Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2685. Sklep o imenovanju viceguvernerja in člana Sveta Banke Slovenije
2686. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2687. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
2688. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji

Drugi akti

2684. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2689. Uredba o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena
2690. Uredba o vojaških uslužbencih
2691. Uredba o spremembah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
2692. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o nagradah in priznanjih predsednika Vlade Republike Slovenije
2745. Uredba o spremembah uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

Odloki

2694. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Jama za kulturni spomenik državnega pomena
2695. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi območja gradu Kostanjevica s samostanom in Galerijo na prostem - Formo vivo za kulturni spomenik državnega pomena
2696. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi trškega jedra in razvalin gradu Kostel za kulturni spomenik državnega pomena
2697. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gospodarsko poslopje na Macesnikovi domačiji v Podolševi za kulturni spomenik državnega pomena
2698. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Domačije Zgornja Radovna 25 za kulturni spomenik državnega pomena
2699. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Domačije Vešner za kulturni spomenik državnega pomena
2700. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in parka Turnišče za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

2701. Sklep o objavi datuma, ko morajo proste carinske prodajalne prenehati s prodajo blaga, ki je oproščeno plačila carine

Drugi akti

2693. Dopolnitev poslovnika Vlade Republike Slovenije

MINISTRSTVA

2702. Pravilnik o pogojih in postopkih za izvajanje zakona o izvajanju rejniške dejavnosti
2703. Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami
2704. Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami
2705. Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov
2706. Pravilnik o predelavi in odstranjevanju odpadkov v premičnih napravah
2707. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tlačni opremi
2708. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi odredbe o aerosolnih razpršilnikih
2709. Pravilnik o izvajanju obrambnih priprav izvajalcev zdravstvene dejavnosti
2710. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno ter o postopku ugotavljanja teh pogojev
2746. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lobnica (2003-2012)
2747. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Selnica (2003-2012)

USTAVNO SODIŠČE

2711. Odločba o ugotovitvi skladnosti 22. člena in prvega odstavka 24. člena pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencije za zaposlovanje z ustavo in zakonom ter o razveljavitvi drugega odstavka 2. člena pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencije za zaposlovanje z odložnim rokom

BANKA SLOVENIJE

2712. Sklep o dopolnitvi sklepa o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2713. Spremembe in dopolnitve splošnega navodila o pogojih in okoliščinah za odstopanje ovadb v postopek poravnavanja
2714. Splošni akt o nomenklaturi poštnih storitev
2748. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za maj 2003

OBČINE

Cerknica

2715. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2002
2716. Sklep o določitvi cen socialno-varstvenih storitev
2717. Dopolnitev sklepa o financiranju političnih strank v Občini Cerknica
2718. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Črna na Koroškem

2719. Pravilnik o nagrajevanju in o povračilu stroškov pri izdaji občinskega glasila

Dobrova-Polhov Gradec

2720. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec
2721. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Dobrova-Polhov Gradec
2722. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine
2723. Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobrova-Polhov Gradec
2724. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Dobrova-Polhov Gradec
2725. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova-Polhov Gradec

Gornja Radgona

2726. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
2727. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gornja Radgona

Hrpelje-Kozina

2728. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2002

Idrija

2729. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi in o načinu pobiranja nadomestila za obremenitev krajinskega parka Zgornja Idrijca

Kidričevo

2730. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2003

Kranj

2731. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Krško

2732. Sklep o javni razgrnitvi osnutka "odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu gramoznica Stari grad"

Markovci

2733. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2003
2734. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Markovci

Nova Gorica

2735. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Mestni občini Nova Gorica

Novo mesto

2736. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Krka, tovarna zdravil Novo mesto

Postojna

2737. Program priprave za občinski lokacijski načrt "Kazarje", skupaj s spremembami in dopolnitvami srednjeročnega plana Občine Postojna

Slovenj Gradec

2738. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o uvedbi časovno omejenega parkiranja - modre cone na javnih in urejenih parkiriščih v Slovenj Gradcu in o obračunavanju pavšalnih parkirnin in letnih abonmajev za nadzorovana in urejena parkirišča na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Šmartno pri Litiji

2739. Sklep o ceni storitve osebna pomoč in cenah pomoči družini na domu

Videm

2740. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Videm za leto 2003

Vrhnika

2741. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naseljih Podlipa in Smrečje - Občina Vrhnika

Železniki

2742. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki v Občini Železniki

Žetale

2743. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Žužemberk

2744. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Žužemberk
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti