Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27. 12. 2005

Kazalo

5207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Brežice, stran 13324.

Na podlagi 12. in 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/97, 74/98 in 59/99 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, 49/99 in 86/99) je Občinski svet Občine Brežice na 22. seji dne 24. 10. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu mestno jedro Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice (Uradni list RS, št. 27/94, 74/97), ki jih je izdelal projektivni biro Region d.o.o. Brežice pod št. 2293/U-04 in so sestavni del tega odloka. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na:
»del karejev E, F, G« – sprememba namembnosti zemljišč ob Ulici Pod obzidjem za potrebe parkirnih mest ter ostale spremljajoče ureditve. Območje sprememb in dopolnitev obsega naslednje parcele: 558/2, 558/1, 557, 567, 568, 569, 570, 571, 1497, 778, 777, 776, 526/1, 526/2, 526/3, 526/5, 498/2, 498/3, 500, 497, 494/1, 493, 492/2, 492/1, 491, 490, 782, 781, 780, 779/4, 793/1, 793/2, 793/3, 561, 730, 779/1, 574/1 k.o. Brežice.
»del karejev D, G« – delna sprememba namembnosti, možnost dozidave na dvoriščni strani ter ostale zunanje ureditve za objekt Nekdanjih zaporov na Levstikovi ulici in ureditev parkirnih mest ob Levstikovi ulici. Območje sprememb in dopolnitev obsega naslednje parcele: 527, 615, 617, 618/1, 619, 539, 540, 541, 542, 543, 527 k.o. Brežice.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se ne nanašajo na »delno spremembo kareja A: Adaptacija, rekonstrukcija, dozidava obstoječih dvoriščnih objektov ter delna sprememba namembnosti objekta na Cesti prvih borcev 27«, ki je bila sprejeta v Programu priprave spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice, Uradni list RS, št. 24/04, 1. člen; – investitor je odstopil od sprememb in dopolnitev UN Staro mestno jedro Brežice.
3. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namembnosti in spremembo zazidalne zasnove »del karejev E, F, G« in del »karejev D, G« – enote ožjega mestnega jedra.
Za preostali del veljajo še naprej določila odloka, navedenega v 1. členu tega odloka. Za območje sprememb, ki ga obravnava ta odlok, se lahko smiselno uporabi določila odloka navedenega v 1. členu tega odloka, kolikor ni v tem odloku drugače navedeno.
Besedilo, kartografski del in priloge Sprememb in dopolnitev UN Staro mestno jedro Brežice – kare E, F, G in kare D, G so sestavni del tega odloka:
 
Tekstualni del – besedilo Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice – kare E, F, G – območje ob Cesti pod obzidjem (mapa 1)
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI UN STARO MESTNO JEDRO BREŽICE
2. UREDITVENO OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN STARO MESTNO JEDRO BREŽICE
3. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PRO­STOR
3.1. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI
3.2. OPIS REŠITEV NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN
3.3. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO
4. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
5. REŠITEV IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN TER ZA IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
7. NAČRT PARCELACIJE
8. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN STARO MESTNO JEDRO BREŽICE
Kartografski del – Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice – kare E, F, G – območje ob Cesti pod obzidjem (mapa 1)
+----------------------------------------------------------------------------+
|1. NAČRT NAMENSKE RABE PRO­STOA                       |
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|U1 PREGLEDNA SITUACIJA                     |  M 1:5000|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|U2 IZSEK IZ PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN DRUŽBENEGA   |  M 1:5000|
|PLANA OBČINE BREŽICE                      |      |
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|U3 IZSEK IZ URBANISTIČNIH ZASNOV                |  M 1:1000|
|BREŽICE                             |      |
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|U4A IZSEK IZ UN MESTNO JEDRO BREŽICE – kare E,F,G;       |  M 1:1000|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|Arhitektonsko ureditvena situacija               |      |
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|U4B IZSEK IZ UN MESTNO JEDRO BREŽICE – kare E,F,G;       |  M 1:1000|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|Prometna situacija                       |      |
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|U4C IZSEK IZ UN MESTNO JEDRO BREŽICE – kare E,F,G;       |  M 1:1000|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|Komunalna infrastruktura                    |      |
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|U5 NAČRT PARCEL                         |  M 1:1000|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|U6 GEODETSKI NAČRT                       |  M 1:500|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|2. NAČRT UREDITVENEGA OBMOČJA Z NAČRTOM PARCELACIJE       |      |
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|U7 2.1. UREDITVENO OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV        |      |
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|UN STARO MESTNO JEDRO BREŽICE                  |  M 1:500|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|U8 2.2. NAČRT PARCELACIJE                    |  M 1:500|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|3. NAČRT UMESTITVE NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR        |      |
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|U9 3.1. UREDITVENA SITUACIJA                  |  M 1:500|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|U10 3.2. SITUACIJA PROMETNE INFRASTRUKTURE           |  M 1:500|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|U11 3.3. SITUACIJA KOMUNALNE IN ENERGETSKE           |      |
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|INFRASTRUKTURE IN OMREŽJE ZVEZ                 |  M 1:500|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|U12 3.4. UMESTITEV UREDITVE V PROSTOR S PRIKAZOM VPLIVOV IN   |  M 1:2000|
|POVEZAV S SOSEDNJIMI OBMOČJI                  |      |
+----------------------------------------------------------------+-----------+
 
Priloge – Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice – kare E, F, G – območje ob Cesti pod obzidjem (mapa 1a)
1. POVZETEK ZA JAVNOST
2. IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA
3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN STARO MESTNO JEDRO BREŽICE
3.1. RAZLOGI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV
3.2. OBRAZLOŽITEV ZASNOVE PROSTORSKE UREDITVE
3.3. POJASNILA V ZVEZI Z NAČINOM PRIDOBITVE VARIANTNIH REŠITEV
3.4. UTEMELJITEV PREDLAGANIH REŠITEV TER LOKACIJSKIH IN TEHNIČNIH POGOJEV IN USMERITEV
4. STROKOVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE Z NJIHOVIMI POVZETKI
5. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI SO PODALI SMERNICE IN MNENJA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN STARO MESTNO JEDRO
6. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA TER MOREBITNA MNENJA DRUGIH STROKOVNIH INSTITUCIJ
7. SEZNAM SPREJETIH AKTOV O ZAVAROVANJU IN SEZNAM SEKTORSKIH AKTOV IN PREDPISOV, KI SO BILI UPOŠTEVANI PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN STARO MESTNO JEDRO BREŽICE
8. OCENA STROŠKOV ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN STARO MESTNO JEDRO BREŽICE
9. PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO
10. SPIS POSTOPKA PRIPRAVE IN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN STARO MESTNO JEDRO BREŽICE
Tekstualni del – besedilo Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice – kare D, G – območje ob Levstikovi ulici (mapa 2)
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI UN STARO MESTNO JEDRO BREŽICE
2. UREDITVENO OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN STARO MESTNO JEDRO BREŽICE
3. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
3.3. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI
3.4. OPIS REŠITEV NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN
3.5. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO
4. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
5. REŠITEV IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN TER ZA IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
7. NAČRT PARCELACIJE
8. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN STARO MESTNO JEDRO BREŽICE
Kartografski del – Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice – kare D, G – območje ob Levstikovi ulici (mapa 2)
+---------------------------------------------------------------+------------+
|1. NAČRT NAMENSKE RABE PROSTORA                |      |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|U1 PREGLEDNA SITUACIJA                     |  M 1:5000|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|U2 IZSEK IZ PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN DRUŽBENEGA  |  M 1:5000|
|PLANA OBČINE BREŽICE                      |      |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|U3 IZSEK IZ URBANISTIČNIH ZASNOV BREŽICE            |  M 1:1000|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|U4A IZSEK IZ UN MESTNO JEDRO BREŽICE – kare D,G;        |  M 1:1000|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|Arhitektonsko ureditvena situacija               |      |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|U4B IZSEK IZ UN MESTNO JEDRO BREŽICE – kare D,G;        |  M 1:1000|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|Prometna situacija                       |      |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|U4C IZSEK IZ UN MESTNO JEDRO BREŽICE – kare D,G;        |  M 1:1000|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|Komunalna infrastruktura                    |      |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|U5 NAČRT PARCEL                        |  M 1:1000|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|U6 GEODETSKI NAČRT                       |   M 1:500|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|2. NAČRT UREDITVENEGA OBMOČJA Z NAČRTOM PARCELACIJE      |      |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|U7 2.1. UREDITVENO OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV       |      |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|UN STARO MESTNO JEDRO BREŽICE                 |   M 1:500|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|U8 2.2. NAČRT PARCELACIJE                   |   M 1:500|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|3. NAČRT UMESTITVE NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR        |      |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|U9 3.1. UREDITVENA SITUACIJA                  |   M 1:500|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|U10 3.2. SITUACIJA PROMETNE INFRASTRUKTURE           |   M 1:500|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|U11 3.3. SITUACIJA KOMUNALNE IN ENERGETSKE           |      |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|INFRASTRUKTURE IN OMREŽJE ZVEZ                 |   M 1:500|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|U12 3.4. UMESTITEV UREDITVE V PROSTOR S PRIKAZOM        |      |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI OBMOČJI            |  M 1:2000|
+---------------------------------------------------------------+------------+
Priloge – Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice – kare D, G – območje ob Levstikovi ulici (mapa 2a)
1. POVZETEK ZA JAVNOST
2. IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA
3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN STARO MESTNO JEDRO BREŽICE
3.1. RAZLOGI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV
3.2. OBRAZLOŽITEV ZASNOVE PROSTORSKE UREDITVE
3.3. POJASNILA V ZVEZI Z NAČINOM PRIDOBITVE VARIANTNIH REŠITEV
3.4. UTEMELJITEV PREDLAGANIH REŠITEV TER LOKACIJSKIH IN TEHNIČNIH POGOJEV IN USMERITEV
4. STROKOVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE Z NJIHOVIMI POVZETKI
5. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI SO PODALI SMERNICE IN MNENJA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN STARO MESTNO JEDRO
6. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA TER MOREBITNA MNENJA DRUGIH STROKOVNIH INSTITUCIJ
7. SEZNAM SPREJETIH AKTOV O ZAVAROVANJU IN SEZNAM SEKTORSKIH AKTOV IN PREDPISOV, KI SO BILI UPOŠTEVANI PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN STARO MESTNO JEDRO BREŽICE
8. OCENA STROŠKOV ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN STARO MESTNO JEDRO BREŽICE
9. PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO
10. SPIS POSTOPKA PRIPRAVE IN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN STARO MESTNO JEDRO BREŽICE
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
4. člen
V 47. členu se v peti alinei doda stavek, ki se glasi:
V delu kareja E (parcele št.: 776, 777, 778 k.o. Brežice), F (parcele št.: 567, 568, 569, 570, 571, 574 k.o. Brežice) in G (parcele št.: 557, 558/1, 558/2 k.o. Brežice) se na naštetih parcelah uredi območje za parkirišča s kolesarsko stezo in hodnikom za pešce, ter prostor pod mostom. Med hodnikom za pešce in obzidjem se uredi zelenica. Odstrani se vse grmičevje, teren se nekoliko znivelira, ohranijo se kvalitetna drevesa, ki jih določi ZVKD.
5. člen
V 49. členu se doda šesta alinea, ki se glasi:
Na zahodni strani Ulice pod obzidjem (med parkirišči in kolesarsko stezo) se predvidi zasaditev drevoreda srednje visokih dreves (parkovna ureditev), ki zapira veduto na parkirišča.
6. člen
V 70. členu se doda odstavek, ki se glasi:
V »delu kareja D« – objekt Levstikova 2a se predvideva »Delna sprememba namembnosti, možnost dozidave na dvoriščni strani ter določitev nove gradbene parcele za objekt Levstikova 2a in ureditev parkirišč ob Levstikovi ulici«.
Na dvoriščni strani se po celotni dolžini obstoječega objekta cca 18,5m predvidi prizidek v širini cca 6,1m. Le-ta je razdeljen na dva dela:
A / dimenzije: cca 6,10m x 7,00m; viš.: P+2+M max. 13,00 m,
/ namembnost: skladišče, servis, pisarne, poslovni prostori, stanovanja
B / dimenzije: cca 6,10m x 11,20m; viš.: P+1 max. 8,00 m
/ namembnost: možnost pokritih parkirišč, večnamenska terasa, pisarne, poslovni prostori
Prizidek je lahko klasično zidan ali se izvede z uporabo sodobnih materialov oziroma možna je kombinacija obojega. Streha je ravna, na delu A je lahko tudi simetrična dvokapnica povezana s streho obstoječega objekta z istim naklonom.. Prizidek se znotraj gabaritov lahko zapira ali pa se uporablja samo kot nadkrit prostor.
Terasa ob objektu se razširi za cca 3m. Površina terase se tlakuje in zameji z varnostnimi količki.
Obstoječi peš dostop in dovoz iz Levstikove ulice se ohranita. Nadkrita parkirišča se uredijo ob objektu na dvoriščni strani v pritličju, v primeru zaprtja objekta pa se za te potrebe uporabijo javne parkirne površine na vzhodu območja oziroma drugje. Uredijo se tudi novi vhodi v objekt skozi predviden prizidek.
Obravnavano območje je že priključeno na obstoječe komunalno, elektroenergetsko infrastrukturo. Prizidek se preko obstoječega objekta ali direktno priključi na obstoječe omrežje. Ogrevanje predvidenega prizidka bo na plin iz obstoječega rezervoarja. V primeru plinifikacije je možna priključitev na mestno plinsko omrežje. Odpadki se bodo zbirali v tipiziranih posodah, odvoz bo opravljala pooblaščena organizacija. Območje ureditve se osvetli.
Pri posegu je potrebno upoštevati naslednje smernice podane s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto:
– dovoli se dozidava objekta Levstikova 2a v predlaganih tlorisnih gabaritih, višina nanovo prizidanega dela mora biti podrejena obstoječemu objektu,
– vzhodna fasada obstoječega dela objekta nekdanjih zaporov se ohranja,
– arhitektura prizidanega objekta naj posnema kvalitetne arhitekturne elemente v Brežicah,
– idejna rešitev predvidenega objekta mora biti pred izdelavo projekta usklajena s pristojnim konservatorjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto.
7. člen
V 72. členu se doda odstavek, ki se glasi:
Na delu kareja E se parcele št. 776, 777, 778 k.o. Brežice namenijo za ureditev parkirišč, hodnika za pešce in kolesarske steze, prostor pod mostom na parceli 1479 pa se ustrezno uredi. Le-ta se tlakuje in se stopničasto oblikuje v ploščad, obdela se površino za sedenje. Površina na spodnjem delu mostu se pobarva ali poriše. Ob sklopu parkirišča C se po zelenici predvidi tlakovana ali gramozirana sprehajalna pot v širini min. cca 1.60, ta se priključi na predvideno pešpot pot. Trasa sprehajalne poti se po potrebi tudi ustrezno razsvetli.
8. člen
V 75. členu se doda odstavek, ki se glasi:
Na delu kareja F se parcele št. 567, 568, 569, 570, 571 k.o. Brežice namenijo za ureditev parkirišč, hodnika za pešce in kolesarske steze, prostor pod mostom na parceli 1479 pa se ustrezno uredi. Le-ta se tlakuje in se stopničasto oblikuje v ploščad, obdela se površino za sedenje. Površina na spodnjem delu mostu se pobarva ali poriše.
9. člen
V 76. členu se doda odstavek, ki se glasi:
Na delu kareja G se parcele št. 539, 557, 558/1, 558/2 k.o. Brežice namenijo za ureditev parkirišč.
10. člen
V 77. členu se zbriše drugi odstavek, ki se nadomesti z naslednjim besedilom:
Na parceli št. 539 se uredi parkirišče.
11. člen
100. člen se zbriše in se nadomesti z novim tekstom, ki se glasi:
Dvosmerna Cesta pod obzidjem je namenjena za ves promet motornih vozil in se razširi na zahodni strani za parkiranje na način parkirne niše za pravokotno parkiranje. Uredijo se trije sklopi parkirišč A, B, C. Uvoz in izvoz iz parkirišč se vrši direktno iz Ceste pod obzidjem
Ob parkiriščih proti zahodu se izvedejo še: kolesarska steza, enosmerni hodnik za pešce in zelenica do trase obzidja.
