155. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin, stran 13196.

Na podlagi drugega odstavka 93. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
1. člen
V Pravilniku o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 26/03) se v 8. členu besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da glasi:
»Ne glede na prvi odstavek tega člena, se za upravne enote predloži le zbirna premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna.«
2. člen
Za drugim odstavkom 13. člena se doda nov odstavek, ki glasi:
»Občine sporočijo podatke vseh posameznih premoženjskih bilanc, ki so jih vključile v konsolidacijo, v elektronski obliki na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance. Elektronski obrazec sestavljajo tri preglednice. Preglednica »P1-ZBIR« vsebuje podatke premoženjskih bilanc posrednih uporabnikov občinskega proračuna. Preglednica »P3-ZBIR« vsebuje podatke premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov občinskega proračuna. Preglednica »P1-P3-ZBIR-obrazložitve sprememb« vsebuje obrazložitve sprememb postavk premoženjskih bilanc posrednih in neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.«
3. člen
21. člen se spremeni tako, da glasi:
»21. člen
Posredni in neposredni uporabniki državnega in občinskega proračuna, ožji deli občin, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije priložijo k premoženjski bilanci obrazložitve sprememb postavk premoženjske bilance, katerih zneski se razlikujejo za več kot 50 milijonov tolarjev. Obrazložitve oddajo na obrazcu »Obrazložitev sprememb premoženjske bilance«, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance.
Občine na podlagi obrazložitev iz prejšnjega odstavka izdelajo in priložijo k premoženjski bilanci občine obrazložitve sprememb postavk premoženjske bilance občine, katerih zneski se razlikujejo za več kot 50 milijonov tolarjev. Obrazložitve oddajo na obrazcu »Obrazložitev sprememb premoženjske bilance«, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance.
Posredni in neposredni uporabniki državnega in občinskega proračuna, ožji deli občin, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije priložijo k premoženjski bilanci obrazložitve postavk bilance stanja, ki so jih pred sestavo premoženjske bilance medsebojno pobotali in podatke o stanju kratkoročnega in dolgoročnega dolga pred pobotom iz bilance stanja ter podatke o stanju dolga glede na ročnost dolga. Obrazložitve oddajo na obrazcu »Obrazložitev pobota in dolga za P1/P3«, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance.
Občine na podlagi obrazložitev iz prejšnjega odstavka izdelajo in priložijo k premoženjski bilanci občine zbirno pojasnilo o izvršenih pobotih neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna. Obrazložitve oddajo na obrazcu »Obrazložitev pobota in dolga za P1/P3 ZBIR«, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance.
Občine priložijo k premoženjski bilanci občine obrazložitve pobota iz 15. člena tega pravilnika. Obrazložitve oddajo na obrazcu »Obrazložitev pobota za P5«, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance.«
4. člen
22. člen se spremeni tako, da glasi:
»22. člen
Posredni in neposredni uporabniki državnega in občinskega proračuna, ožji deli občin, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in občine predložijo svoje premoženjske bilance v rokih in na način, ki ga določa zakon, ki ureja javne finance.«
5. člen
Priloga 1 »Premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna« se nadomesti z novo Prilogo 1 »Premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna«, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Do vzpostavitve spletne aplikacije za vnos in oddajo premoženjskih bilanc, posredni in neposredni uporabniki državnega in občinskega proračuna, ožji deli občin, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in občine, premoženjske bilance s prilogami predložijo v papirni obliki in po elektronski pošti, razen podatkov o premoženjskih bilancah proračunskih uporabnikov občin, ki se oddajo v skladu z določbami 2. člena tega pravilnika, samo v elektronski obliki.«
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-57/2005/1
Ljubljana, dne 30. novembra 2005
EVA 2004-1611-0051
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance