Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2698. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Domačije Zgornja Radovna 25 za kulturni spomenik državnega pomena, stran 6349.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Domačije Zgornja Radovna 25 za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Domačije Zgornja Radovna 25 za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 82/99) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
“Spomenik obsega zemljišča, parcelne številke 798/4, 804, 805/1, 806/1 (del parcele: južni del parcele do južnih mej parcel št. 808/1 in 807), 806/2, 810 (del parcele: južni del parcele do južne meje parcele št. 808/1), k.o. Višelnica II. Meja spomenika je določena na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 z dne 3. 9. 2002 in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS). Meja spomenika se objavi na publikacijski karti v merilu 1: 5000, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.“.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-12
Ljubljana, dne 29. maja 2003.
EVA 2003-3511-0014
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik