Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2740. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Videm za leto 2003, stran 6420.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 67/97, 56/98 in 61/99, zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00 in 93/02) je Občinski svet občine Videm na 5. redni seji z dne 27. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Videm za leto 2003
1. člen
Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2003 (Uradni list RS, št. 112/02) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                    v 000 SIT
-------------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)              616.919
   Tekoči prihodki (70+71)                   228.082
70  Davčni prihodki                       187.837
   700 Davki na dohodek in dobiček              160.512
   703 Davki na premoženje                   3.611
   704 Domači davki na blago in storitve            23.714
71  Nedavčni prihodki                      40.245
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                      4.800
   711 Takse in pristojbine                   3.503
   712 Denarne kazni                        6
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          12.000
   714 Drugi nedavčni prihodki                 19.936
72  Kapitalski prihodki                      5.994
73  Prejete donacije                         0
74  Transferni prihodki                     382.843
   740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij               382.843
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                681.919
40  Tekoči odhodki                       154.962
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            45.593
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        6.505
   402 Izdatki za blago in storitve              100.864
   403 Plačila domačih obresti                   0
   409 Rezerve                         2.000
41  Tekoči transferi                      196.623
   410 Subvencije                        5.700
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        69.980
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    20.295
   413 Drugi tekoči domači transferi             100.648
42  Investicijski odhodki                    317.409
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           317.409
43  Investicijski transferi                   12.925
   430 Investicijski transferi                 12.925
I.  Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.–II.)         65.000
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
II.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih
   deležev (750+751+752)                       –
75  Prejeta vračila danih posojil                   –
   750 Prejeta vračila danih posojil                –
   751 Prodaja kapitalskih deležev                 –
III. Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)                       –
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev          –
   440 Dana posojila                        –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           –
IV.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)             –
 
C)  Račun financiranja
V.  Zadolževanje (500)                      65.000
50  Zadolževanje                         65.000
   500 Domače zadolževanje                   65.000
VI.  Odplačila dolga
55  Odplačila dolga                          –
   550 Odplačila domačega dolga                   –
VII. Sprememba stanja sredstev na računu
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                    –
VIII. Neto zadolževanje (VI.-VIII.-IX.)              65.000
IX.  Neto financiranje (VI.+X.)
-------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1102-03/25
Videm, dne 27. maja 2003.
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.