Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2706. Pravilnik o predelavi in odstranjevanju odpadkov v premičnih napravah, stran 6383.

Na podlagi drugega odstavka 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 67/02 – ZV-1) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o predelavi in odstranjevanju odpadkov
v premičnih napravah
1. člen
Ta pravilnik določa vrste predelav in odstranjevanja odpadkov, ki se lahko izvajajo v premičnih napravah za predelavo in odstranjevanje odpadkov, in pogoje za predelavo in odstranjevanje odpadkov v njih.
Za vprašanja v zvezi z ravnanjem z odpadki in splošnimi pogoji predelave ali odstranjevanja odpadkov, ki niso posebej urejena s tem pravilnikom, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.
2. člen
Premična naprava za predelavo in odstranjevanje odpadkov je tehnološka naprava, ki je premična, z vgrajenim motorjem za premikanje ali brez, in se v njej predelujejo ali odstranjujejo odpadki (v nadaljnjem besedilu: premična naprava).
3. člen
V premičnih napravah so dovoljene naslednje predelave in odstranjevanja odpadkov:
– pridobivanje kovin, njihovih spojin ali anorganskih materialov iz odpadne elektronske ali električne opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu,
– pridobivanje kovin, njihovih spojin ali anorganskih materialov iz izrabljenih motornih vozil,
– drobljenje gradbenih odpadkov in drugih trdnih anorganskih odpadkov, če so obdelani odpadki namenjeni recikliranju ali odstranjevanju,
– drobljenje lesnih odpadkov in drugih organskih odpadkov, če gre za njihovo recikliranje ali za uporabo kot gorivo,
– sortiranje odpadkov, če so sortirani odpadki namenjeni predelavi ali odstranjevanju,
– fizikalno-kemične obdelave odpadkov, če gre za obdelavo odpadkov pred njihovim odstranjevanjem, in
– druge predelave in odstranjevanja po predpisih o ravnanju z odpadki, razen sežiganja odpadkov.
4. člen
Premična naprava lahko na posameznem objektu, v stavbi ali na za ta namen urejenem zemljišču obratuje največ šest mesecev.
Predelava ali odstranjevanje odpadkov v premični napravi se na istem objektu, v isti stavbi ali na isti parceli zemljišča lahko ponovi, če je čas od konca zadnjega obratovanja premične naprave na tem mestu daljši od dvanajstih mesecev.
Ne glede na določbe iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), upravljavcu premične naprave dovoli daljši čas obratovanja premične naprave na istem mestu, če gre za predelavo ali odstranjevanje odpadkov v okviru sanacijskega programa po predpisih o varstvu okolja ali če gre za območje gradbišča, ki je urejeno skladno s predpisi na področju graditve objektov in gre za predelavo gradbenih odpadkov.
5. člen
V zvezi z emisijami v okolje veljajo za premične naprave enake zahteve, kot jih v zvezi z emisijami v zrak ali v vode za nepremične vire onesnaževanja določajo predpisi na področju varstva okolja, v zvezi s hrupom pa predpisi na področju emisije hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem.
Če je v napravo vgrajen motor z notranjim zgorevanjem, mora v zvezi z emisijami snovi v zrak motor izpolnjevati zahteve, ki jih v zvezi z emisijami v zrak določajo predpisi za motorje z notranjim zgorevanjem, ki so vgrajeni v izven cestne premične stroje.
6. člen
Upravljavec premične naprave lahko začne predelovati ali odstranjevati odpadke v premični napravi, ko pridobi dovoljenje ministrstva po predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki.
V dovoljenju iz prejšnjega odstavka ministrstvo določi vrsto odpadkov, ki se jih predeluje ali odstranjuje, količino odpadkov in mesta, kjer premična naprava lahko izvaja predelavo ali odstranjevanje odpadkov, ter čas zadrževanja premične naprave na posameznem mestu.
V dovoljenju za predelavo ali odstranjevanje odpadkov v premični napravi ministrstvo določi tudi druge pogoje za ravnanje z odpadki iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, način postavitve premične naprave ter naprav za merjenje obremenjevanja okolja in pogoje v zvezi s posredovanjem izmerjenih podatkov o obremenjevanju okolja ministrstvu in javnosti.
7. člen
Vloga za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora vsebovati poleg podatkov, ki jih določa predpis, ki ureja ravnanje z odpadki, tudi:
– opis delov naprave, ki zagotavljajo njeno premičnost,
– opis pogojev za postavitev premične naprave na mesto predelave ali odstranjevanja odpadkov,
– opis nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi,
– podatke o emisijah,
– podatke o izpolnjevanju zahtev predpisa, ki ureja hrup strojev, ki se uporabljajo na prostem,
– podatke o izpolnjevanju zahtev predpisa, ki ureja emisije snovi v zrak iz motorjev z notranjim zgorevanjem, ki so vgrajeni v izven cestne premične stroje, če je v premično napravo vgrajen tak motor, in
– opis naprav za merjenje emisij ter naprav za ugotavljanje obremenjenosti okolja kot posledice emisij iz premične naprave.
8. člen
V načrtu ravnanja z odpadki, ki ga je treba priložiti k vlogi za predelavo ali odstranjevanje odpadkov v premični napravi, mora upravljavec premične naprave navesti mesta predelave ali odstranjevanja odpadkov, kjer namerava predelovati ali odstranjevati odpadke, podatke o lastnikih stavb ali zemljišč in številke stavb iz registra stavb ali parcelne številke iz katastra zemljišč, če se predelava ali odstranjevanje odpadkov namerava izvajati na prostem.
9. člen
Upravljavec premične naprave mora v evidenci, ki jo za predelovalce ali odstranjevalce odpadkov določa predpis, ki ureja ravnanje z odpadki, voditi tudi podatke o mestih, kjer je predeloval ali odstranjeval odpadke s premično napravo.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-11-18/2003
Ljubljana, dne 19. maja 2003.
EVA 2003-2511-0083
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor
in energijo