Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2718. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 6394.

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter v skladu z 18. členom statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 4. redni seji z dne 21. 5. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 41/99) se spremenijo 5., 10. in 11. člen.
2. člen
V tretjem odstavku 5. člena se spremenijo višine sejnin, tako da se odstavek glasi:
“Članom občinskega sveta pripada sejnina za udeležbo na sejah organov občine in delovnih teles v naslednjih neto zneskih:
                               v SIT
– za vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu
župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu)         50.000
– za udeležbo na redni ali izredni seji
občinskega sveta                      25.000
– za udeležbo na nadaljevalnem delu redne ali
izredne seje občinskega sveta               12.500
– za predsedovanje seji delovnega telesa,
katerega član je                      12.000
– za udeležbo na seji delovnega telesa,
katerega član je                      8.500”
3. člen
V 10. členu se spremenijo višine sejnin, tako da se glasi:
“Članom odborov in komisij ter članom sveta pripada sejnina v višini:
– predsednik komisije, odbora ali sveta        12.000 SIT,
– član komisije ali odbora              8.500 SIT.”
4. člen
V 11. členu se spremenijo višine sejnin, tako da se člen glasi:
“Članom nadzornega odbora pripada sejnina v višini:
– predsednik                     17.000 SIT
– namestnik predsednika                13.500 SIT
– član                        10.000 SIT”
5. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 11006-1/99-9
Cerknica, dne 21. maja 2003.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l. r.