Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2714. Splošni akt o nomenklaturi poštnih storitev, stran 6392.

Na podlagi 9. člena zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02) izdaja direktor Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o nomenklaturi poštnih storitev
1. člen
(vsebina splošnega akta)
Ta splošni akt določa vrste storitev prenosa poštnih pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu in druge storitve.
2. člen
(poštne storitve in druge storitve)
(1) Poštne storitve, kot jih obravnava ta splošni akt, so v skladu z zakonom o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02; v nadaljnjem besedilu: zakon) storitve prenosa poštnih pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu. Za izvajanje poštnih storitev šteje opravljanje ene ali več stopenj prenosa poštnih pošiljk, določenega v trinajsti točki 2. člena zakona.
(2) Poštne storitve so poleg storitev opredeljenih v prejšnjem odstavku, tudi druge storitve, ki se izvajajo poleg prenosa poštnih pošiljk in so z njim neposredno povezane.
(3) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena za izvajanje poštnih storitev ne šteje:
a) prenos pošiljke naslovniku, ki ga opravi pošiljatelj sam;
b) prenos pošiljke v primerih, ko sta naslovnik in pošiljatelj ista oseba in prenosa ne opravi izvajalec poštnih storitev;
c) prenos pošiljke, ki ni naslovljena s polno navedbo imena oziroma naziva naslovnika, ampak zgolj z delno oznako naslova, kot npr. območje pošte, naselje, ulica (vključno z nenaslovljenimi oglaševalskimi, marketinškimi in drugimi reklamnimi sporočili).
3. člen
(vrste poštnih storitev)
(1) Poštne storitve, ki jih izvajajo pravne ali fizične osebe na podlagi obvestila iz prvega odstavka 13. člena zakona so razvrščene v:
– razred 1a: poštne storitve v notranjem prometu,
– razred 1b: poštne storitve v mednarodnem prometu.
(2) Poštne storitve, ki vključujejo izvajanje ene ali več poštnih storitev iz drugega odstavka 3. člena zakona in jih izvajajo pravne ali fizične osebe na podlagi ugotovitvenega sklepa iz drugega odstavka 13. člena zakona, so razvrščene v:
– razred 2a: poštne storitve v notranjem prometu,
– razred 2b: poštne storitve v mednarodnem prometu.
(3) Poštne storitve, ki spadajo v obseg univerzalnih poštnih storitev iz drugega odstavka 3. člena zakona in jih izvajajo pravne ali fizične osebe na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 10. člena zakona na celotnem ozemlju Republike Slovenije, so razvrščene v:
– razred 3a: poštne storitve v notranjem prometu,
– razred 3b: poštne storitve v mednarodnem prometu.
4. člen
(standardna kategorija prve težnostne stopnje)
Poštna pošiljka korespondence standardne kategorije prve težnostne stopnje je poštna pošiljka korespondence do mase 20 g, za prenos katere izvajalec poštnih storitev, ki ima pravico izvajati rezervirane poštne storitve, zaračunava po ceniku najnižjo ceno.
5. člen
(obvestilo o izvajanju poštnih storitev in poročanje agenciji)
(1) Pravna ali fizična oseba, ki na podlagi 13. člena zakona pisno obvesti agencijo, mora skladno s 3. členom tega splošnega akta v obvestilu natančno in podrobno navesti poštne storitve, ki jih namerava izvajati in proizvode, ki so predmet teh storitev.
(2) Agencija sproti in ažurno objavi seznam izvajalcev poštnih storitev, ki so pisno obvestili agencijo o izvajanju poštnih storitev. Seznam izvajalcev se objavi na spletni strani agencije.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-16/2002-9
Ljubljana, dne 27. maja 2003.
Nikolaj Simič l. r.
Direktor
Agencije za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto
Republike Slovenije