Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5296. Navodilo o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij, stran 13476.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 6. in 9. točke 109. člena ter na podlagi 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo 76/05) izdaja
N A V O D I L O
o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
1. Splošne določbe
S tem navodilom Agencija za zavarovalni nadzor predpisuje obliko in način poročanja o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij.
Poročevalci po tem navodilu so zavarovalnice, zavarovalni in pozavarovalni pooli ter pokojninske družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Poročevalci predložijo poročilo o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (v nadaljevanju: poročilo) po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja v roku enega meseca po izteku posameznega obdobja. Poročevalci pošljejo poročilo po elektronski pošti ali na disketi in v papirni obliki. Elektronski naslov za pošiljanje poročila je »agencija@a-zn.si«.
Poročevalci poročajo v elektronski obliki, v eni datoteki, četudi ima zavarovalnica več kritnih skladov, v Excel formatu v predpisani strukturi. V papirni obliki pa predložijo žigosane in podpisane iztiskane vsebine datotek, vključno s podatkom o osebi odgovorni za pripravo poročila.
Poročevalci pri sestavi poročila uporabljajo šifrante, ki so v prilogi tega navodila. Poročilo mora biti izpolnjeno v tisoč tolarjih. Vrednosti v tujih valutah se preračunavajo v tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki je veljal na dan, za katerega se pripravlja poročilo.
2. Izpolnjevanje poročila
(1) Datum na katerega se poročilo nanaša. Dvomestna oznaka dneva in meseca ter štirimestna oznaka leta.
(2) Matična številka poročevalca iz registra pravnih oseb SURS.
(3) Matična številka kritnega sklada.
(4) Vrsta poročila (glejte šifrant vrste poročila, ki je v prilogi in je sestavni del tega navodila).
(5) Vrsta naložb kritnega premoženja (glejte šifrant vrste naložb, ki je v prilogi in je sestavni del tega navodila).
(6) Podvrsta naložb kritnega premoženja (glejte šifrant podvrste naložb, ki je v prilogi in je sestavni del tega navodila).
(7) Naziv izdajatelja (pogodbenika): firma izdajatelja (pogodbenika).
(8) Država izdajatelja (pogodbenika): ISO koda države izdajatelja (pogodbenika).
(9) Država trgovanja: ISO koda države, kjer je bil papir kupljen.
(10) Matična številka izdajatelja (pogodbenika): matična številka izdajatelja (pogodbenika) rezidenta iz registra pravnih oseb SURS in prazno polje za nerezidenta oziroma številka 5980003 za domačo fizično osebo.
(11) Sektor izdajatelja (pogodbenika) po šifrantu, ki je v prilogi in je sestavni del tega navodila.
(12) ISIN koda vrednostnega papirja.
(13) Oznaka vrednostnega papirja: vpiše se oznaka vrednostnega papirja na domačem trgu (v primeru, da je vrednostni papir vpisan v KDD se vpiše oznaka vrednostnega papirja, ki jo določi KDD) ali na tujem trgu ali oznaka iz šifranta domačih vrednostnih papirjev, izdanih v tujini, ki je v prilogi in je sestavni del navodila.
(14) Vrsta vrednostnega papirja: CFI kode po standardu ISO 10962, vpiše se dvomestna koda.
(15) Količina (število enot vrednostnega papirja).
(16) Izvirna vrednost naložbe, vrednotena v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi oziroma v skladu s sklepom, ki ureja podrobnejši način vrednotenja knjigovodskih postavk.
(17) Poštena vrednost oziroma odplačna vrednost naložbe, vrednotena v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi oziroma v skladu s sklepom, ki ureja podrobnejši način vrednotenja knjigovodskih postavk.
(18) Valuta naložbe v skladu s šifrantom valut.
(19) Obrestna mera – realni del v%.
(20) Način revalorizacije: npr. TOM.
(21) Datum naložbe (glejte opombo).
(22) Datum zapadlosti.
(23) Prevrednotovalni popravek kapitala: v primeru okrepitve s predznakom (+), v primeru oslabitve z (-).
(24) Knjigovodska vrednost naložbe oziroma znesek terjatve. Pri knjigovodski vrednosti se ne upošteva znesek natečenih in razmejenih obresti od naložb v obveznice in druge dolžniške vrednostne papirje in depozite.
(25) Znesek natečenih in razmejenih obresti od naložb v obveznice, druge dolžniške vrednostne papirje in v depozite.
(26) Bonitetna ocena vrednostnega papirja oziroma njegovega izdajatelja: vpiše se bonitetno oceno vrednostnega papirja oziroma njegovega izdajatelja (v primeru drugih dolžniških vrednostnih papirjev po sklepu, ki ureja podrobnejša pravila naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada pa lahko tudi bonitetno oceno pravne osebe, ki za papir jamči).
(27) Bonitetna agencija, ki je izdelala oceno.
(28) Oznaka ročnosti naložbe (kratkoročna – K, dolgoročna – D).
(29) Opis zavarovanja naložbe.
(30) Oznaka zavarovalne vrste: vpiše se zaporedna številka zavarovalne vrste iz zavarovalne skupine premoženjskih zavarovanj, kot jo določa 2. odstavek ZZavar (glejte opombo).
(31) Opombe
– označba (DDVP) pomeni, da je vrednostni papir drugi dolžniški vrednostni papir po sklepu, ki ureja podrobnejša pravila naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada.
– v primeru, da gre za naložbo v dolžniški vrednostni papir z neorganiziranega trga, z zavezo izdajatelja, da bo uvrščen na organiziran trg (šifra 03.02) in je bil v vmesnem obdobju, od prejšnjega poročanja, uvrščen na organiziran trg, je potrebno vpisati datum, ko je bil vrednostni papir uvrščen na organiziran trg.
– v primeru naložbe v potrdilo o vlogi se vpiše oznaka potrdila, število potrdil pri posameznem izdajatelju, ki imajo enake pogoje in njihova skupna nominalna vrednost, v primeru ostalih naložb pa morebitna druga pojasnila v zvezi s posamezno naložbo.
– v primeru, da gre za naložbo v nepremičnino, se v polju »naziv izdajatelja (pogodbenika)« navede vrsto nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje …) in njen naslov, ostala polja, ki se nanašajo na pogodbenika, pa so prazna. V primeru, da gre za naložbo v obliki gotovine, so polja, ki se nanašajo na pogodbenika, prazna.
– datum naložbe pod zaporedno številko (21), 2. točke tega navodila je potrebno vpisati za naložbe iz 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. točke prvega odstavka 121. člena ZZavar ter za naložbe pod šifro 03.02 iz šifranta vrst in podvrst naložb, ki je v prilogi tega navodila.
– oznako zavarovalne vrste pod zaporedno številko (30), 2. točke tega navodila je obvezno vpisati za naložbe pod šifro 19.01 iz šifranta vrst in podvrst naložb, ki je v prilogi tega navodila.
3. Uveljavitev navodila
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem začetka veljavnosti tega navodila preneha veljati navodilo o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada (Uradni list RS, št. 29/01, 117/02, 78/03 in 3/05).
Poročevalci prvič poročajo o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij, v skladu s tem navodilom po stanju na dan 31. 12. 2005.
Ljubljana, dne 21. decembra 2005
Predsednik
Strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.
PRILOGA – ŠIFRANTI, ki so potrebni za izpolnitev navodila:

Seznam šifrantov:
1. šifrant držav
2. šifrant valut
3. šifrant vrednostnih papirjev vpisanih v KDD
4. šifrant vrste poročila
5. šifrant vrst in podvrst naložb
6. šifrant sektorjev
7. šifrant vrste vrednostnih papirjev
8. šifrant domačih vrednostnih papirjev izdanih v tujini

1. šifrant držav: ISO 3166 (uporaba trimestne črkovne kode, primer: SVN za
Slovenijo)

2. šifrant valut: ISO 4217 (uporaba numerične kode, primer: 705 za slovenski
tolar)

3. šifrant vrednostnih papirjev vpisanih v KDD (kode določi KDD)

4. šifrant vrste poročila:
4.1. KP: naložbe, ki predstavljajo kritno premoženje razen kritnih skladov
4.2. KS: naložbe, ki predstavljajo kritni sklad:
4.2.1. KSZZ: kritni sklad za zavarovanja iz zavarovalne skupine življenjskih
zavarovanj, razen zavarovanj iz 2. do 5. točke drugega odstavka 127. člena
ZZavar;
4.2.2. KSNT – 1: kritni sklad za zavarovanja iz zavarovalne vrste
življenjskega zavarovanja, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje
in so upravičenja, ki gredo zavarovancu na podlagi zavarovalne pogodbe,
neposredno povezana z vrednostjo enote premoženja investicijskih skladov
oziroma povezana s spremembo indeksa vrednostnih papirjev;
4.2.3. KSNT – 2: kritni sklad za zavarovanja iz zavarovalne vrste
življenjskega zavarovanja, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje
in so upravičenja, ki gredo zavarovancu na podlagi zavarovalne pogodbe,
neposredno vezana na vrednost enote premoženja kritnega sklada;
4.2.4. KSTO: kritni sklad za zavarovanja iz zavarovalne vrste tontine;
4.2.5. KSID: kritni sklad za zavarovanja izpada dohodkov zaradi nezgode ali
bolezni;
4.2.6. KSZZD: kritni sklad za dopolnilna zdravstvena zavarovanja;
4.2.7. KSDR: kritni sklad za druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno
oblikovati matematične rezervacije;
4.3. LVPZ: naložbe, ki so financirane iz lastnih virov premoženjskih
zavarovanj;
4.4. LVZZ: naložbe, ki so financirane iz lastnih virov življenjskih
zavarovanj;
4.5. LVDZ: naložbe, ki so financirane iz lastnih virov drugih vrst zavarovanj;

5. šifrant vrst in podvrst naložb:
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|Vrsta  |Podvrsta |Naložba                         |
|naložbe |naložbe  |                            |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|01   |01    |Državni vrednostni papirji               |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|01   |02    |Vrednostni papirji BS                  |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|01   |03    |Vrednostni papirji mednarodne finančne organizacije   |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|01   |04    |Vrednostni papirji z jamstvom              |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|02   |01    |Dolžniški vrednostni papirji z organiziranega trga   |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|03   |01    |Dolžniški vrednostni papirji z neorganiziranega trga  |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|03   |02    |Dolžniški vrednostni papirji z neorganiziranega trga, z |
|    |     |zavezo izdajatelja, da bodo uvrščeni na organiziran trg |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|04   |01    |Lastniški vrednostni papirji z organiziranega trga   |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|05   |01    |Lastniški vrednostni papirji z neorganiziranega trga  |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|06   |01    |Investicijski kuponi vzajemnih skladov, ki nalagajo   |
|    |     |izključno v vrednostne papirje in morajo po pravilih  |
|    |     |sklada imeti več kot polovico naložb v vrednostnih   |
|    |     |papirjih, ki dajejo zajamčen donos           |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|06   |02    |Investicijski kuponi vzajemnih skladov, ki nalagajo   |
|    |     |izključno v vrednostne papirje in imajo po pravilih   |
|    |     |sklada polovico ali manj naložb v vrednostnih papirjih, |
|    |     |ki dajejo zajamčen donos                |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|06   |03    |Investicijski kuponi vzajemnih skladov, ki ne nalagajo |
|    |     |izključno v vrednostne papirje             |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|06   |04    |Delnice investicijskih družb, ki nalagajo izključno v  |
|    |     |vrednostne papirje in morajo imeti več kot polovico   |
