Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005

Kazalo

5160. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o reševanju pritožb, stran 13205.

Na podlagi 28. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 98/05) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o reševanju pritožb
1. člen
V Pravilniku o reševanju pritožb (Uradni list RS, št. 1/04) se v prvem odstavku 2. člena prva alinea spremeni, tako da se glasi:
"– pritožbeni postopek je postopek, predpisan v 28. členu Zakona o policiji (v nadaljnjem besedilu zakon) in v tem pravilniku, v katerem se preverijo vsa dejstva v zvezi s pritožbo;".
Druga alinea se spremeni tako, da se glasi:
"– pritožnik je posameznik, ki meni, da so bile s policistovim dejanjem ali opustitvijo dejanja pri izvajanju policijskih pooblastil, povezanih z nalogami iz 3. člena zakona, kršene njegove pravice in svoboščine in se je v skladu z 28. členom zakona pritožil na ministrstvo ali policijo;".
V tretji alinei se črta beseda "policije".
Osma alinea se spremeni tako, da se glasi:
"– za sum storitve kaznivega dejanja iz tretjega odstavka 28. člena zakona se šteje sum, kot ga določa prvi odstavek 148. člena zakona o kazenskem postopku;".
Deveta alinea se črta.
2. člen
1. točka 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
"1. v pomiritvenem postopku pri vodji organizacijske enote – vsako pritožbo podano zoper policista, razen kadar iz pritožbe izhaja sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, mora najprej obravnavati in preveriti vsa dejstva v zvezi z njo, vodja organizacijske enote;".
3. člen
3. točka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
"3. obravnava pritožbe v pomiritvenem postopku pri vodji organizacijske enote;".
4. člen
V 5. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Če je bila pisna pritožba vložena neposredno, mora tisti, ki je pritožbo prejel, pritožniku izdati potrdilo o vloženi pritožbi.".
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
5. člen
Druga alinea 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
"– kraj, čas in opis dejanja ali opustitve dejanja policista, s katerim pritožnik meni, da so mu bile kršene pravice in svoboščine,".
Za drugo alineo se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
"– dejstva in dokaze, na katerih temelji pritožba,".
Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Če iz opisa dogodka v pritožbi ni mogoče razbrati domnevnih kršitev pravic ali svoboščin pritožnika, se taka pritožba šteje za nerazumljivo.".
6. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Uslužbenec, ki sprejema ustno ali neposredno vloženo pritožbo, mora pritožnika seznaniti s pritožbenim postopkom.".
Drugi odstavek se črta.
7. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
"8. člen
Če je pritožba podana na ministrstvo ali pri organizacijski enoti policije, kjer ne dela policist, zoper katerega je podana pritožba, je ta dolžna pritožbo nemudoma poslati organizacijski enoti policije, v kateri dela policist, zoper katerega je bila vložena pritožba, razen v primeru, če iz pritožbe izhaja sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. V tem primeru se pritožba odstopi pristojni notranji organizacijski enoti ministrstva in organizacijski enoti policije, v kateri dela policist.".
8. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
"9. člen
Če je pritožba nepopolna ali nerazumljiva, vodja organizacijske enote oziroma pooblaščenec ministra zahteva od pritožnika, da jo popravi oziroma dopolni v roku petih dni po prejemu zahteve. Zahtevo pošlje v pisni obliki.
Če pritožnik zahteve ne upošteva, vodja organizacijske enote pripravi predlog, da se pritožba zavrže, in ga skupaj s celotno pritožbeno zadevo pošlje pristojni notranji organizacijski enoti ministrstva. Ta predlog preuči in odloči, ali se pritožba zavrže. Vodja pristojne notranje organizacijske enote ministrstva o odločitvi obvesti pritožnika.
Zoper to odločitev ni pritožbe.
Obvestilo se pošlje pritožniku, generalni policijski upravi in enoti, ki je predlagala, da se pritožba zavrže.".
9. člen
V drugem odstavku 10. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
"– zagotovi sodelovanje pooblaščencev ministra oziroma v dogovoru z generalno policijsko upravo predlaga sodelovanje policistov generalne policijske uprave.".
10. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
"12. člen
Če vodja organizacijske enote ali pooblaščenec ministra, ki vodi postopek reševanja, pritožbe ugotovi, da:
– je pritožnik odstopil od pritožbe in je o tem podal pisno ali ustno izjavo na zapisnik,
– gre za pritožbo, o kateri je bilo v pritožbenem postopku že odločeno,
– je o vsebini zadeve, ki je predmet pritožbe, že pravnomočno odločeno pred drugim organom,
– je bila pritožba vložena prepozno ali
– je pritožbo vložila neupravičena oseba
se pritožbeni postopek zaključi. Vodja organizacijske enote pripravi predlog, da se pritožbeni postopek zaključi in ga skupaj s celotno pritožbeno zadevo pošlje pristojni notranji organizacijski enoti ministrstva. Ta predlog preuči in odloči, ali se pritožbeni postopek zaključi. O zaključku pritožbenega postopka vodja pristojne notranje organizacijske enote ministrstva obvesti pritožnika.
Zoper to odločitev ni pritožbe.
Obvestilo se pošlje pritožniku, generalni policijski upravi in enoti, ki je zaključek postopka predlagala.".
11. člen
Prva alinea prvega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
"v pomiritvenem postopku – vodja organizacijske enote, kjer dela policist, zoper katerega je podana pritožba, oziroma oseba iz četrtega odstavka 18. člena;".
12. člen
V prvem stavku prvega odstavka in v drugem stavku drugega odstavka 14. člena se črta beseda "policije" in doda besedilo "oziroma oseba iz četrtega odstavka 18. člena".
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
"O razgovoru s policistom se napiše zapisnik, ki ga podpiše vodja organizacijske enote oziroma oseba iz četrtega odstavka 18. člena ali poročevalec in policist.".
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"Če policistu med pritožbenim postopkom iz kakršnega koli razloga preneha status policista, to ne more biti razlog za ustavitev pritožbenega postopka.".
13. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Vodje vseh notranjih organizacijskih enot policije so vodji organizacijske enote oziroma osebi iz četrtega odstavka 18. člena ali poročevalcu, ki preverja pritožbo, dolžni posredovati vse potrebne podatke in dokumente, ki jih ima policija, ter omogočiti pregledovanje, kopiranje in izpisovanje teh podatkov oziroma dokumentov.".
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Če obstaja utemeljena nevarnost, da bi izvedba pooblastila iz prejšnjega odstavka onemogočila ali bistveno otežila izvedbo prikritih preiskovalnih ukrepov iz zakona o kazenskem postopku ali ogrozila življenje in zdravje njihovih izvajalcev, lahko vodja organizacijske enote policije iz prejšnjega odstavka začasno odreče prikaz dokumentacije, vstop v prostore in posredovanje določenih podatkov in informacij. V tem primeru o nadaljevanju postopka preverjanja pritožbe odloči minister.".
V tretjem odstavku 15. člena se črta beseda "policije" in za besedo "oziroma" doda besedilo "oseba iz četrtega odstavka 18. člena, ali".
14. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
"16. člen
Vodja organizacijske enote oziroma oseba iz četrtega odstavka 18. člena ali poročevalec, ki preverja pritožbo, lahko:
– vstopi v uradne prostore policijske enote;
– vpogleda v pritožbene zadeve policijske enote z vsemi prilogami in jih po potrebi kopira;
– opravi razgovor s pritožnikom in policistom, zoper katerega je bila podana pritožba, policisti in drugimi osebami, ki so bili priče dogodka oziroma bi lahko kaj vedeli o dogodku, ter jih po potrebi sooči;
– pridobi informacije in mnenja strokovnih služb policije in ministrstva o vprašanjih, ki so predmet pritožbe;
– zahteva poslušanje registrafona in prepis vsebine pogovora v zvezi s pritožbenim postopkom in
– po potrebi izvede druge ukrepe potrebne za razjasnitev pritožbe.".
15. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Vodja organizacijske enote oziroma oseba iz četrtega odstavka 18. člena ali poročevalec na podlagi zbranih ugotovitev in dokazov sestavi poročilo o ugotovitvah in izvedenih ukrepih v zvezi s posameznimi pritožbenimi razlogi in pritožbo, v katerem predstavi skladnost ravnanja policista z veljavnimi predpisi.".
Doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Poročevalec mora poročilo takoj poslati vodji pristojne notranje organizacijske enote ministrstva. Poročevalec iz policije izvod poročila pošlje v vednost tudi generalni oziroma policijski upravi, glede na to, ali je bila podana pritožba zoper policista generalne ali policijske uprave.".
16. člen
Naslov 3. točke II. poglavja pravilnika se spremeni tako, da se glasi: "3. Pomiritveni postopek".
17. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
"18. člen
Pomiritveni postopek izvede vodja organizacijske enote, kjer dela policist, zoper katerega je podana pritožba.
Če je policist napoten na delo oziroma v pomoč drugi organizacijski enoti policije izven enote, v kateri je zaposlen, v pomiritvenem postopku rešuje pritožbo zoper njega vodja organizacijske enote, v kateri je policist izvajal naloge, na katere je bila podana pritožba.
Pomiritveni postopek, v katerem se rešuje pritožba zoper:
– komandirja policijske postaje, izvede direktor policijske uprave ali njegov pooblaščenec.
– direktorja policijske uprave, izvede generalni direktor policije ali njegov pooblaščenec.
Pomiritveni postopek, v katerem se rešuje pritožba zoper generalnega direktorja policije, izvede minister ali njegov pooblaščenec.".
18. člen
V prvem stavku 19. člena se beseda "policije" nadomesti z besedilom "oziroma oseba iz četrtega odstavka 18. člena".
19. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Po končanem preverjanju pritožbe se pisno ali ustno povabi pritožnika na razgovor, ki ga mora opraviti vodja organizacijske enote oziroma oseba iz četrtega odstavka 18. člena. Če se pritožnik razgovora udeleži, se ga seznani z ugotovitvami in izvedenimi ukrepi. Na razgovor s pritožnikom mora biti povabljen in se ga udeležiti tudi policist, zoper katerega je bila podana pritožba.".
Drugi odstavek se črta.
20. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
"V zapisnik o obravnavi pritožbe vodja organizacijske enote oziroma oseba iz četrtega odstavka 18. člena zabeleži bistvene ugotovitve in predstavi skladnost ravnanja policista z veljavnimi predpisi. V zapisniku ni potrebno navajati, ali je bila pritožba pritožnika utemeljena ali ne. Navedejo se ukrepi, ki so bili izvedeni, in kaj je na to izjavil pritožnik.".
V prvem stavku drugega odstavka se črta beseda "policije" in doda "oziroma osebe iz četrtega odstavka 18. člena".
Tretji odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Zapisnik podpiše vodja organizacijske enote oziroma oseba iz četrtega odstavka 18. člena in pritožnik. Pritožniku se na njegovo željo izroči izvod oziroma fotokopijo zapisnika.".
21. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
"22. člen
Če se pritožnik strinja s predlogom iz prejšnjega člena in podpiše zapisnik, je s tem pritožbeni postopek zaključen. Zapisnik vodja organizacijske enote oziroma oseba iz četrtega odstavka 18. člena pošlje na pristojno notranjo organizacijsko enoto ministrstva. Če se je pritožba nanašala na policista policijske postaje, se zapisnik pošlje tudi na policijsko upravo. Policijska uprava odstopi zapisnik generalni policijski upravi.
Pritožbena zadeva se hrani v arhivu organizacijske enote.".
22. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
"23. člen
V primerih iz tretjega odstavka 28. člena zakona, mora vodja organizacijske enote oziroma oseba iz četrtega odstavka 18. člena pritožbo z vsemi zbranimi dokumenti naslednji delovni dan odstopiti pristojni notranji organizacijski enoti ministrstva.".
23. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
"24. člen
Pomiritveni postopek mora biti zaključen v 15 dneh od prejema pritožbe.".
24. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
"25. člen
Pritožbena zadeva se dodeli v reševanje pooblaščencu ministra. Ta je dolžan temeljito proučiti zadevo iz postopka pri vodji organizacijske enote oziroma osebe iz četrtega odstavka 18. člena. V primeru, da je bil po njegovi oceni predhodni postopek korektno speljan in da so razjasnjena vsa vprašanja in dileme, predlaga vodji pristojne notranje organizacijske enote ministrstva takojšnjo obravnavo pritožbe na senatu. V tem primeru je poročevalec na seji senata vodja organizacijske enote oziroma oseba iz četrtega ostavka 18. člena.
V primeru, da pooblaščenec ministra oceni, da je za razjasnitev posameznih dejstev in dokazov potrebno zbrati še dodatne dokaze oziroma izvesti še dodatne aktivnosti za razjasnitev dejanskega stanja, od vodje organizacijske enote zahteva izvedbo dodatnih ukrepov.
V primeru, da je potrebno ponoviti posamezne postopke ali celoten postopek preverjanja pritožbe, pooblaščenec ministra predlaga vodji pristojne notranje organizacijske enote ministrstva, da ta določi poročevalca, ki se zadolži za preveritev pritožbe in pripravo poročila za obravnavo na senatu.
Če iz vsebine pritožbe izhaja sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, vodja pristojne notranje organizacijske enote ministrstva določi poročevalca, ki celovito preveri pritožbo. Pri določitvi poročevalca vodja organizacijske enote ministrstva upošteva vsebino pritožbe. V primerih, ko iz vsebine pritožbe izhaja sum storitve kaznivega dejanja policista, ki se preganja po uradni dolžnosti, je poročevalec na senatu praviloma uslužbenec ministrstva.
Pooblaščenec ministra oziroma vodja senata lahko od poročevalca zahteva izvedbo dodatnih ukrepov za razjasnitev dejstev o pritožbi oziroma dopolnitev poročila.".
25. člen
Na koncu drugega odstavka 29. člena se doda nov stavek, ki se glasi: "Članom senata se z vabilom pošlje tudi pritožbo in poročilo poročevalca oziroma zapisnik o razgovoru pri vodji organizacijske enote.".
26. člen
Na koncu prvega odstavka 30. člena se doda nov stavek, ki se glasi: "Policistom in drugim udeležencem na seji senata ni dovoljeno nositi orožja.".
27. člen
V 31. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Na sejo senata se lahko povabi tudi priče dogodka in druge osebe, ki bi lahko o pritožbeni zadevi povedale pomembna dejstva za odločitev o utemeljenosti pritožbe.".
Dotedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
28. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
"32. člen
Vodja senata vodi delo senata in skrbi, da se pritožba vsestransko obravnava in pretehta.
Vodja senata skrbi za red na seji senata in za dostojanstvo senata. Ima pravico opomniti tiste, ki motijo delo senata, in odrediti, kar je treba, da se red ohrani. Vodja senata posameznika, ki kljub opominu moti delo senata ali se nedostojno obnaša, odstrani iz seje senata. Ukrep odstranitve iz seje senata se vpiše v zapisnik, ki se vodi na seji senata.
Poročevalec seznani senat z vsebino pritožbe in poroča o ugotovitvah preverjanja.
Svoja dejstva o vsebini pritožbe lahko podata tudi pritožnik in policist, če se udeležujeta seje senata.
Vsi člani senata lahko postavljajo vprašanja poročevalcu, drugim vabljenim strokovnjakom, pritožniku in policistu, pogledajo v pritožbeno zadevo in predlagajo izvedbo dodatnih ukrepov za ugotovitev dejanskega stanja.
Vodja senata da na glasovanje predlog posameznega člana senata, da se prekine z obravnavo pritožbe in v primeru, da je predlog izglasovan, odredi poročevalcu izvedbo dodatnih ukrepov za ugotovitev določenih okoliščin in dejstev v roku, ki praviloma ne sme biti daljši kot pet dni. Senat lahko tudi odloči, da predlaga vodji pristojne notranje organizacijske enote ministrstva določitev novega poročevalca.".
29. člen
Prvi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Na podlagi izvedenega postopka pred senatom in ugotovljenih dejstev, okoliščin in dokazov v pritožbenem postopku se senat umakne na posvetovanje in glasovanje. Senat z glasovanjem odloči o utemeljenosti pritožbe. Če je v pritožbi navedenih več pritožbenih razlogov, senat odloča o utemeljenosti vsakega pritožbenega razloga posebej. Sprejeta je tista odločitev, za katero glasujeta vsaj dva člana senata.".
30. člen
Drugi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Odgovor pritožniku, poročilo o ugotovitvah poročevalca in zapisnik seje senata se pošlje generalni policijski upravi in matični policijski upravi, ki je dolžna pisni odgovor pritožniku vročiti policistu, zoper katerega je bila vložena pritožba, in organizacijski enoti, v kateri dela policist.".
31. člen
Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Če je pritožnik tujec, se mu vabilo na razgovor pri vodji organizacijske enote ali na sejo senata pošlje le v primeru, da se nahaja na območju Republike Slovenije in je znano njegovo prebivališče.".
32. člen
Na koncu prvega odstavka 38. člena se doda nov stavek, ki se glasi: "Če je seja senata izvedena v več delih oziroma nadaljevanjih, pripada predstavnikom javnosti sejnina za vsako udeležbo na seji senata.".
33. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
"39. člen
Na podlagi 61. člena zakona je policija dolžna vse rešene pritožbe sprotni vnesti v evidenco pritožb.".
34. člen
V prvem odstavku 40. člena se črta beseda "policije".
35. člen
V prvem odstavku 41. člena se črta beseda "trimesečna".
36. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
"42. člen
Vsi sodelujoči v pritožbenem postopku so dolžni pri uporabi in dostopu do podatkov, ki se nanašajo na pritožbo, ravnati po Zakonu o tajnih podatkih, Zakonu o varstvu osebnih podatkov ter predpisih, ki urejajo ti področji.".
37. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 143-01/016-1/2005
Ljubljana, dne 14. decembra 2005
EVA 2005-1711-0017
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve