Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5267. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za stanovanjske zadeve Mestne občine Slovenj Gradec, stran 13400.

Na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00, 124/00, 79/01 in 30/02), 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 34. seji dne 13. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi proračunskega sklada za stanovanjske zadeve Mestne Občine Slovenj Gradec
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja proračunski sklad za stanovanjske zadeve Mestne občine Slovenj Gradec, namen proračunskega sklada, čas, za katerega je proračunski sklad ustanovljen, občinski organ, ki je pristojen za upravljanje proračunskega sklada in za razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada in viri financiranja proračunskega sklada.
2. člen
Proračunski sklad za stanovanjske zadeve Mestne občine Slovenj Gradec je evidenčni račun v okviru proračuna Mestne občine Slovenj Gradec z namenom ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov in uresničevanja posebnega pomena na področju stanovanjskih zadev.
II. NAMEN
3. člen
Zaradi zagotovitve financiranja občinskega stanovanjskega programa, vzpodbujanja stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš ter upravljanja in razpolaganja z nepremičninami in sredstvi za delo proračunskega sklada, ki jih je ustanovitelj namenil za doseganje namena sklada, se v okviru proračunskega sklada skrbi zlasti za:
– nastanitev in vodenje enotnega registra stanovanjskega fonda na območju občine; (register stanovanj, register upravnikov, register najemnih pogodb – izvajanje upravnih nalog, opredeljene z zakonodajo na stanovanjskem področju),
– gospodarjenje s stanovanjskimi hišami, stanovanji, funkcionalnimi zemljišči in sredstvi, ki so vložena v sklad;
– zagotavljanje kontinuirane gradnje stanovanj;
– nakup, prodaja in prenova neprofitnih in kadrovskih stanovanj;
– dodeljevanje neprofitnih stanovanj po merilih nacionalnega stanovanjskega programa in dodeljevanje službenih stanovanj;
– vodenje, ažuriranje in vzdrževanje evidence stanovanj;
– določanje najemnin za neprofitna in službena stanovanja glede na kategorije, vrste in lokacijo stanovanj;
– sklepanje najemnih pogodb;
– zagotavljanje kontinuirane prenove stanovanj in stanovanjskih hiš v skladu s prejetim programom prenove;
– druge naloge, določene s predpisi, tem odlokom in statutom občine.
4. člen
V okviru nalog proračunskega sklada za stanovanjske zadeve lahko občina dodeli tudi program gospodarjenja s poslovnimi stavbami in prostori, ki obsega:
– gospodarjenje in upravljanje s poslovnimi prostori v lasti občine,
– pridobivanje, prenovo in vzdrževanje poslovnih prostorov,
– izgradnjo kombiniranih objektov s stanovanjskimi in poslovnimi enotami.
III. FINANCIRANJE
5. člen
Proračunski sklad za stanovanjske zadeve se financira iz:
– prihodkov od najemnin stanovanj,
– prihodkov od najemnin poslovnih prostorov,
– kupnin iz naslova obročnega odplačevanja pri privatizaciji stanovanj,
– prodaje stanovanj,
– prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada,
– rednih proračunski sredstev,
– namenskih sredstev, prejetih od domačih in tujih fizičnih oziroma pravnih oseb.
Proračunski sklad za stanovanjske zadeve se lahko financira iz:
– prodaje poslovnih prostorov.
Višina sredstev za delovanje proračunskega sklada za stanovanjske zadeve se zagotovi vsako proračunsko leto s proračunom Mestne občine Slovenj Gradec.
IV. UPRAVITELJ PRORAČUNSKEGA SKLADA
6. člen
Upravitelj proračunskega sklada za stanovanjske zadeve je župan. Župan je odredbodajalec za sredstva sklada, lahko pa izvrševanje s pooblastilom prenese na drugo osebo.
Upravitelj je pristojen poleg upravljanja proračunskega sklada tudi razpolagati s sredstvi proračunskega sklada. Finančni načrt in načrt poslovanja proračunskega sklada za stanovanjske zadeve se opredeli v Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec.
V. PRENEHANJE PRORAČUNSKEGA SKLADA
7. člen
Proračunski sklad preneha:
1. če proračunski sklad ne izpolnjuje namena, za katerega je ustanovljen, ali
2. če sredstva proračunskega sklada ne zadostujejo za izpolnjevanje njegovega namena in
3. v drugih primerih, določenih z zakonom.
Upravitelj mora v 30 dneh po nastopu pogojev za prenehanje proračunskega sklada predlagati spremembo Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za stanovanjske zadeve občinskemu svetu.
8. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka se na Mestno občino Slovenj Gradec prenesejo vsa stanovanja, na katerih je kot lastnik vknjižen Stanovanjski sklad Občine Slovenj Gradec.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 4/94).
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02-13/2005
Slovenj Gradec, dne 13. decembra 2005
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti