Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005

Kazalo

5175. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2006, stran 13270.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/97, 10/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 7. in 16. člena Statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) je Občinski svet Občine Ljubno na 24. redni seji dne 15. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ljubno za leto 2006
1. člen
(splošna določba)
S tem odlokom se za proračun Občine Ljubno za leto 2006 (v nadaljnem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
(višina proračuna)
Spolšni del proračuna je priloga temu odloku in zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, sestavljen po ekonomski klasifikaciji, in proračun po funkcionalni klasifikaciji – področjih porabe.
3. člen
(postopki izvrševanja proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
(vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov proračuna)
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
Kot namenski prejemki se štejejo poleg prejemkov, opredeljenih z zakonom, prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, državna taksa za obremenjevanje okolja, taksa za odpadke. Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za kar se poveča obseg sredstev v proračunu.
5. člen
(prerazporejanje proračunskih sredstev)
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika županja odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe po funkcionalni klasifikaciji (v okviru dvomestnih področij porabe).
Županja s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
6. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 1.000.000,00 SIT kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
7. člen
(proračunska rezerva)
Med odhodki proračuna je predvidena proračunska rezerva. V proračunsko rezervo se v letu 2006 izloči 1.000.000,00 SIT.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
8. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračuna)
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene določene s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za ostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje ter programi dela izvajalcev javnih služb in tem proračunom.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi županja, ali z javnim razpisom.
9. člen
(upravljanje s premoženjem)
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja do višine 2.000.000,00 SIT ter za pridobitev nepremičnega premoženja do višine 4.000.000,00 SIT‚ kar ni opredeljeno s proračunom, odloča županja, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
10. člen
Županja lahko dolžniku do višine 30.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
11. člen
(poročanje)
Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2006, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva županja ali nadzorni odbor.
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 10% delež v kapitalu, morajo v 80 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine, Občini Ljubno predložiti gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.
12. člen
(zadolževanje)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Občina Ljubno za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 20% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2005 brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije.
Obseg poroštev občine za izpopolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ljubno, v letu 2006 ne sme preseči skupne višine glavnic 0,00 tolarjev.
13. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2006 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim osebam do skupne višine 0,00 tolarjev.
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ljubno v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep županje.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2006.
Št. 002-24/05-01
Ljubno, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.