Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005

Kazalo

5183. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost, stran 13287.

Na podlagi četrtega odstavka 77. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 96/05 – ZRTVS-1 in 109/05) v zvezi s 26. členom Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo in 59/05 – odl. US) in 35. členom Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost
1. člen
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost (Uradni list RS, št. 28/05) se v 4. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se ne označuje naslednjih dokumentov, ki jih prejme in obravnava Carinska uprava Republike Slovenije:
– carinske deklaracije vključno s prilogami,
– ATA karnet,
– TIR karnet,
– CIM tovorni list,
– CMR tovorni list,
– T2L za dokazovanje statusa blaga,
– Ladijski in letalski manifest in
– obrazci DDV-VP.«.
2. člen
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dokument ali del dokumenta izjemoma lahko kopira le uslužbenec, ki kopijo potrebuje zaradi opravljanja svojih nalog v okviru delovnega mesta, na katerega je razporejen.«
Tretji odstavek se črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-45/2005/3
Ljubljana, 15. decembra 2005
EVA 2005-1611-0178
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance