Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5191. Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup, stran 13296.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena in za izvajanje 94. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) ter na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 95/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa kritične obremenitve okolja zaradi občasne emisije hrupa v okolje, ki jih povzročajo zvočne naprave na shodih in prireditvah, način in pogoje njihove uporabe ter način in pogoje uporabe zvočnih naprav ter druge ukrepe, ki jih morajo za njihovo uporabo izpolnjevati organizatorji shodov in prireditev, z namenom, da med shodom ali prireditvijo zaradi uporabe zvočnih naprav hrup ne presega kritičnih obremenitev okolja, določenih s to uredbo.
2. člen
(uporaba)
Določbe te uredbe se uporabljajo pri uporabi zvočnih naprav na shodu ali prireditvi, ki poteka oziroma se izvaja na prostem, v odprtem prostoru stavbe ali na odprti ali nepokriti površini objekta oziroma stavbe, razen kadar gre za shod ali prireditev v objektu za športne ali druge javne prireditve, za katerega je bilo v skladu s predpisi s področja varstva okolja, ki urejajo hrup v okolju, izdano okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. zvočna naprava je naprava, ki preko zvočnika ali več zvočnikov s pomočjo ojačevalnika, ki ga napaja elektrika, emitira govor, glasbo, zvoke sprejemnikov radijskih ali televizijskih elektromagnetnih valov ali druge zvoke (v nadaljnjem besedilu: hrup) v okolje;
2. stavba je stanovanjska ali nestanovanjska stavba, kot jo določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov;
3. objekt je objekt prometne infrastrukture ali drug gradbeno-inženirski objekt, kot ga določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov;
4. nazivna pogonska moč zvočnika (v nadaljnjem besedilu: nazivna električna moč) je največja električna moč, ki je dovedena zvočniku ali več zvočnikom, priključenim na zvočno napravo;
5. obratovalna pogonska moč zvočnika (v nadaljnjem besedilu: obratovalna električna moč) je največja električna moč, izražena v deležu nazivne električne moči, ki je lahko na podlagi dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom za uporabo zvočne naprave dovedena zvočniku ali več zvočnikom, priključenim na zvočno napravo;
6. raven zvočne moči L(W) je zvočna moč emisije zvoka iz posameznega zvočnika, ki je izmerjena za posamezni oktavni pas v smeri glavne osi zvočnika na razdalji 1 m od membrane zvočnika in se v skladu s standardom SIST ISO 8297 uporablja za izračun ekvivalentne neprekinjene ravni zvočne moči, ki jo zvočnik z emisijo zvoka povzroča v okolju, izraža pa se v dBA glede na referenčno zvočno moč 1 pW;
7. zmanjšanje izpostavljenosti emisiji zvoka zaradi usmerjenosti zvočnika (v nadaljnjem besedilu: D(c)) je v skladu s standardom SIST ISO 9613-2 določeno zmanjšanje ekvivalentne neprekinjene ravni zvočnega tlaka, ki ga emitira posamezni zvočnik v smeri zunaj glavne osi zvočnika. D(c) se izraža v dBA, izračuna pa se na naslednji način:
8. območje varstva pred hrupom je območje, določeno v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju;
9. varovani prostori so prostori, ki so kot varovani prostori v stavbah določeni v predpisu, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, v njih pa se v času shoda ali prireditve zadržujejo ljudje;
10. prireditveni prostor je območje na prostem, določeno v prostorskih aktih občine za občasno izvajanje prireditev oziroma shodov, ali območje javnih površin, ki je primerno za potek oziroma izvajanje shoda ali prireditve na prostem;
11. dan, večer in noč so obdobja dneva, pri čemer traja dan dvanajst ur, večer štiri in noč osem ur, začetek dneva je ob 6.00, začetek večera ob 18.00 in začetek noči ob 22.00;
12. A-vrednotena neprekinjena povprečna raven hrupa je raven hrupa, izračunana v skladu s standardom SIST ISO 1996-2 in izražena v dBA.
II. KRITIČNE OBREMENITVE OKOLJA
4. člen
(kritične obremenitve)
Kritične obremenitve okolja zaradi občasne emisije hrupa v okolje, ki ga povzroča na shodih ali prireditvah uporaba zvočnih naprav, so določene za A-vrednoteno neprekinjeno povprečno raven zvočnega tlaka, ki ga zvočna naprava zaradi emisije zvoka povzroča v okolju, za vsako območje varstva pred hrupom posebej ter za obdobje dneva, večera in noči v preglednici iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
III. OCENJEVANJE RAVNI HRUPA
5. člen
(ocenjevanje)
(1) Izpostavljenost hrupu, ki ga povzroča uporaba zvočne naprave, se ocenjuje pred fasadami najbolj izpostavljenih stavb z varovanimi prostori.
(2) Pri ocenjevanju izpostavljenosti hrupu je treba izbrati mesto ocenjevanja pred fasadami najbolj izpostavljenih stavb z varovanimi prostori v skladu s standardom SIST ISO 1996-2.
(3) Če ima stavba več nadstropij z varovanimi prostori, je treba izbrati mesto ocenjevanja pred najbolj izpostavljenim delom fasade vsakega nadstropja posebej.
(4) Izpostavljenost hrupu se ocenjuje kot neprekinjena raven zvočnega tlaka zaradi emisije zvoka iz posameznega zvočnika, izražena v dBA.
(5) Izpostavljenost hrupu se pri izdelavi poročila o emisiji hrupa v okolje ocenjuje na podlagi:
– meritev hrupa na mestu ocenjevanja, če gre za hrup zaradi prireditev ali shodov na prireditvenem prostoru iz 11. člena te uredbe,
– izračuna emisije zvoka iz zvočnikov, če gre za hrup zaradi prireditve ali shoda izven prireditvenega prostora iz prejšnje alinee.
(6) Če se izpostavljenost hrupu ugotavlja na podlagi izračuna emisije zvoka iz zvočnikov iz druge alinee prejšnjega odstavka, je treba uporabiti računsko metodo v skladu s standardom SIST ISO 9613-2, na podlagi katerega so ekvivalentne neprekinjene ravni zvočnega tlaka za posamezni oktavni pas določene na naslednji način:
(7) Celotna A-vrednotena ekvivalentna neprekinjena raven zvočnega tlaka se na posameznem mestu ocenjevanja hrupa zaradi vpliva emisije iz vseh zvočnikov zvočne naprave izračuna na naslednji način:
IV. UPORABA ZVOČNIH NAPRAV NA PRIREDITVAH
6. člen
(dovoljenje za uporabo zvočne naprave)
(1) Za uporabo zvočne naprave na prireditvi mora organizator prireditve pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom v skladu z drugim odstavkom 94. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).
(2) Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom izda pristojni občinski organ občine, na območju katere je kraj prireditve.
(3) V vlogi za pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom je treba navesti naslednje podatke:
– odgovorno osebo organizatorja prireditve,
– kraj prireditve,
– čas poteka prireditve,
– čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav,
– vrsto in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave, in
– mesto namestitve zvočnih naprav.
(4) K vlogi za pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom je treba priložiti poročilo o emisiji hrupa v okolje, katerega izdelavo mora zagotoviti organizator prireditve in iz katerega morajo biti razvidni:
– opis in shema nastavitve zvočne naprave na obratovalno električno moč,
– način pritrditve opisa in sheme iz prejšnje alinee na zvočno napravo in
– mesto namestitve posameznega zvočnika ter višino njegove namestitve glede na površino prostora, kjer poteka prireditev, in smeri glavnih osi zvočnikov.
(5) V dovoljenju za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom pristojni občinski organ določi:
– odgovorno osebo organizatorja prireditve,
– kraj prireditve,
– čas poteka prireditve,
– čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav,
– vrsto in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave in nastavitev obratovalne električne moči na zvočnih napravah,
– opis in shemo nastavitve zvočne naprave na obratovalno električno moč,
– način pritrditve opisa in sheme iz prejšnje alinee na zvočno napravo in
– mesto namestitve posameznega zvočnika ter višino njegove namestitve glede na površino prostora, kjer poteka prireditev, in smeri glavnih osi zvočnikov.
(6) Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom izda pristojni občinski organ, če je vloga vložena pri pristojnem občinskem organu vsaj trideset dni pred začetkom prireditve in je iz poročila o emisiji hrupa v okolje razvidno, da:
– bodo zvočne naprave nameščene in pritrjene tako, da se med prireditvijo ne bo spreminjala smer glavne osi zvočnikov ali razdalja med zvočniki in stavbami z varovanimi prostori,
– je nastavitev na obratovalno električno moč, za katero se zahteva izdaja dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, na zvočnih napravah vidna in čitljivo označena,
– se na prireditvi zvočne naprave ne bodo uporabljale več kakor osem ur, od tega največ štiri ure v času noči, pri čemer se za čas uporabe zvočnih naprav šteje celoten čas njihove uporabe od začetka do konca prireditve, vključno z vmesnimi prekinitvami,
– celotna raven zvočnega tlaka zaradi uporabe zvočne naprave na fasadi nobene od stavb z varovanimi prostori v vseh smereh in ves čas trajanja prireditve ne bo presegala kritičnih obremenitev iz 4. člena te uredbe,
– je predlog opisa in sheme nastavitve zvočne naprave na obratovalno električno moč in predlog njune pritrditve na zvočno napravo jasno opisan in izvedljiv in
– so za primere iz sedmega odstavka tega člena opredeljena mesta, kjer bo organizator prireditve zagotovil izvajanje meritev hrupa, ki ga povzroča uporaba zvočnih naprav.
(7) Če v poročilu o emisiji hrupa v okolje ni predloga iz pete alinee prejšnjega odstavka, če je ta predlog nejasen oziroma neizvedljiv ali če organizator prireditve sam to želi, lahko pristojni občinski organ v dovoljenju za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom naloži organizatorju prireditve, da namesto nastavitve zvočne naprave na obratovalno električno moč izvaja meritev hrupa med prireditvijo v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa.
(8) Če pristojni občinski organ v dovoljenju za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom določi organizatorju prireditve izvajanje meritev hrupa v skladu s prejšnjim odstavkom, mu mora organizator prireditve posredovati poročilo o izvajanju meritev hrupa najpozneje v tridesetih dneh po zaključku prireditve.
(9) Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom lahko pristojni občinski organ izda tudi za prireditev, ki traja več dni zaporedoma, če se v posameznem dnevu zvočne naprave uporabljajo največ osem ur, od tega največ štiri ure v času noči in največ do 2.00 ponoči, ali za več prireditev skupaj, če jih organizira ista oseba na istem kraju v obdobju šest mesecev po izdaji dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, število prireditev pa ni večje od šest.
7. člen
(poročilo o emisiji hrupa v okolje)
(1) Poročilo o emisiji hrupa v okolje lahko izdela oseba, ki je v skladu s predpisi s področja varstva okolja, ki urejajo hrup v okolju, pridobila pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa.
(2) Če v poročilu o emisiji hrupa v okolje za posamezno stanovanjsko stavbo ni ocenjena izpostavljenost hrupu, je treba k vlogi za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom priložiti tudi izjave lastnikov stanovanjske stavbe oziroma stanovanj v njej, da se strinjajo z uporabo zvočnih naprav na prireditvi. Na podlagi teh izjav se varovani prostori stanovanjskih stavb oziroma stanovanj, ki so v lasti podpisnikov izjav, v času prireditve ne štejejo za varovane prostore po tej uredbi.
8. člen
(izdaja dovoljenja brez poročila o emisiji hrupa v okolje)
(1) Ne glede na določbe 6. člena te uredbe lahko pristojni občinski organ izda dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom organizatorju prireditve na podlagi vloge, kateri je namesto poročila o emisiji hrupa v okolje priložena dokumentacija o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice, če je iz priložene dokumentacije razvidno, da:
– razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od razdalje, ki je za nazivno električno moč določena v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe, in
– število vseh zvočnikov ni večje od šest.
(2) Za razdaljo od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori je treba upoštevati razdalje v vseh smereh, ki od glavne osi zvočnika niso odklonjene več kot 45 kotnih stopinj.
(3) Načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice mora biti v merilu 1: 1000, na njem pa morajo biti označeni tlorisi najbližjih stavb z varovanimi prostori, ki od zvočnikov niso oddaljene več kot 600 m, in to v vseh smereh, ki od glavnih osi zvočnikov niso odklonjene več kot 45 kotnih stopinj.
9. člen
(opis in shema nastavitve na obratovalno električno moč)
(1) Organizator prireditve mora zagotoviti, da sta v času prireditve na zvočni napravi nalepljena oziroma pritrjena na vidnem mestu opis in shema nastavitve zvočne naprave na obratovalno električno moč.
(2) Opis in shemo nastavitve zvočne naprave na obratovalno električno moč zagotovi organizator prireditve kot sestavni del poročila o emisiji hrupa v okolje, potrdi pa ga pristojni občinski organ ob izdaji dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.
(3) Na opisu in shemi nastavitve zvočne naprave na obratovalno električno moč morajo biti navedeni:
– pristojni občinski organ, ki je izdal dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom,
– številka dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom in
– čas veljavnosti dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.
(4) Če je obratovalna električna moč enaka nazivni električni moči, shema nastavitve zvočne naprave na obratovalno moč ni potrebna, na opisu nastavitve zvočne naprave na obratovalno električno moč pa je treba navesti podatek o nazivni električni moči zvočne naprave.
(5) Obliko in način pritrditve opisa in sheme nastavitve zvočne naprave na obratovalno električno moč podrobneje določi minister, pristojen za okolje, v predpisu, ki ureja obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa.
10. člen
(čas uporabe zvočnih naprav ob praznikih)
Pristojni občinski organ lahko v dovoljenju za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na posamezni prireditvi določi čas, ki je ne glede na obdobje dneva daljši od osem ur, če gre za prireditev, ki se izvaja oziroma poteka v času občinskih ali državnih praznikov in dela prostih dnevih, ali če gre za tradicionalno prireditev, ki poteka oziroma se izvaja na istem prostoru najmanj vsako drugo leto, ali prireditev, ki bo taka prireditev postala.
11. člen
(dovoljenje za prireditveni prostor)
(1) Organizatorju prireditve ni treba pridobiti dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, če namerava prireditev organizirati na prireditvenem prostoru, za katerega je pristojni občinski organ izdal dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja zaradi uporabe zvočnih naprav.
(2) Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na prireditvenem prostoru izda pristojni občinski organ upravljavcu prireditvenega prostora, če je iz poročila o emisiji hrupa v okolje, ki je priloženo k vlogi za izdajo dovoljenja, razvidno, da so za uporabo zvočnih naprav na prireditvah na prireditvenem prostoru izpolnjeni pogoji iz šestega odstavka 6. člena te uredbe.
(3) V dovoljenju iz prejšnjega odstavka pristojni občinski organ določi:
– odgovorno osebo upravljavca prireditvenega prostora,
– kraj oziroma območje prireditvenega prostora, za katerega velja dovoljenje,
– čas veljavnosti dovoljenja, ki ne more biti krajši od dveh let,
– čas uporabe zvočnih naprav v času dneva, večera in noči,
– število dni v obdobju veljavnosti dovoljenja in dneve, ko se na prireditvenem prostoru lahko uporabljajo zvočne naprave,
– način vodenja evidence o uporabi zvočnih naprav ter podatke o uporabi zvočnih naprav, ki jih je treba voditi v tej evidenci,
– program izvajanja meritev hrupa, če jih pristojni občinski organ odredi upravljavcu prireditvenega prostora,
– vrsto in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave in nastavitev obratovalne električne moči na zvočnih napravah glede na čas dneva, večera in noči,
– opis in shemo nastavitev zvočnih naprav na obratovalno električno moč,
– način pritrditve opisa in sheme iz prejšnje alinee na zvočne naprave,
– mesto namestitve posameznega zvočnika ter višino njegove namestitve glede na površino prireditvenega prostora in smeri glavnih osi zvočnikov, in
– način in roke poročanja pristojnemu občinskemu organu o uporabi zvočnih naprav na prireditvenem prostoru.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko pristojni občinski organ v dovoljenju iz prvega odstavka tega člena določi, da je treba namesto nastavitve zvočnih naprav na obratovalno električno moč med prireditvami zagotoviti izvajanje meritev hrupa v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa.
(5) Pristojni občinski organ mora en izvod dovoljenja iz prvega odstavka tega člena iz prvega odstavka tega člena posredovati pristojni policijski postaji in pristojni upravni enoti.
(6) Pogoje, določene v dovoljenju iz prvega odstavka tega člena, morajo upoštevati vsi organizatorji shodov ali prireditev na prireditvenem prostoru, za katerega je bilo izdano to dovoljenje.
12. člen
(uporaba zvočnih naprav na prireditvi brez dovoljenja)
(1) Dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom organizatorju prireditve ni treba pridobiti, če uporaba zvočnih naprav ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom.
(2) Šteje se, da uporaba zvočnih naprav na prireditvi ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom, če:
– prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi ali zvečer na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja varstva okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena IV. stopnja varstva pred hrupom, in razdalja od zvočnikov do območja, kjer je določena III. stopnja varstva pred hrupom, ni manjša od 300 m, nazivna električna moč ne presega 4000 W in vseh zvočnikov ni več kot štiri,
– prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja varstva okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena III. stopnja varstva pred hrupom, in razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od 300 m, nazivna električna moč ne presega 1000 W, število vseh zvočnikov pa ni večje od štiri, ali
– prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi na javnih površinah ob uporabi štirih zvočnikov, priključenih na zvočno napravo, z nazivno električno močjo, ki ne presega 100 W, in čas uporabe zvočnih naprav na prireditvi ni daljši od osem ur.
(3) Če je zvočnik zvočne naprave na prireditvi nameščen na vozilu ali se drugače premika, se šteje, da uporaba zvočnih naprav na prireditvi ne povzroča čezmerne obremenitve okolja, če nazivna električna moč posamezne zvočne naprave, uporabljene na prireditvi, ne presega 30 W, prireditev pa se ne izvaja ponoči.
V. UPORABA ZVOČNIH NAPRAV NA SHODIH
13. člen
(dovoljenje za uporabo zvočne naprave)
(1) Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na shodu izda ministrstvo, pristojno za okolje.
(2) Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom se izda, če je vloga za pridobitev dovoljenja vložena vsaj sedem dni pred začetkom shoda in je iz poročila o emisiji hrupa v okolje, katerega izdelavo mora zagotoviti organizator shoda in ga priložiti k vlogi za pridobitev dovoljenja razvidno, da so izpolnjene zahteve iz 6. člena te uredbe.
(3) Dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom organizatorju shoda ni treba pridobiti, če shod poteka na prireditvenem prostoru, za katerega je bilo izdano dovoljenje za uporabo zvočnih naprav na prireditvenem prostoru iz 11. člena te uredbe, ali če uporaba zvočnih naprav ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom.
(4) Šteje se, da uporaba zvočnih naprav na shodu ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom, če:
– shod poteka podnevi na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja varstva okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena IV. stopnja varstva pred hrupom, in razdalja od zvočnikov do območja, kjer je določena III. stopnja varstva pred hrupom, ni manjša od 300 m in nazivna električna moč ne presega 5000 W, vseh zvočnikov pa ni več kot osem,
– shod poteka podnevi na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja varstva okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena III. stopnja varstva pred hrupom, in razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od 300 m, nazivna električna moč ne presega 1500 W, število vseh zvočnikov pa ni večje od šest, ali
– shod poteka podnevi na javnih površinah ob uporabi največ štirih zvočnikov, priključenih na zvočno napravo z nazivno električno močjo, ki ne presega 200 W, in čas uporabe zvočnih naprav na shodu ni daljši od štirih ur.
(5) Če je zvočnik zvočne naprave na shodu nameščen na vozilu ali se drugače premika, se šteje, da uporaba zvočnih naprav na shodu ne povzroča čezmerne obremenitve okolja, če nazivna električna moč posamezne zvočne naprave, uporabljene na shodu, ne presega 50 W, shod pa se izvaja podnevi.
VI. PRIJAVA UPORABE ZVOČNIH NAPRAV NA SHODIH IN PRIREDITVAH
14. člen
(prijava uporabe zvočnih naprav)
(1) Uporabo zvočnih naprav na shodu ali prireditvi, ki v skladu z določbami 12. in 13. člena te uredbe ne povzročajo čezmerne obremenitve okolja s hrupom, mora organizator shoda ali prireditve prijaviti pristojnemu občinskemu organu, prijavo pa posredovati najmanj tri dni pred začetkom shoda oziroma sedem dni pred začetkom prireditve.
(2) Uporaba zvočnih naprav na shodu ali prireditvi, ki ni v skladu z določbami drugega ali tretjega odstavka 12. člena oziroma četrtega ali petega odstavka 13. člena te uredbe, povzroča čezmerno obremenitev okolja s hrupom, razen če organizator prireditve ali shoda na podlagi poročila o emisiji hrupa v okolje iz 6. člena te uredbe, ki ga sam zagotovi in priloži k prijavi uporabe zvočnih naprav na shodu ali prireditvi, ne dokaže nasprotno.
(3) V prijavi iz prvega odstavka tega člena je treba navesti naslednje podatke:
– odgovorno osebo organizatorja shoda ali prireditve,
– kraj shoda ali prireditve,
– čas poteka shoda ali prireditve,
– čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav,
– vrsto in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave in
– mesto namestitve zvočnih naprav.
VII. NADZOR UPORABE ZVOČNIH NAPRAV NA SHODIH IN PRIREDITVAH
15. člen
(nadzor nad uporabo zvočnih naprav)
(1) Pristojni občinski organ mora zagotoviti redni nadzor nad izvajanjem ukrepov zaradi uporabe zvočnih naprav na prireditvah, določenih v dovoljenju iz 6. in 11. člena te uredbe, ter redni nadzor nad uporabo zvočnih naprav na shodih in prireditvah, za katere jim je bila posredovana prijava iz prejšnjega člena, in nadzor nad vodenjem evidenc o shodih in prireditvah na prireditvenih prostorih.
(2) Organizator shoda ali prireditve mora zagotoviti, da je med shodom ali prireditvijo dovoljenje, ki je bilo za uporabo zvočnih naprav med shodom ali prireditvijo izdano na podlagi določb 6. ali 11. člena te uredbe oziroma na podlagi določb 13. člena te uredbe, dostopno predstavniku pristojnega občinskega organa ali pristojnemu inšpektorju, če ta to zahteva.
(3) Če v okviru nadzora nad izvajanjem oziroma potekom shodov ali prireditev pristojni občinski organ ugotovi določene kršitve, mora o tem obvestiti pristojnega inšpektorja.
(4) Kršitve iz prejšnjega odstavka so, če:
– shod ali prireditev ni potekala oziroma se izvajala v skladu s prijavo uporabe zvočnih naprav iz 14. člena te uredbe,
– prireditev ni potekala oziroma se izvajala v skladu s pogoji iz dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom iz 6. člena te uredbe,
– organizator prireditve ni posredoval poročila o izvajanju meritev hrupa oziroma ga ni posredoval v roku iz osmega odstavka 6. člena te uredbe, ali
– je iz poročila o izvajanju meritev hrupa razvidno, da so bile na prireditvi presežene kritične obremenitve iz 4. člena te uredbe.
VIII. PREPOVED UPORABE ZVOČNIH NAPRAV
16. člen
(prepoved)
Uporaba zvočnih naprav na shodih in prireditvah, ki povzročajo čezmerno obremenitev okolja s hrupom, ni dovoljena na območjih, kjer je v skladu s predpisom s področja varstva okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena I. in II. stopnja varstva pred hrupom, razen če akt, ki ureja prostorsko ureditev ali režim varstva narave na takem območju, ne določa posebnih površin za shode ali prireditve, kjer je dovoljena uporaba zvočnih naprav, ki povzroča čezmerno obremenitev okolja s hrupom.
IX. NADZOR
17. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
X. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki kot organizator shoda ali prireditve stori prekršek, če:
– na shodu ali prireditvi uporablja zvočne naprave, ki povzročajo čezmerno obremenitev okolja s hrupom, brez pridobljenega dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom,
– uporablja zvočne naprave, jih namešča ali spreminja nastavitev njihove obratovalne električne moči v nasprotju s pridobljenim dovoljenjem za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom,
– ne zagotovi, da sta v času prireditve na zvočni napravi nalepljena oziroma pritrjena na vidnem mestu opis in shema nastavitve zvočne naprave na obratovalno električno moč v skladu z določbami 9. člena te uredbe,
– ne posreduje poročila o izvajanju meritev hrupa oziroma ga ne posreduje v roku iz osmega odstavka 6. člena te uredbe,
– je iz poročila o izvajanju meritev hrupa razvidno, da so bile med prireditvijo presežene kritične obremenitve iz 4. člena te uredbe,
– na shodu ali prireditvi ne zagotavlja vpogleda v dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom in
– ne upošteva prepovedi iz 16. člena te uredbe.
(2) Z globo od 100.000 tolarjev do 1,500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki kot organizator shoda ali prireditve stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 100.000 tolarjev do 450.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba organizatorja shoda ali prireditve.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(prehodna določba)
(1) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za shod ali prireditev v obstoječem objektu za športne ali druge javne prireditve, za katerega je bilo izdano do dneva uveljavitve te uredbe uporabno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(2) Določbe 16. člena te uredbe se začnejo uporabljati 1. januarja 2008.
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-112/2005/6
Ljubljana, dne 14. decembra 2005
EVA 2005-2511-0021
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
  PRILOGA 1
  Kritične obremenitve okolja zaradi občasne emisije hrupa v okolje za
obdobje dneva, večera in noči
+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
|Območje varstva |   Kritične   |   Kritične   |   Kritične   |
|pred hrupom   |obremenitve za noč|  obremenitve za | obremenitve za dan|
|         |   (dBA)    |  večer (dBA)  |    (dBA)    |
+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
|IV. območje   |    80    |     80    |     80    |
+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
|III. območje:  |         |          |          |
|prireditev do 8 |    75    |     80    |     80    |
|ur        |    70    |     75    |     80    |
|prireditev,   |         |          |          |
|daljša od 8 ur  |         |          |          |
+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
|II. območje   |         |     55    |     65    |
+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
|I. območje    |         |     50    |     60    |
+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
  PRILOGA 2
  Najmanjša razdalja zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori
glede na nazivno električno moč
+----------------------------------------+-----------------------------------+
|   Najmanjša razdalja zvočnikov do  |   Nazivna električna moč    |
| najbližjih stavb z varovanimi prostori |        (W)        |
|          (m)         |                  |
+----------------------------------------+-----------------------------------+
|                    |                  |
+----------------------------------------+-----------------------------------+
|        več kot 600       |     več kot 10.000      |
+----------------------------------------+-----------------------------------+
|          520         |        7500        |
+----------------------------------------+-----------------------------------+
|          440         |        5000        |
+----------------------------------------+-----------------------------------+
|          420         |        4500        |
+----------------------------------------+-----------------------------------+
|          340         |        3500        |
+----------------------------------------+-----------------------------------+
|          320         |        2500        |
+----------------------------------------+-----------------------------------+
|          240         |        1500        |
+----------------------------------------+-----------------------------------+
|          200         |        1000        |
+----------------------------------------+-----------------------------------+
|          160         |        800        |
+----------------------------------------+-----------------------------------+
|          140         |        600        |
+----------------------------------------+-----------------------------------+
|          120         |        400        |
+----------------------------------------+-----------------------------------+
|          100         |        250        |
+----------------------------------------+-----------------------------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti