Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2730. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2003, stran 6407.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 94. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99, 98/99 in 91/01) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 29. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kidričevo za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Kidričevo za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Prejemki in izdatki proračuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja (splošni del proračuna) ter v posebnem delu proračuna.
Občinski proračun za leto 2003 se določi v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v tisoč tolarjih
---------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                  leto 2003
---------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              898.506
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    399.024
70   DAVČNI PRIHODKI                    350.809
    700 Davki na dohodek in dobiček            262.858
    703 Davki na premoženje                 44.901
    704 Domači davki na blago in storitve          43.050
    706 Drugi davki
71   NEDAVČNI PRIHODKI                    48.215
    710 Udeležba na dobičku in
    dohodki od premoženja                  37.733
    711 Takse in pristojbine                 4.482
    712 Denarne kazni
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki               6.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI                  135.876
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        19.554
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    nematerialnega premoženja               116.322
73   PREJETE DONACIJE
    730 Prejete donacije iz domačih virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI                  363.606
    740 Transferni prihodki iz
    drugih javnofinančnih institucij            363.606
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              1,100.499
40   TEKOČI ODHODKI                     191.958
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          42.528
    401 Prispevki delodajalcev za
      socialno varnost                   6.278
    402 Izdatki za blago in storitve            138.652
    403 Plačila domačih obresti
    409 Rezerve                       4.500
41   TEKOČI TRANSFERI                    262.832
    410 Subvencije                     17.000
    411 Transferi posameznikom in
      gospodinjstvom                   137.670
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in
      ustanovam                      36.284
    413 Drugi tekoči domači transferi            71.878
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                 597.612
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         597.612
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                 48.097
    430 Investicijski transferi               48.097
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)              –201.993
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
---------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                  leto 2003
---------------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)            3.000
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              3.000
    750 Prejeta vračila danih posojil            3.000
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)                  10.000
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                         10.000
    440 Dana posojila                    10.000
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz
    naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)         –7.000
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
---------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                  leto 2003
---------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55   ODPLAČILA DOLGA
    550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              –208.993
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
---------------------------------------------------------------------
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prihodkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 500.000 SIT.
O uporabi sredstev rezerv za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah do višine 1,000.000 tolarjev odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet.
4. člen
V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov proračuna. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
5. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvajanje proračuna je odgovoren župan.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le v mejah sredstev in za namene, ki so jim odobreni z občinskim proračunom.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje.
Poraba sredstev za opravljanje naloge na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, odredbe oziroma sklepa župana.
Proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije, skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
8. člen
Uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 in največ 90 dni od prejema računa.
Za poravnavo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja, ki jih uporabnik prevzema in plačuje po posameznih situacijah, mora uporabnik dogovoriti najmanj 60-dnevni rok plačila.
Neposredni uporabnik lahko v pogodbi dogovori krajše plačilne roke, če na ta način doseže nižjo ceno.
Za poravnavo vseh ostalih obveznosti morajo uporabniki dogovoriti najmanj 30-dnevni rok plačila, razen za izjeme iz 3. točke 18. člena zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02).
9. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
10. člen
Župan Občine Kidričevo je pooblaščen, da odloča o uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
11. člen
Župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
12. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
13. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu prevzema in plačuje obveznosti za realizacijo načrta razvojnih programov v breme pravic porabe na ustreznih postavkah v njegovem finančnem načrtu za tekoče leto, v breme proračunov prihodnjih let pa lahko prevzema obveznosti za investicijo, ki je že pričeta v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
14. člen
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kidričevo, v letu 2004 ne bo izdajala poroštev.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kidričevo v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03-19/03
Kidričevo, dne 2. junija 2003.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.