Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2707. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tlačni opremi, stran 6384.

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 – popr. in 54/00 – ZKme) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o tlačni opremi
1. člen
V pravilniku o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 15/02 in 47/02) se 23. člen spremeni tako, da se glasi:
»Določbe 5. do 92. člena pravilnika o tehničnih normativih za stabilne tlačne posode (Uradni list SFRJ, št. 16/83) in določbe tehničnih predpisov za izdelavo in uporabo parnih in vročevodnih kotlov, parnih posod, pregrevalcev pare in ogrevalcev vode (Uradni list SFRJ, št. 7/57, 22/57, 3/58, 56/72 in 61/72), razen določb 29. do 36. člena in 57. in 60. člena, se prenehajo uporabljati 31. maja 2003.«
2. člen
V Prilogi I se v točki 7.5. besedilo »raztezek do pretrga« nadomesti z besedilom »raztezek ob pretrgu«.
3. člen
V Prilogi II se tabela 9 nadomesti z naslednjo novo tabelo 9:
Cevovodi, navedeni v 3. točki drugega odstavka 5. člena, druga alinea b)
4. člen
V Prilogi III, Modul B1 (ES pregled načrtovanja), se besedilo prvega stavka 1. točke spremeni tako, da se glasi:
»Ta modul opisuje del postopka, v katerem priglašeni organ ugotavlja in potrjuje, da načrtovanje enote tlačne opreme izpolnjuje zahteve pravilnika.«
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati določbe prve, druge in tretje alinee 1. točke 3. člena in 4. do 6. člena pravilnika o pregledu in preskušanju tlačnih posod (Uradni list RS, št. 84/97).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-66/2002-22
Ljubljana, dne 23. aprila 2003.
EVA 2003-2111-0065
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.