Med parkirišči in kolesarsko stezo se predvidi zasaditev drevoreda srednje visokih dreves (parkovna ureditev), ki zapira veduto na parkirišča.
Vozišče je široko 6,00 m, odstavni pas pred parkirišči min. 2,90 m, parkirišča min. 4,80 m, kolesarska steza min. 1,60 m in hodnik za pešce min. 1,20 m.
Površine za parkirišča se asfaltirajo, kot kombinacija je možna tudi uporaba tlakovcev in travnih plošč – parkirna mesta se uredijo »parkovno«.
Hodnik za pešce je asfaltiran možna je tudi uporaba tlakovcev.
Na vzhodni strani Ceste pod obzidjem je že izveden enosmerni hodnik za pešce, ki ostane nespremenjen.
12. člen
Za 106. členom se doda nov člen 106a, ki se glasi:
Levstikova ulica je od križišča s Cesto pod obzidjem do križišča z novo mestno cesto dvosmerena, vozišče je široko 5,50 m, v asfaltni izvedbi in je namenjena za ves promet motornih vozil.
13. člen
V 107. členu se zbriše beseda vsa in se doda nov stavek:
Na površinah za parkirišča je kot kombinacija možna tudi uporaba tlakovcev in travnih plošč, parkirna mesta se po možnosti uredijo »parkovno«.
14. člen
V 108. členu se doda pet alinej:
– na delu karejev: E, F, G (parc. št. 558/2, 558/1, 557, 567, 568, 569, 570, 571, 574, 1497, 778, 777, 776, 526/1 k.o. Brežice) ob Cesti pod obzidjem se uredijo trije sklopi parkirišč:
Sklop A je severno od Kržičnikove ulice, kjer je predvidenih 5 parkirnih mest s parkiranjem pod kotom 90°, z uvozom in izvozom iz Ceste pod obzidjem.
Sklop B se nahaja med Kržičnikovo ulico in viaduktom, kjer je predvidenih 32 parkirnih mest (od tega trije za invalide) s parkiranjem pod kotom 90°, z uvozom in izvozom iz Ceste pod obzidjem.
Sklop C pa se nahaja južno od viadukta, kjer je predvidenih 13 parkirnih mest s parkiranjem pod kotom 90°, z uvozom in izvozom iz Ceste pod obzidjem.
Skupaj je predvidenih 50 parkirnih mest. Površine za parkirišča se asfaltirajo, kot kombinacija pa je možna tudi uporaba tlakovcev in travnih plošč – parkirna mesta se uredijo »parkovno«. Površine se ustrezno zazelenijo. Pred parkirišči se postavijo ustrezni znaki. Dovozi na in izvozi iz parkirišč A, B in C se predvidijo iz in na Ulico pod obzidjem. Na parkirišču ni predvidenih večjih zabojev za odlaganje odpadkov, predvidijo pa se manjši koši za smeti. Območje se priključi na obstoječe infrstrukturno omrežje.
Pri posegu je potrebno upoštevati naslednje smernice podane s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto: V tem pasu je potrebno odstraniti vse objekte in visoko vegetacijo. Kjer je le možno, bi bilo potrebno ta pas zatraviti, lahko pa so tudi zeleni vrtovi (brez vrtnih ut, kolib, plastenjakov in visokega drevja). Na vzhodni strani Ulice pod obzidjem se uredi enoredni drevored, ki bi poudarjal in poenotil potezo ob mestnem obzidju. Natančno je potrebno raziskati potek obzidja in ugotoviti možnost konservatorskega pristopa k sanaciji in prezentaciji zidu.
– Na delu kareja D in G (parc. št. 539, 540, 527 k.o. Brežice) ob Levstikovi ulici se uredi parkirni plato za 8 parkirnih mest. Parkirišče se načrtuje tako da je v prihodnosti mogoča navezava le-tega na novo mestno cesto predvideno po veljavnem UN. Dovoz je predviden iz Levstikove ulice, ki je do navezave na novo cesto predvidena kot cesta z dvosmernim prometom. Parkirišče z dovozom se uredi tako, da ima na območju parkirišča prednost pešec. Parkirišče se asfaltira ali tlakuje.
Na parkirišču se izvede lovljenje in čiščenje meteorne vode skozi lovilec olja. Očiščena meteorna voda iz parkirišč pa se spelje v ponikovalnico ali v javni kanalizacijski sistem.
– Na delu kareja D in G (parc. št. 618/1, 543) se porušita pomožna dvoriščna objekta in se uredi mestna cesta z obojestranskim pravokotnim parkiranjem (6 parkirnih mest) z dvema zelenima otokoma zasajenima s srednje visokimi drevesi, ob parkiriščih se na obeh straneh uredi pločnik širine 1,20 m. Poteza se navezuje na rešitev po veljavnem UN, ki ni predmet teh sprememb in ureditev. Iz parc. št. 540 in 543 se izvede dovoz za potrebe parcele št. 541, uvoz se priključuje na novo mestno cesto z uvoznimi radii 3,50 m.
– Na delu kareja E, F ob Cesti pod obzidjem, severno in južno ob viaduktu, se ureja tudi območje parkirišč sklop D in E.
Sklop D (parc. št. 780, 781, 782) je severno od Hrastinske poti, kjer je predvidenih 31 parkirnih mest, od tega dva za invalide, s pravokotnim parkiranjem in z dvosmerno uvozno cesto iz Ceste pod obzidjem.
Sklop E (526/5, 490, 491) se nahaja južno ob Jurčičevi ulici in viaduktom, kjer je predvidenih 13 parkirnih mest s pravokotnim parkiranjem in z dvosmerno uvozno cesto iz Ceste pod obzidjem.
– Vse parkirne in povozne površine morajo biti utrjene, omejene z dvignjenimi betonskimi robniki in nagnjene proti lovilcu olj ustreznih dimenzij. Padavinske vode, je, v kolikor ne obstaja možnost priključitve na kanalizacijski sistem, potrebno ponikati, pri tem morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin, možnost ponikanja predvidenih vodnih količin pa računsko dokazana.
15. člen
V 116. členu se zbriše prvi odstavek in se nadomesti z novim, ki se glasi:
Za promet pešcev se uredita Levstikova ulica, od Ceste prvih borcev do nove mestne ceste in Ulica stare pravde od gradu do Bizeljske ceste.
16. člen
V 117. členu se doda alinea, ki se glasi:
V »delu kareja E« se predvidi sprehajalna pot, ki je tlakovana ali gramozirana, ustrezno razsvetljena, širine minimalno 1.60m. Pot se priključi na predvideno pešpot.
17. člen
V 134. členu se doda alinea, ki se glasi:
V »delu kareja D« – Območje ob Levstikovi, objekt Levstikova 2a, je organizirano ločeno zbiranje odpadkov. Zabojniki za komunalne odpadke so locirani na prostorih namenjenih za ta namen, papir in steklo pa je potrebno zbirati v posebnih zabojnikih.
18. člen
V 152. členu se dodata dva odstavka, ki se glasita:
Območje »del karejev E, F, G – ob ulici Pod obzidjem«, se lahko ureja po posameznih sklopih. Tudi znotraj predvidenih sklopov je možno fazno urejanje. Navezava predvidenih ureditev na ureditve predvidene po osnovnem UN Staro mestno jedro Brežice se ravno tako lahko fazno ureja. Do izvedbe predvidenih navezav po osnovnem UN se lahko parkirišča urejajo tako, da se do takrat kolesarska steza in hodnik za pešce ne izvedeta po predlaganih rešitvah in se na mestu povezav izvede še po eno parkirno mesto.
Območje del karejev D, G – ob Levstikovi ulici se izvede v treh etapah:
I. etapa: uskladiti in dopolniti infrastrukturno omrežje; II. Etapa: pred izdelavo tehnične dokumentacije morajo biti rešeni dovozi oziroma dostopi na območje in zagotovljena minimalna komunalna in energetska opremljenost parcele; III. etapa: izgradnja prizidka, zunanja ureditev – terasa, ureditev parkirišč. Možna je tudi fazna izvedba dozidave in vseh ostalih ureditev.
19. člen
Za območje »del karejev E, F, G – ob ulici Pod obzidjem« in del karejev D, G – ob Levstikovi ulici, se vnesejo grafične spremembe v grafični del odloka.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-256/04 (352-272/01-34)
Brežice, dne 24. oktobra 2005
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti