Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2705. Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov, stran 6375.

Na podlagi prvega odstavka 12. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) izdaja minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrico za gospodarstvo, ministrom za promet, ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrom za informacijsko družbo, ministrom za šolstvo, znanost in šport ter ministrom za obrambo
P R A V I L N I K
o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa obliko tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov (v nadaljnjem besedilu: TSG).
2. člen
(obseg TSG)
TSG mora biti oblikovana tako, da obsega:
1. naslovno stran,
2. kazalo in
3. normativni del.
3. člen
(naslovna stran TSG)
(1) Naslovna stran TSG obsega naslednje navedbe:
1. naziv ministrstva, v katerega delovno področje sodi objekt, na katerega se nanaša TSG,
2. označba, na katere vrste objektov se TSG nanaša,
3. številka tematskega poglavja TSG za posamezne sestavine določene vrste objekta,
4. številka tematskega podpoglavja TSG, če je to glede na razvoj stroke potrebno,
5. naslov TSG,
6. naziv ministra, ki izdaja TSG,
7. naziv ministra, pristojnega za dajanje gradbenih proizvodov v promet in
8. naziv ministra, pristojnega za prostorske in gradbene zadeve, v primerih, ko ta izda mnenje.
(2) Pri navedbah označbe, na katero vrsto objekta se TSG nanaša, se uporablja predpis, s katerim se določa enotna klasifikacija vrst objektov in sicer tako, da se zapiše ustrezna identifikacijska številka vrste objekta do takšne delitve oziroma tako natančno, da so zajeti vsi objekti, ki jih smernica obravnava, kot je to prikazano v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Kadar tehnična smernica vpliva na vse objekte, se namesto identifikacijske številke uporabi črko “V“, kadar pa se ne da določiti vrste objektov, ki jih smernica uporablja, pa se uporabi črko “N“.
(3) Pri navedbah številke tematskega poglavja TSG se uporablja trištevilčna označba, kot je to prikazano v prilogi 1.
(4) Ob prvi izdaji TSG se hkrati ob navedbi označbe iz tretjega odstavka tega člena navede tudi letnica njene izdaje.
(5) Spremembe oziroma dopolnitve TSG se označijo tako, da se pred označbo dodajo besede “sprememba“, “dopolnitev“ ali “sprememba in dopolnitev“ ter za njo tekoča letnica izdaje spremembe oziroma dopolnitve in zaporedna številka strani TSG, na katero se le-ta nanaša in zaradi katere se ta stran v TSG zamenjuje ali pa se z njo dopolnjuje, kot je to prikazano v prilogi 1.
(6) Pri objavljanju osnutkov novih TSG ali njihovih sprememb oziroma dopolnitev, h katerim še ni pridobljeno soglasje ministra, pristojnega za dajanje gradbenih proizvodov v promet oziroma mnenje ministra, pristojnega za prostorske in gradbene zadeve, če se TSG nanaša na gradbeni inženirski objekt, je treba pri referenčni označbi v oklepaju dodati, da gre za osnutek in datum njegove izdelave, kot je to prikazano v prilogi 1.
(7) V primeru prevzema tehničnih rešitev iz tujih predpisov se za označevanje uporabljajo referenčne označbe z dodanimi številkami tematskih poglavij oziroma tematskih podpoglavij po določbah tega člena z dodano izvirno oznako tujega predpisa.
(8) Naslov tehnične smernice mora vsebovati kratko in jasno opredelitev smernice in ne sme biti enak naslovu druge veljavne tehnične smernice.
4. člen
(kazalo TSG)
(1) Kazalo TSG obsega naslednje navedbe:
1. namen in obseg TSG,
2. referenčni dokumenti, to so dokumenti, na katere se TSG sklicuje,
3. pomen izrazov in simbolov oziroma grafičnih označb in znakov, uporabljenih v TSG,
4. naslovi tematskih poglavij, s podnaslovi tematskih podpoglavij, kadar obstajajo,
5. dodatek z dodatnimi pojasnili, kadar so glede na vrsto TSG potrebna,
6. viri in literatura, ki je spisek dokumentov, ki so bili uporabljeni pri izdelavi smernice in omogočajo podrobnejše preučevanje.
(2) Poleg namena se opredeli tudi obseg TSG, in sicer za katere objekte velja in za izpolnjevanje katerih bistvenih zahtev. Kolikor je to pomembno, se lahko opredeli tudi za katere nosilne konstrukcijske sisteme tehnična smernica velja (na primer za betonske, jeklene, lesene …).
(3) Kazalo TSG je podrobneje prikazano v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Če se TSG spremeni oziroma dopolni, je treba pred kazalom za vsako takšno spremembo oziroma dopolnitev v novi vrstici objaviti spisek vseh izdaj in njihovih dopolnitev, kot je tudi prikazano v prilogi 2.
5. člen
(normativni del TSG)
(1) Normativni del TSG je sistematično urejen sestav tehničnih in drugih rešitev, ki so lahko v obliki načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, in s katerimi se za določeno vrsto objekta uredi natančnejša opredelitev bistvenih zahtev, pogoji za projektiranje, izbrane ravni oziroma razredi gradbenih proizvodov in materialov, ki se smejo vgrajevati ter načini njihove vgradnje in način izvajanja gradnje z namenom, da se zagotovi zanesljivost objekta ves čas njegove življenjske dobe, kadar je to potrebno, pa tudi postopke, po katerih je mogoče ugotoviti, ali so takšne zahteve izpolnjene.
(2) Naslovi poglavij in podpoglavij so oštevilčeni z zaporednimi arabskimi številkami od 1 naprej, za vsako poglavje oziroma podpoglavje posebej.
(3) Odstavki besedila morajo biti na svojem začetku v oklepaju oštevilčeni z zaporednimi arabskimi številkami od 1 naprej, za vsako poglavje oziroma podpoglavje posebej.
(4) Kadar je v besedilu zaradi preglednosti potrebno naštevati v alineah, so te oštevilčene z arabskimi številkami od 1 naprej, za vsako naštevanje posebej.
(5) Kadar je glede na določeno vrsto objekta to potrebno, so lahko v normativno dokumentacijo vključeni tudi drugi normativni oziroma referenčni dokumenti, ki so omenjeni v besedilu in se navezujejo na tehnično smernico.
(6) Naslovi dokumentov iz prejšnjega odstavka se navedejo in razporedijo najprej po izvoru/vrsti in nato po oznaki dokumenta. Če dokument nima oznake, se ga sortira po abecedi. Sortiranje glede na njegov izvor je v naslednjem vrstnem redu: standardi SIST, mednarodni standardi, evropski standardi, drugi nacionalni standardi in ostali dokumenti iz prejšnjega odstavka.
(7) Slike, skice, sheme in diagrami se vključijo v besedilo blizu mesta njihovega omenjanja v besedilu ali v primeru potrebe zaradi obsežnosti v prilogi. Pod seboj morajo imeti oštevilčen kratek opis. Oštevilčenje vsebuje številko poglavja in zaporedno številko slike znotraj poglavja, ločeni s piko, v skladu z vzorcem, kot je prikazan v prilogi 2. V primeru dvojezične smernice se slike vključijo v besedilo v obeh jezikih, razen kadar je možno vsemu besedilu dodati slovenski prevod brez izgube oblike in preglednosti slike. V tem primeru se slika vključi samo enkrat, centrirano glede na levi in desni rob dokumenta. Slike brez besednih oznak se navedejo samo enkrat, njihova morebitna legenda (razlaga) se zapiše v obeh jezikih.
(8) Enačbe, ki obsegajo tudi pogoje, zapisane v obliki neenačb, se vključijo v besedilo blizu mesta njihovega omenjanja v besedilu. Enačbe morajo biti v njihovi vrstici na desni strani oštevilčene s številko v oklepaju. Oštevilčenje vsebuje številko poglavja in zaporedno številko enačbe znotraj poglavja, ločeni s piko, v skladu z vzorcem, kot je prikazan v prilogi 2. V primeru dvojezične smernice se enačbe vključijo v besedilo samo enkrat, centrirano glede na levi in desni rob dokumenta. Njihova morebitna legenda (razlaga) se zapiše v obeh jezikih.
(9) V enačbah se za črke uporabi ležečo (kurzivno) serifno pisavo, za številke pa pokončno pisavo brez serifov, tako da se simboli in številke nedvoumno ločijo med seboj (npr. črka l in cifra 1, črka O in cifra 0, velika črka I in mala črka l, ...).
(10) Besedilo TSG se piše s helvetico ali njej podobno pisavo, velikost črk je od 10 do 12 pik. Velikost črk naslovov je lahko večja, v razpredelnicah pa je dopustna uporaba manjših črk, ki še zagotavljajo dobro berljivost.
6. člen
(druge obveznosti, ki so v zvezi z obliko TSG)
(1) Besedilo vseh TSG mora biti v slovenskem jeziku. V primeru prevoda v tuj jezik mora besedilo TSG potekati po straneh vzporedno v dveh stolpcih enake širine, pri čemer pa mora biti besedilo v tujem jeziku podloženo z rahlim senčenjem. Zgornji rob odstavka in odstavka njegovega prevoda se morata vodoravno ujemati
(2) Rob med besedilom TSG in stranjo mora biti na strani vpenjanja najmanj 2,5 cm, na ostalih straneh pa najmanj 1,0 cm.
(3) V primeru daljših enačb, slik in preglednic, ki zavzamejo večjo širino od stolpca, ti elementi zavzamejo širino obeh stolpcev in so centrirani glede na to širino.
(4) Na vsaki, razen na naslovni strani, je v glavi strani napis “tehnična smernica“ s predpisanimi označbami, v peti pa naziv ministrstva, ki je TSG izdalo. Od besedila sta glava in peta ločeni s črtama.
(5) TSG se dvostransko tiskajo na papir velikosti SIST ISO A4 v sistemu registra, tako da se ob spremembah in dopolnitvah njeno osnovno besedilo nadomesti s posameznimi stranmi, posamezni listi TSG pa omogočajo spenjanje v podaljšano mapo razvito iz standardne mape projekt A4.
(6) TSG se elektronsko objavljajo v obliki HTML (Hyper Text Markup Language), XML (Extensible Markup Language) ali PDF (Portable Document Format) zapisa na javno dostopnem strežniku resornih ministrstev. V primeru, da TSG vsebuje preglednice, slike, skice, diagrame ali enačbe, jih mora izbrana oblika elektronskega zapisa ustrezno reproducirati. Za ime datotek besedila TSG v elektronski obliki se uporabi oznaka iz prejšnjega odstavka z dodano končnico, ki ustreza tipu datoteke. Organizacija strežnika in dokumentov v elektronski obliki mora biti takšna, da omogoča iskanje po besedilih vseh izdanih tehničnih smernic in da dokumenti vsebujejo medsebojne (hiper) povezave.
(7) Popravki tiskarskih, jezikovnih in podobnih napak ter manjše spremembe, dodatki ali izbrisi vsebinskih delov tehničnih smernic se oblikujejo tako, da so v dokumentu dopolnil ustrezno popravljene vse tiste strani, na katerih je prišlo do popravkov, sprememb ali dopolnitev. Številčenja naslovov, preglednic, slik, enačb in strani v dokumentu z dopolnili se morajo ujemati z zadnjo veljavno verzijo smernice.
(8) V primeru, da spremembe, dopolnitve ali izbrisi povzročijo prerazporeditev besedila po straneh ali spremenijo obstoječe številčenje naslovov, slik, preglednic ali enačb, se oblikuje in izda popravljena izdaja tehnične smernice. V primeru večjih sprememb vsebinskih delov smernice, se izda nova izdaja tehnične smernice.
(9) Popravljena in nova izdaja vsebujeta in v tiskani obliki zamenjata vse strani zadnje verzije smernice, vključno z naslovno stranjo. V elektronski obliki popravljena in nova izdaja vsebujeta vse strani TSG, vključno z naslovno stranjo.
(10) Dokumentacijo, ki nastaja pri oblikovanju TSG in nadaljnjih spremembah, se mora hraniti v skladu s pravili pisarniškega poslovanja in trajno.
7. člen
(podrobnejši prikaz oblikovanja TSG)
Podrobnejši prikaz oblikovanja naslovne strani, kazala in normativne dokumentacije TSG so razvidni iz priloge 2.
8. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-00-6/2002
Ljubljana, dne 6. maja 2003.
EVA 2002-2511-0005
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
Soglašamo!
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Anton Grizold l. r.
Minister
za obrambo