Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2737. Program priprave za občinski lokacijski načrt "Kazarje", skupaj s spremembami in dopolnitvami srednjeročnega plana Občine Postojna, stran 6418.

Na podlagi 36. in 99. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97,31/98, 84/98, 66/99) in 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) je župan Občine Postojna sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt »Kazarje« skupaj s spremembami in dopolnitvami srednjeročnega plana Občine Postojna
1
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Občinski lokacijski načrt (v nadaljevanju: OLN) Kazarje se skupaj s spremembami in dopolnitvami srednjeročnega plana Občine Postojna pripravlja na pobudo investitorja, lastnika bivših vojaških objektov, Projekt MR inženiring d.d. iz Maribora. V skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) se pristopi k izdelavi OLN zlasti, kadar gre za ureditve območij namenjenih sanaciji in prenovi.
Prostorska ureditev ima podlago v dolgoročnem planu Občine Postojna za obdobje 1986–2000, del območja ureditve pa tudi v srednjeročnem družbenem planu Občine Postojna za obdobje 1986–1990.
Za del predvidene prostorske ureditve, gre za območje med bivšim vojaškim kompleksom in Tržaško ulico, se načrtuje sprememba in dopolnitev srednjeročnega plana Občine Postojna, saj je za zaokrožitev območja in celovito ureditev potrebno spremeniti osnovno namensko rabo, ki je opredeljena v veljavnih aktih kot drugo kmetijsko zemljišče.
2
(predmet in programska izhodišča, vsebina)
(1) Predmet OLN Kazarje je podrobnejša izdelava prostorske ureditve, ki jo po obsegu določa urbanistična zasnova mesta Postojna. Ureditev bo preverila in določala vse potrebne pogoje za pripravo projektov tako na območju obstoječih vojaških skladišč, kot na prostih površinah znotraj območja OLN.
Obravnavala bo celovito prometno zasnovo območja, (predvsem napajanje s Tržaške ceste), vključitev obstoječega servisnega objekta ter stanovanjskih objektov, ureditev vojaškega pokopališča, ter preverila urbanistično arhitekturne ter krajinske pogoje na kontaktnih območjih. Ureditev bo prikazala površine namenjene javnemu dobru. Programska izhodišča za predel bivših vojaških objektov so ureditev območja za pretežno proizvodne dejavnosti, ter storitvene dejavnosti in skladiščenje. Predvideva se ureditev sestavljena iz posamičnih gradbenih enot, v obsegu od 580 do 900 m2, ki imajo možnost združljivosti v večje enote. Površine kmetijske rabe se bodo namenile istim dejavnostim.
(2) Vsebina OLN mora biti pripravljena v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo ter podzakonskimi predpisi, po navodilu o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.14/85), ob upoštevanju vseh podzakonskih predpisov, ki bodo sprejeti tekom postopka.
3
(ureditveno območje OLN)
Ureditveno območje OLN zajema naslednje parcelne št.1323/4, 1339/13, 1339/3,1323/3, 514/4, 517/5, 517/9, 517/3, 517/2, 517/7, 517/8, de 517/6, del 517/10, del 1323/1 vse k.o. Postojna.
4
(nosilci urejanja prostora)
(1) V pripravo in sprejem OLN se vključijo nosilci urejanja, ki dajejo smernice in mnenja:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Postojna, Kolodvorska 5, Postojna,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna, Kolodvorska 5, Postojna,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 29, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Sektor za varstvo narave, Vojkova 1/b, Ljubljana,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
– Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
– Komus d.o.o.,Jeršice 3, Postojna,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, Postojna,
– Publicus d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana,
– Studio Proteus, Cesta v Staro vas 2, Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper.
Ter drugi podajalci programov in mnenj:
– KS Postojna, Jamska cesta 9. Postojna,
– Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica, Cankarjeva 6, Postojna,
– Obrtna zbornica Postojna, Jenkova ulica 1, Postojna,
– RRA Pivka.
(2) V pripravo sprememb in dopolnitev srednjeročnega plana se vključijo vsi pristojni resorji posameznih ministrstev.
(3) Kolikor se tekom postopka ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in pogoje ter mnenja subjektov, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
5
(posebne strokovne podlage)
Pred izdelavo predloga bo izdelovalec pripravil posebne strokovne podlage zlasti:
(1) O stanju ustvarjenih razmer ter lastnostih obravnavanega območja, ki vplivajo na določanje prostorskih pogojev za posege, z vključitvijo podanih pobud, ki bi vplivale na organizacijo in velikost enot v načrtovani coni.
(2) O vplivih predvidenih prostorskih ureditev na okolje, z analizo možnega povečanja onesnaževanja ter obremenitve skupnih površin in naprav, vpliv na naravne in krajinske značilnosti, vpliv na naravno in kulturno dediščino ter druge dobrine, ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč. Proučila se bo zasnova ureditve prometnega omrežja.
6
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Za OLN Kazarje se za pridobitev strokovnih rešitev oziroma variantnih predlogov določa en načrtovalec (strokovna organizacija).
7
(nosilci aktivnosti postopka)
Koordinator postopka in nosilec vseh aktivnosti za pripravo in sprejem dokumenta je Občina Postojna.
Izdelovalec OLN se izbere v skladu z zakonom o javnih naročilih, izpolnjevati mora pogoje določene z zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), ter mora prostorski akt pripraviti z vsebino, določeno v 73. členu navedenega zakona.
8
(način pridobitve geodetskih podlag)
Geodetske podlage, v merilu 1:1000, izdelane v skladu s pravilnikom o vsebini geodetskih podlog za pripravo prostorsko izvedbenih aktov pridobi občina, finančna obremenitev se razdeli glede na soudeležbo soinvestitorjev.
9
(okvirni terminski plan)
------------------------------------------------------------------------------
Faza               Nosilec         Čas
------------------------------------------------------------------------------
Prostorska konferenca       OOPUN          26. maj
------------------------------------------------------------------------------
Sprejem in objava         župan          maj
programa priprave
------------------------------------------------------------------------------
Pridobitev pogojev,        OOPUN          30 dni, junij/julij
geodetskih podlag
------------------------------------------------------------------------------
Izbor strokovne organizacije   OOPUN          junij/julij
------------------------------------------------------------------------------
Izdelava strokovnih        načrtovalec       julij/september
podlag in predloga
------------------------------------------------------------------------------
Prostorska konferenca       župan          oktober
------------------------------------------------------------------------------
Sklep o javni razgrnitvi     župan          oktober
in javni obravnavi
------------------------------------------------------------------------------
Javna razgrnitev in        OOPUN,          30 dni oktober/
javna obravnava          načrtovalec       november
                 župan
------------------------------------------------------------------------------
Stališča do pripomb        OOPUN,          november
                 načrtovalec, župan
------------------------------------------------------------------------------
Prva obravnava na OS       župan, OOPUN,      december
                 načrtovalec
------------------------------------------------------------------------------
Priprava končnega         načrtovalec,       december
predloga ter pridobitev      OOPUN
mnenj
------------------------------------------------------------------------------
Druga obravnava na OS       župan, OOPUN       januar
 
Objava odloka v uradnem      župan          januar
glasilu
------------------------------------------------------------------------------
10
(finančna sredstva)
Obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave OLN gredo iz proračuna Občine Postojna za leto 2003, z deležem sofinanciranja pobudnika OLN po dogovoru.
11
(urbanistična pogodba)
Obveznost OLN Kazarje je, da se določi sklenitev urbanistične pogodbe med investitorji načrtovane prostorske ureditve in občino, ki bo določala, katere objekte v javno korist ter v kakšnem roku po uveljavitvi OLN mora izgraditi, oziroma v kakšnem roku morata zagotoviti opremljenost s komunalno infrastrukturo na območju OLN v skladu s programom opremljanja.
12
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-4/03
Postojna, dne 28. maja 2003.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.