Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2717. Dopolnitev sklepa o financiranju političnih strank v Občini Cerknica, stran 6393.

Na podlagi določil 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98, 70/00 in 51/02) in 18. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 4. redni seji dne 21. 5. 2003 sprejel
D O P O L N I T E V S K L E P A
o financiranju političnih strank v Občini Cerknica
1. člen
V sklepu o financiranju političnih strank v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 28/01) se spremenita 3. in 4. člen.
2. člen
3. člen se črta in nadomesti z novim, ki glasi:
“Politična stranka, ki izpolnjuje pogoje iz prvega in drugega člena tega sklepa je upravičena do zakonsko določenih sredstev na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to politično stranko.”
3. člen
V 4. členu se spremeni obseg primerne porabe, tako da člen se glasi:
“Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se od leta 2004 dalje določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto v višini 0,6% sredstev, ki jih ima Občina Cerknica opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba).”
4. člen
Ta dopolnitev sklepa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2003.
Št. 41410-7/2001-6
Cerknica, dne 21. maja 2003.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l. r.