|    |     |naložb v vrednostnih papirjih, ki dajejo zajamčen donos |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|06   |05    |Delnice investicijskih družb, ki nalagajo izključno v  |
|    |     |vrednostne papirje in imajo polovico ali manj naložb v |
|    |     |vrednostnih papirjih, ki dajejo zajamčen donos     |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|06   |06    |Delnice investicijskih družb, ki ne nalagajo izključno |
|    |     |v vrednostne papirje                  |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|07   |01    |Posojila zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|07   |02    |Posojila zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini, |
|    |     |ki ne izpolnjuje pogojev iz 7. točke prvega odstavka  |
|    |     |121. člena ZZavar                    |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|08   |01    |Posojila bankam                     |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|08   |02    |Posojila z jamstvom banke                |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|09   |01    |Posojila zavarovana z zastavno pravico na vrednostnih  |
|    |     |papirjih                        |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|09   |02    |Posojila zavarovana z zastavno pravico na vrednostnih  |
|    |     |papirjih, ki niso zajeti v 9. točki prvega odstavka   |
|    |     |121. člena ZZavar                    |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|10   |01    |Druga ustrezno zavarovana posojila           |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|10   |02    |Druga posojila                     |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|11   |01    |Predplačila na račun odkupne vrednosti zavarovalne   |
|    |     |police                         |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|11   |02    |Posojila zavarovana z zavarovalno polico        |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|12   |01    |Nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičnini  |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|12   |02    |Nepremičnine, ki niso namenjene neposrednemu izvajanju |
|    |     |zavarovalne dejavnosti in ne izpolnjujemo pogojev iz  |
|    |     |12. točke prvega odstavka 121. člena ZZavar ter druge  |
|    |     |stvarne pravice na teh nepremičninah          |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|13   |01    |Depoziti v banki                    |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|13   |02    |Potrdila o vlogah pri banki               |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|13   |03    |Depoziti pri hranilnici                 |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|13   |04    |Potrdila o vlogah pri hranilnici            |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|14   |01    |Gotovina v blagajni                   |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|14   |02    |Gotovina na vpoglednem denarnem računu         |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|15   |01    |Plemenite kovine, dragi kamni, umetniška dela in    |
|    |     |podobno tržljivo blago                 |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|16   |01    |Odkupljene lastne delnice                |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|17   |01    |Deleži in udeležbe v gospodarskih družbah        |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|18   |01    |Druge finančne naložbe                 |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|19   |01    |Terjatve do zavarovalcev iz premoženjskih zavarovanj z |
|    |     |dospelostjo do 30 dni                  |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|19   |02    |Terjatve do zavarovalnic in pozavarovalnic za      |
|    |     |pozavarovalne premije z dospelostjo do 3 mesecev    |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|19   |03    |Terjatve iz naslova prodaje vrednostnih papirjev,    |
|    |     |prodanih na datum ali dan pred datumom poročanja,    |
|    |     |nastale zaradi zamika pri poravnavi           |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|20   |01    |Druge vrste naložb, na podlagi 3. odstavka 121. člena  |
|    |     |ZZavar                         |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+
|21   |01    |Ostale naložbe                     |
+--------+----------+--------------------------------------------------------+

6. šifrant sektorjev (šifrant sektorjev rezidentov je pripravljen v skladu z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev
(Uradni list RS, št. 56/98); šifrant sektorjev nerezidentov pa smiselno
povzema logiko uporabljeno pri sektorizaciji rezidentov):
6.1. sektorji rezidentov:
S.11 – nefinančne družbe
S.121 – centralna banka
S.122 – druge denarne finančne ustanove (vključuje banke, hranilnice,
hranilno-kreditne službe)
S.123 – drugi finančni posredniki, razen zavarovalnic in pokojninskih skladov
(vključujejo tudi vzajemne sklade in pooblaščene investicijske družbe)
S.124 – pomožne finančne dejavnosti (vključuje tudi borznoposredniške družbe)
S.125 – zavarovalnice in pokojninski skladi
S.13 – država
S.14 – gospodinjstva
S.15 – neprofitne organizacije
6.2. sektorji nerezidentov:
S.21 – nefinančne družbe
S.221 – centralne banke
S.222 – druge denarne finančne ustanove
S.223 – drugi finančni posredniki, razen zavarovalnic in pokojninskih skladov
(vključuje tudi odprte in zaprte investicijske sklade oziroma družbe)
S.224 – pomožne finančne dejavnosti
S.225 – zavarovalnice in pokojninski skladi
S.23 – države
S.24 – gospodinjstva
S.25 – neprofitne organizacije

7. šifrant vrste vrednostnih papirjev: (CFI kode po standardu ISO 10962)

8. šifrant domačih vrednostnih papirjev izdanih v tujini:
8.1. obveznice:
NFA2USD – obveznice po NFA 2. serije v USD, izdane 11. 6. 1996
NFA2DEM – obveznice po NFA 2. serije v DEM, izdane 11. 6. 1996
EUR1 – evroobveznice RS v USD, izdane 6. 8. 1996
EUR2 – evroobveznice RS v DEM, izdane16. 6. 1997
EUR3 – evroobveznice RS v EUR, izdane 27. 5. 1998
EUR4 – evroobveznice RS v EUR, izdane 18. 3. 1999
EUR5 – evroobveznice RS v EUR, izdane 24. 3. 2000
Nove izdaje obveznic sledijo po enakem pravilu.
8.2. globalna potrdila o lastništvu:
GDRBTC – globalna potrdila o lastništvu BTC
GDRSKB – globalna potrdila o lastništvu SKB
Nove izdaje GDR sledijo po enakem pravilu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti