Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2715. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2002, stran 6393.

Na podlagi 62., 96., 97., 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 18. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 4. redni seji dne 21. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2002, katerega sestavni del je tudi zaključni račun sredstev proračunske rezerve.
2. člen
Prihodki, oziroma prejemki in odhodki, oziroma izdatki proračuna po zaključnem računu za leto 2002 so naslednji:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov      v 000 SIT
I. Prihodki                1,237.322
II. Odhodki                1,201.764
III. Presežek prihodkov            35.558
B) Račun finančnih terjatev in naložb
I. Prejemki                    –
II. Izdatki                  2.390
III. Primanjkljaj               2.390
C) Račun financiranja
I. Zadolževanje                  –
II. Odplačevanje dolga               –
III. Neto zadolževanje               –
3. člen
Presežek vseh treh računov po zaključnem računu proračuna, v znesku 33,168.738,27 tolarjev, se prenese v proračun Občine Cerknica za leto 2003.
4. člen
Prenos sredstev proračunske rezerve po zaključnem računu 0 tolarjev.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja Občine Cerknica za leto 2002 so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-1/2003
Cerknica, dne 21. maja 2003.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l. r.