Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2742. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki v Občini Železniki, stran 6422.

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/98 in 30/98), 30. člena odloka o ravnanju z odpadki v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 36/00) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99) je Občinski svet občine Železniki na 5. redni seji dne 16. 4. 2003 sprejel
S K L E P
o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki v Občini Železniki
1. člen
Na območju Občine Železniki veljajo za ostanek odpadkov naslednje cene:
– v SIT/mesec za storitve ravnanja in odlaganja komunalnih in komunalnim podobnih odpadkov ob uporabi opreme volumna 120–1100 litrov,
– v SIT/mesec za najem opreme za zbiranje odpadkov in
– v SIT/kom. za storitve odvoza in odlaganja komunalnih in komunalnim podobnih odpadkov v kontejnerjih, za nakup opreme za zbiranje odpadkov in za nakup vrečk za občasno povečane količine odpadkov:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volumen posode,       Zbiranje   Odlaganje      Skupaj      Najem    Nakup   Odpadne surovine
kontejnerja ali vrečke  odpadkov in    odpadkov  stolpca 1 + 2     opreme    opreme    iz dejavnosti
za odpadke in število     odvoz                    (1 kom./  ali vrečke  (papir in steklo),
praznjenj                                  /mesec)   (1 kom.)   odvoz 13x-letno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0                 1       2        3        4      5          6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
120 litrov 52x       1.439,04     612,21     2.051,25      91,07   4.553,56        179,79
120 litrov 26x        797,43     306,11     1.103,54      91,07   4.553,56        89,90
120 litrov 13x        419,34     153,05      572,39      91,07   4.553,56        44,95
240 litrov 52x       2.158,56    1.224,42     3.382,98     119,47   5.973,48        359,58
240 litrov 26x       1.198,44     612,21     1.810,65     119,47   5.973,48        179,79
240 litrov 13x        630,15     306,11      936,26     119,47   5.973,48        89,90
1100 litrov 52x       8.643,42    5.611,94    14.255,36     970,45  48.522,30       1.797,92
1100 litrov 26x       4.800,63    2.805,97     7.606,60     970,45  48.522,30        898,96
1100 litrov 13x       2.520,61    1.402,98     3.923,59     970,45  48.522,30        449,48
5 m3 reden odvoz (1x)    9.578,68       *    9.578,68*    3.843,59  153.743,70
5 m3 po naročilu (1x)   11.496,11       *   11.496,11+ *    3.843,59  153.743,70
7 m3 reden odvoz (1x)    9.578,68       *   9.578,68+ *    5.067,67  202.706,67
7 m3 po naročilu (1x)   11.496,11       *   11.496,11+ *    5.067,67  202.706,67
Vrečka 80 litrov (1kom.)   247,48     94,19      341,67
 
 
* Za odlaganje ostanka odpadkov se uporablja cena iz 5. člena tega sklepa v SIT/tono na 
odlagališče pripeljanih in odloženih odpadkov.
 
1. Gospodinjstvo v individualnem stanovanjskem objektu z 1 ali 2 članoma prejme minimalno
20 vrečk volumna 80 litrov/leto, oziroma minimalno 1.600 litrov skupnega volumna
vrečk/leto.
 
2. Pri uporabi vrečk za zbiranje odpadkov namesto posode, se za obračun uporablja
cena 120-litrske posode (praznjenje 26x-letno) z upoštevanjem dejanskega skupnega volumna
vrečk na leto.
 
3. Za eventualno uporabo vmesnih volumnov posod, vrečk, zabojnikov in kontejnerjev, se za
obračun upošteva cena najbližjega volumna dejanskemu iz gornje tabele in dejanski volumen
opreme. Količina je v tem primeru količnik med dejanskim volumnom opreme in volumnom iz cenika.
 
4. Pri cenah v tem členu tega sklepa je upoštevan prevoz in odlaganje odpadkov na lokacijo 
odlagališča nenevarnih odpadkov Draga.
2. člen
Vsako gospodinjstvo v individualnih in večstanovanjskih objektih plača za ravnanje z odpadnimi surovinami (odvoz papirja in stekla 13x letno) 89,90 SIT/mesec, za 2x letno zbiranje in uničenje nevarnih odpadkov 65,57 SIT/mesec ter za 2x letno zbiranje, odvoz in oddajo kosovnih odpadkov 101,53 SIT/mesec.
Pri dejavnosti se ob ceni za ravnanje z ostankom odpadkov in njihovo odlaganje zaračuna tudi ravnanje z odpadnimi surovinami po ceni iz tabele iz 1. člena. Če dejavnost zaradi nastajanja večjih količin posameznih vrst odpadnih surovin uporablja svoje posode, zabojnike ali kontejnerje za zbiranje odpadnih surovin, se ji za ravnanje z odpadnimi surovinami zaračuna po 4. členu tega sklepa – v tem primeru se za odpadne surovine po prvem stavku tega odstavka tega člena ne zaračuna.
3. člen
Na območju Občine Železniki za storitev ravnanja z biološkimi odpadki veljajo naslednje cene v SIT/mesec/1 posodo:
--------------------------------------------------------------------
Volumen posode   Zbiranje, odvoz   Najem posode   Nakup posode
in frekvenca   in kompostiranje
praznjenja
--------------------------------------------------------------------
120 litrov 52x      1.461,95      91,07     4.553,56
120 litrov 43x      1.269,56      91,07     4.553,56
240 litrov 52x      2.383,12      119,47     5.973,48
240 litrov 43x      2.069,19      119,47     5.973,48
--------------------------------------------------------------------
4. člen
Na območju Občine Železniki za storitev ravnanja s papirjem in steklom v dejavnosti veljajo naslednje cene v SIT/mesec/1 posodo:
--------------------------------------------------------------------
Volumen posode   Zbiranje, odvoz   Najem posode   Nakup posode
in frekvenca   in oddaja surovin
praznjenja
--------------------------------------------------------------------
240 litrov 13x       765,35      206,62     7.505,04
1100 litrov 13x      3.329,50     1.162,38    52.194,52
--------------------------------------------------------------------
Za eventualno uporabo vmesnih volumnov posod in zabojnikov, se za obračun upošteva cena najbližjega volumna dejanskemu iz gornje tabele in dejanski volumen opreme. Količina je v tem primeru količnik med dejanskim volumnom opreme in volumnom iz cenika.
5. člen
Za obračun cene odlaganja ostankov odpadkov po tem sklepu je privzeta osnova 10.322 SIT/tono odloženih odpadkov.
6. člen
V tarifnih postavkah tega sklepa DDV in druge dajatve niso zajete.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne prvi dan naslednjega meseca po preteku enega meseca od predhodne prijave cen na Ministrstvo za gospodarstvo.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki v Občini Železniki, št. 080-09-8119 z dne 20. 12. 2000, ki je bil objavljen 8. 1. 2001 v Uradnem listu RS, št. 1/01.
Št. 080-09-2787
Železniki, dne 16. aprila 2003.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.