Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2720. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec, stran 6395.

Na podlagi 40. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 16. člena Občine Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na 5. redni seji dne 28. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Dobrova-Polhov Gradec (v nadaljnjem besedilu: občina) določa program turističnega vodenja in pogoje za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja.
2. člen
Dejavnost turističnega vodenja je strokovno vodenje obiskovalcev k ogledu vseh najpomembnejših znamenitosti v občini, razkazovanje in strokovno pojasnjevanje naravnih lepot, kulturno-zgodovinskih spomenikov, umetniških del, etnografskih in drugih znamenitosti.
Standardni program turističnega vodenja je na vpogled pri pristojnem organu.
II. PROGRAMI TURISTIČNEGA VODENJA
3. člen
Vodenje obiskovalcev po standardnem programu je redni ogled, če poteka po vnaprej določenem časovnem zaporedju in ga organizira pristojni organ.
Vodenje obiskovalcev po standardnem programu je naročen ogled, če poteka po standardnem ali posebnem programu, ki časovno ni vnaprej določen in ga lahko organizirajo poleg pristojnega organa tudi organizatorji potovanj (pravne osebe in podjetniki posamezniki).
4. člen
Posebni programi turističnega vodenja obsegajo, skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu določenih znamenitosti v občini, kot na primer arhitekturnih in umetniških del, naravnih, etnografskih in drugih znamenitosti ter pomembnejših osebnosti.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNEGA VODENJA
5. člen
Dejavnost turističnega vodenja lahko opravlja oseba, ki opravi strokovni preizkus znanja iz programa strokovne usposobljenosti, ki ga določi pristojni organ.
K strokovnemu preizkusu znanja, ki obsega, teoretični in praktični del – samostojno strokovno vodenje, se lahko prijavijo osebe s srednješolsko izobrazbo in znanjem tujega jezika za stopnjo srednješolske izobrazbe, ki so predhodno uspešno opravile tečaj za lokalne vodnike.
6. člen
Strokovno usposobljenost preverja komisija, ki jo imenuje pristojni organ.
7. člen
Oseba, ki opravi strokovni preizkus znanja iz 5. člena tega odloka, pridobi naziv “Lokalni turistični vodnik Občine Dobrova Polhov Gradec. Pristojni občinski organ mu izda izkaznico lokalnega turističnega vodnika, ki jo mora imeti pri sebi, ko opravlja dejavnost turističnega vodenja, in priponko, ki jo mora nositi na vidnem mestu.
Veljavnost izkaznice se podaljša po treh letih, če je vodnik v obdobju treh let opravil vsaj deset vodenj.
8. člen
Lokalni turistični vodnik se vpiše v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga v imenu občine vodi Turistična zveza Dolomiti (v nadaljevanju: TZD) in vsebuje:
– zaporedno številko vpisa,
– datum vpisa,
– ime in priimek,
– prebivališče,
– davčno številko,
– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
Lokalni turistični vodnik začne opravljati dejavnost iz 2. člena tega odloka po vpisu v register.
9. člen
Dejavnost turističnega vodenja na podlagi posebnega programa iz drugega odstavka 3. člena lahko opravljajo tudi člani komisije iz 6. člena tega odloka.
IV. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH VODENJ
10. člen
Naročila za vodenje sprejema TZD, ali z njenim soglasjem turistična in druga društva ter organizacije, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo.
11. člen
TZD izdela cenik vodenja, ki ga potrdi občinski svet na predlog odbora za gospodarstvo in turizem.
12. člen
Lokalni turistični vodnik ne sme neposredno prevzemati vodstev in jih opravljati za svoj račun, ampak samo po naročilu organizacij, navedenih v 10. členu.
TZD vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih ter o tem pošlje letno poročilo občinskemu svetu, ki mora vsebovati tudi podatke določene v 8. členu tega odloka.
Druga društva ter organizacije iz 10. člena tega odloka, ki s soglasjem TZD sprejemajo naročila za vodenje, so dolžne trimesečno poročati TZD o opravljenih vodenjih po občini.
13. člen
Lokalnim turističnim vodnikom se za opravljeno delo zagotovi plačilo. Plačilo se opravi na podlagi števila opravljenih vodenj. Vrednost postavke vodenja pripravi TZD, potrdi pa občinski svet na predlog odbora za gospodarstvo in turizem.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvajajo občinski inšpektorji in/ali strokovne osebe občinske uprave. Ti lahko na kraju samem izterjajo denarno kazen.
15. člen
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s 5. členom tega odloka.
16. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba, če redni ali naročeni ogled zaupa osebi, ki ni turistični vodnik.
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje podjetnik posameznik, če naročen ogled zaupa osebi, ki ni lokalni turistični vodnik.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
TZD določi program strokovne usposobljenosti iz 5. člena tega odloka v roku dveh mesecev od uveljavitve tega odloka.
18. člen
TZD imenuje komisijo iz 6. člena tega odloka v roku dveh mesecev od uveljavitve tega odloka.
19. člen
TZD določi obliko in vsebino izkaznice in priponke iz 7. člena tega odloka v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
20. člen
TZD začne z vodenjem registra lokalnih turističnih vodnikov v roku enega meseca od uveljavitve odloka.
TZD pripravi obrazec za vodenje evidence v roku enega meseca od uveljavitve tega postopka.
21. člen
Z dnem vpisa v register pridobijo osebe naziv “Lokalni turistični vodnik Občine Dobrova Polhov Gradec“.
22. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03-1883/03
Dobrova, dne 30. maja 2003.
Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec
Lovro Mrak, u.d.v.i. l. r.