Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2724. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Dobrova-Polhov Gradec, stran 6398.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 70/97, 10/98 in 74/98), 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 16. člena statuta Občine Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na 5. redni seji dne 28. 5. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov športa v Občini Dobrova-Polhov Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je določanje postopkov, pogojev in meril za razdelitev sredstev namenjenih za sofinanciranje programov športa, ki so v javnem interesu v Občini Dobrova-Polhov Gradec.
Predlog razdelitve, s proračunom občine v ta namen namenjenih sredstev, pripravi po tem pravilniku občinska uprava, sprejme pa odbor za kulturo in šport.
Sprejeti predlog razdelitve se objavi v občinskem glasilu Občine Dobrova-Polhov Gradec.
2. člen
Pravico do sofinanciranja iz tega naslova imajo izvajalci letnega programa športa iz 8. člena ZSpo, ki izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– da imajo sedež (društva) in dejavnosti v Občini Dobrova-Polhov Gradec
– da zagotavljajo kontinuiteto svoje dejavnosti skozi daljše časovno obdobje
– da razpolagajo z ustreznim strokovnim kadrom
– da imajo zagotovljen prostor za redno tedensko vadbo v okviru Občine Dobrova-Polhov Gradec.
3. člen
Izvajalce programa športa, ki je v javnem interesu, izbere na podlagi javnega razpisa odbor za kulturo in šport.
Izbrane izvajalce s sklepom, na katerega se neizbrani kandidat lahko pritoži, obvesti župan.
Na podlagi razpisa izbrani izvajalci so uvrščeni na seznam izvajalcev programa športa v javnem interesu v Občini Dobrova-Polhov Gradec.
Za novo koledarsko leto se možnost vpisa v seznam zaključi s 30. junijem predhodnega leta.
Izvajalec, ki se želi uvrstiti na seznam in izpolnjuje pogoje za uvrstitev, mora vložiti prošnjo za uvrstitev najpozneje do 31. maja.
Izvajalec, ki 6 mesecev ne izvaja več programov, zaradi katerih se je uvrstil na seznam, se črta s seznama.
4. člen
Za programe iz 6. točke strategija in razvojne možnosti športa v Občini Dobrova-Polhov Gradec, ki jih bo v primeru ugodnih pogojev Občina Dobrova-Polhov Gradec podpirala skupno z drugimi občinami, se kandidature vložijo na letni razpis, sofinancira pa se na podlagi posebnega pravilnika, skupnega s sodelujočimi občinami.
V primeru takih skupnih programov, sprejme sklep o takem sodelovanju, na predlog odbora za kulturo in šport, občinski svet.
5. člen
Iz občinskega proračuna se sofinancira naslednje programe (navedene številke so številke programa, kot jih navaja NPS):
– 4.1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
– 4.1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
– 4.1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– 4.1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
– 4.3. Športna rekreacija
– 5.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
– 5.5. Športne prireditve
– 5.7. Vzpostavitev mreže športnih objektov, gradnja športnih objektov in vzdrževanje javnih športnih objektov
– 5.10. Delovanje društev
– Skupni programi z drugimi občinami.
6. člen
Za programe športa namenjena sredstva Občina Dobrova-Polhov Gradec okvirno namenja: 40% za obratovanje in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov, 60% za ostale programe.
V primeru večjih investicij sprejme občinski svet, za čas trajanja investiranja, poseben sklep o drugačni razporeditvi gornjih deležev sredstev.
7. člen
Občina Dobrova-Polhov Gradec objavi vsako leto Razpis za izvajanje letnega programa športa Občine Dobrova-Polhov Gradec za prihodnje leto. Razpis se objavi na krajevno običajen način v občinskem glasilu med 15. septembrom in 15. oktobrom.
Ko je sprejet občinski proračun za tekoče leto, pripravi občinska uprava, na podlagi tega pravilnika, na podlagi prijav in na podlagi sredstev, namenjenih za šport v občinskem proračunu, predlog razdelitve teh sredstev. Predlog obravnava in sprejme odbor za kulturo in šport.
8. člen
Na podlagi sprejete razdelitve sredstev sklene župan pogodbe z izbranimi prejemniki sredstev, kot določa 11. člen ZSpo.
II. NORMATIVI IN MERILA ZA FINANČNO OVREDNOTENJE PROGRAMOV
9. člen
Športne dejavnosti v Občini Dobrova-Polhov Gradec se, upoštevaje prisotnost in razširjenost v občini ter način delovanja, delijo v 2 skupini, in sicer:
1. skupina: balinanje, karate, košarka, nogomet, športni ples, tenis in smučanje
2. skupina: gorništvo, odbojka, kolesarstvo.
10. člen
V 5. členu navedene programe se sofinancira po naslednjih normativih in vrednotenjih:
– 4.1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
– Zlati Sonček: propagandno gradivo
– Naučimo se plavati: strokovni kader za učenje plavanja in stroški plavalnega objekta,
– Ciciban planinec: stroški strokovnega kadra za vodenje izleta za skupino z največ 20 otroci
– 4.1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
– Zlati Sonček: propagandno gradivo
– Krpan: propagandno gradivo
– Naučimo se plavati: strokovni kader za učenje plavanja in stroški plavalnega objekta
– Šolska športna tekmovanja: v okviru osnovnega medšolskega tekmovanja, strokovni kader za spremstvo na tekmah in stroški organizacije tekem doma (ne krije se stroškov domačega objekta)
– 4.1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– redna vadba po programu:
a) cicibani, cicibanke do 240 ur letno
b) mlajši dečki in deklice do 300 ur letno
c) starejši dečki in deklice do 400 ur letno.
Za vse 3 starostne kategorije se sofinancira: objekt in strokovni kader.
– 4.1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine (do 20. leta starosti)
– 80-urni program: sofinancira se objekt in strokovni kader
– 4.3. Športna rekreacija
– 80-urni program: sofinancira se objekt, za socialno ogrožene pa tudi strokovni kader
– 5.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
– Sofinancira se izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje amaterskih strokovnih kadrov-vaditeljskega kadra in sicer stroške tečajev za pridobivanje strokovnih nazivov in pridobivanje licence.
– Vsaka športna panoga ima v enem letu pravico do sofinanciranja 1 osebe, vsako leto se sofinancira skupno za največ 4 osebe.
– Za vsako osebo se sofinancira prispevek v višini 10 točk letno.
– 5.5. Športne prireditve
– Sofinancira se le vsakoletne tradicionalne (enkrat letne) športne prireditve, in sicer do višine 30% stroškov izvedbe.
– 5.7. Vzpostavitev mreže športnih objektov, gradnja športnih objektov in vzdrževanje javnih športnih objektov (upravljanje in investicijsko vzdrževanje).
– Gradnja se sofinancira po investicijskem planu, ki ga za vsako gradnjo posebej sprejme občinski svet
– Vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje se financira po planu, ki ga za vsako leto posebej pripravi strokovna služba občine in sprejme odbor za kulturo in šport.
– 5.10. Delovanje športnih društev (8. člen ZSpo, prvi odstavek, prva alinea) Športnim društvom, ki se ukvarjajo z redno (tedensko) vadbo mladine (programi od 4.1.1.1. do vključno 4.3., velja tudi za gorništvo), se sofinancira delovanje (poslovanje) društva, in sicer:
– za najmanj 1 vadbeno skupino in skupno najmanj 21 članov s plačano članarino za tekoče koledarsko leto: 10 točk,
– za najmanj 2 vadbeni skupini in skupno najmanj 51 članov s plačano članarino za tekoče koledarsko leto: 15 točk.
Skupni programi z drugimi občinami.
Kolikor občina sklene skupne programe z drugimi občinami, se ti ovrednotijo na osnovi NPS in po uskladitvi med udeleženci. Tak skupni program sprejme, na predlog odbor za kulturo in šport, občinski svet.
11. člen
Višino prispevkov za naslednje postavke določi vsako leto posebej in objavi ob objavi razdelitve sredstev za posamezno proračunsko leto odbor za kulturo in šport, in sicer za:
– 1 vadbeno uro strokovnega kadra,
– 1 vadbeno uro objekta;
obe uri štejeta po 60 minut:
– vrednost 1 točke.
III. PREHODNE DOLOČBE
12. člen
V prvem letu veljavnosti tega pravilnika se lahko izvede javni razpis za izvajanje letnega programa športa Občine Dobrova-Polhov Gradec tudi v drugem času, kot ga določa 7. člen tega pravilnika.
13. člen
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Dobrova-Polhov Gradec (Občinsko zrcalo, uradno glasilo, št. 3).
14. člen
Ta pravilnik sprejme Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec in začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 015-03-1891/03
Dobrova, dne 29. maja 2003.
Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec
Lovro Mrak l. r.