Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005

Kazalo

5156. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 13198.

Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF-C) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava
1. člen
V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04 in 141/04) se v enotnem kontnem načrtu (Priloga I) v okviru skupine kontov 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta doda nova podskupina kontov, ki se glasi:
»145 – Kratkoročne terjatve zakladniškega podračuna do uporabnikov enotnega kontnega načrta«.
2. člen
V okviru skupine kontov 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta se odpre nova podskupina kontov, ki se glasi:
»245 – Kratkoročne obveznosti zakladniškega podračuna do uporabnikov enotnega kontnega načrta«.
3. člen
V okviru konta 4029 – Drugi operativni odhodki se odpre novi podkonto, ki se glasi:
»402940 – Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI«.
4. člen
V okviru konta 7001 – Davek od dohodkov pravnih oseb se spremeni naziv podkonta 700100 – Davek od dohodkov pravnih oseb, tako da se glasi:
»700100 – Davek od dohodkov pravnih in fizičnih oseb – davčni odtegljaj«.
5. člen
V okviru konta 7041 – Drugi davki na blago in storitve se nazivi naslednjim podkontom:
»704104 – Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO(2) – od tekočih goriv,
704105 – Taksa za obremenjevanja zraka z emisijo CO(2) – od plinastih goriv,
704106 – Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO(2) – od trdih goriv,
704107 – Zamudne obresti od takse za obremenjevanje zraka z emisijo CO(2),
704108 – Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO(2) – od gorljivih organskih snovi«
spremenijo, tako da se glasijo:
»704104 – Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO(2) – od tekočih goriv,
704105 – Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO(2) – od plinastih goriv,
704106 – Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO(2) – od trdih goriv,
704107 – Zamudne obresti od okoljskih dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO(2),
704108 – Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO(2) – od gorljivih organskih snovi«.
6. člen
V okviru konta 7042 – Trošarine (akcize) se podkontu »704200 – Trošarina od mineralnih olj in plina« spremeni naziv, tako da se glasi:
»704200 – Trošarina od energentov in električne energije«.
7. člen
V okviru konta 7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev se nazivi naslednjim podkontom:
»704717 – Taksa za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin,
704720 – Taksa za razgradnjo izrabljenih motornih vozil,
704721 – Zamudne obresti od takse za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin,
704722 – Zamudne obresti od takse za razgradnjo izrabljenih motornih vozil«
spremenijo, tako da se glasijo:
»704717 – Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin,
704720 – Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil,
704721 – Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin,
704722 – Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil«.
8. člen
V okviru konta 7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev se odpreta dva nova podkonta, ki se glasita:
»704723 – Okoljska dajatev zaradi starih bremen odpadne električne in elektronske opreme iz gospodinjstev,
704724 – Zamudne obresti od okoljske dajatve zaradi starih bremen odpadne električne in elektronske opreme iz gospodinjstev«.
9. člen
V okviru konta 7051 – Druge uvozne dajatve se podkonto »705102 – Pozneje vplačane ukinjene uvozne dajatve« črta.
10. člen
V okviru konta 7060 – Drugi davki se odpre nov podkonto, ki se glasi:
»706003 – Zamudne obresti od pozneje vplačanih ukinjenih davkov in prispevkov«.
11. člen
V okviru konta 7111 – Upravne takse in pristojbine se odprejo novi podkonti, ki se glasijo:
»711131 – Pristojbina za izvajanje veterinarsko-higienske službe,
711132 – Pristojbina za veterinarski nadzor,
711133 – Pristojbina za veterinarski pregled pri trgovanju in izvozu,
711134 – Pristojbina za veterinarski pregled pri uvozu,
711135 – Pristojbina za monitoring«.
12. člen
V okviru konta 7141 – Drugi nedavčni prihodki se odpre novi podkonto, ki se glasi:
»714118 – Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI«.
13. člen
V okviru konta 7812 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada – Jamstveni del (EAGGF – Guarantee Fund) se odpreta nova podkonta, ki se glasita:
»781208 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja za ukrep dopolnil k neposrednim plačilom,
781209 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja za ukrep SAPARD«.
14. člen
V okviru konta 7860 – Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU se dodajo novi podkonti, ki se glasijo:
»786002 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova ukrepa Forest Focus,
786003 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova ukrepa FADN,
786004 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova ukrepov v čebelarstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada – Jamstveni del (EAGGF – Guarantee Fund),
786005 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova informiranja in promocije iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada – Jamstveni del (EAGGF – Guarantee Fund),
786006 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova ukrepov v veterini iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada – Jamstveni del (EAGGF – Guarantee Fund),
786007 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova fitosanitarnih ukrepov iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada – Jamstveni del (EAGGF – Guarantee Fund)«.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se že za vodenje evidenc v poslovnih knjigah leta 2005, razen določb 3. in 12. člena tega pravilnika, ki se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2006.
Št. 4102-64/2005/1
Ljubljana, dne 23. novembra 2005
EVA 2005-1611-0070
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance