Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2725. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova-Polhov Gradec, stran 6400.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na 5. redni seji dne 28. 5. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova-Polhov Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova-Polhov Gradec se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja Občine Dobrova-Polhov Gradec so predvidena za naslednje namene:
– razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja ter preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč,
– podpora prevzemnikom kmetij,
– urejanje kmetijskih zemljišč in kmetijskih infrastruktur,
– investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmetijah,
– spodbujanje preusmerjanja kmetij iz ustaljenega načina kmetovanja v integrirano in ekološko usmerjeno kmetovanje, sofinanciranje analiz zemlje in krme,
– sofinanciranje zavarovalnih premij,
– dopolnilno usposabljanje v kmetijstvu in gozdarstvu in spodbujanju različnih oblik izobraževanja kmečkega prebivalstva,
– pospeševanju društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja,
– drugim ukrepom, namenjenim ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec.
4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem v Občini Dobrova-Polhov Gradec, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu z načeli dobre kmetijske prakse oziroma opravljajo živilsko dejavnost oziroma storitve za kmetijsko dejavnost in izpolnjujejo predpisane pogoje.
5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova-Polhov Gradec se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij, regresov, plačil storitev in investicijskih odhodkov.
Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Upravičenci morajo za namene, navedene v 9. členu tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli.
Glede investicij v kmetijska gospodarstva mora biti podana ocena možnosti obstoja kmetije oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe. Kmet mora biti primerno strokovno usposobljen. Sofinancira se le investicije začete v tekočem letu.
6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Dobrova-Polhov Gradec v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na oglasni deski občine oziroma na krajevno običajen način, informacijo o objavi pa posreduje v sredstvih javnega obveščanja.
Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog,
– datum odpiranja vlog.
7. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija pripravi poročilo, na podlagi katerega pripravi predlog prejemnikov sredstev.
8. člen
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča na predlog strokovne komisije, župan. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo na naslov občine v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana na predlog komisije je dokončna.
II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
9. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja so:
1. RAZVOJ IN OHRANJANJE POSELJENOSTI PODEŽELJA
1.1 Ureditev kmetijskih zemljišč – agromelioracije
Namen ukrepa je ureditev kmetijskih zemljišč zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč, njihove proizvodne sposobnosti in povečanja kakovosti kmetijske pridelave. Prednost imajo ureditve zemljišč na zaokroženih območjih na katerih je lahko več lastnikov parcel.
Višina pomoči:
a) V višini 50% se financirajo stroški strojnih ur za izvedena gradbena dela pri urejanju zemljišč. Upravičenci so na podlagi ponudb izbrane pravne osebe, ki imajo registrirano tovrstno dejavnost. Končni koristniki so fizične osebe – kmetje.
b) Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov (stroški krčenja drevesne zarasti in grmičevja). Upravičenci so fizične osebe – kmetje.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
– program agromelioracijskih del s prikazom pokritja finančne konstrukcije za posamezno zaokroženo območje na katerem se izvaja agromelioracija,
– da imajo lastniki ali solastniki kmetije v uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč.
Pod točko a):
– seznam parcel po katastrskih občinah, na katerih se izvaja agromelioracija, lastnikih in vrsti rabe zemljišča.
Pod točko b):
– račune za izvedeno agromelioracijo,
– soglasje lastnikov zemljišč o izvedbi agromelioracije, če je na območju agromelioracije več lastnikov parcel.
1.2 Podpora ekološkem in integriranemu kmetovanju
a) Sofinanciranje analize zemlje in krme
Namen ukrepa: analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Analiza krme pa služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali, kar posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in krme.
b) Sofinanciranje testiranja pršilnikov in škropilnic
Namen testiranja pršilnikov in škropilnic je v optimalni rabi zaščitnih sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov za testiranje pršilnikov in škropilnic.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije s seznamom in podpisi uporabnikov strojev ter MID številka uporabnika.
2. CELOVIT RAZVOJ KMETIJSTVA Z ZAGOTOVITVIJO USTREZNE IZOBRAZBENE STRUKTURE IN STALNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA.
2.1 Izobraževanje kmetov
Namen: pri programu izobraževanja kmetov se sofinancirajo programi poklicnega izobraževanja kmetov, udeležbe na seminarjih, in organizacija strokovnih seminarjev preko pooblaščenih organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega izobraževanja.
Višina pomoči: kmetom (udeležencem seminarjev) ali pooblaščenim izvajalcem izobraževanja se krije do 100% upravičenih stroškov (stroški za izobraževanje oziroma za izvedbo izobraževanja) oziroma do 50% upravičenih stroškov šolnine za poklicno izobraževanje odraslega udeleženca.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– za udeležence izobraževanja (kmete) račun oziroma dokazilo o udeležbi na izobraževanju,
– za pooblaščene izvajalce vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili.
2.2 Štipendiranje dijakov in študentov kmetijskih šol
Namen ukrepa: finančna pomoč pri izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih programov strokovnega izobraževanja. Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Višina pomoči: pomoč se lahko dodeli do višine 100.000 SIT na dijaka in študenta v tekočem šolskem letu. Prednost imajo dijaki oziroma študentje nasledniki kmetij.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o učnem uspehu v preteklem letu,
– potrdilo o šolanju za tekoče leto,
2.3 Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev.
Namen ukrepa: sofinanciranje programov ali izvedenih aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva za izvedbo strokovnega dela (stroški razstave, demonstracije oziroma prikazi, predavanja, promocije, strokovnega izleta, izdajo publikacij, ki se ne prodajajo na trgu).
Višina pomoči: sofinancira se do 30% upravičenih stroškov (stroški razstave, demonstracije oziroma prikazi, predavanja, promocije, strokovni izleti, in stroški izdaje publikacij, ki se ne prodajajo na trgu).
Pogoji za pridobitev pomoči:
– finančno ovrednoten program za tekoče leto,
– poročilo o delu za preteklo leto, potrjeno s strani nadzornega odbora društva,
– potrdilo o registraciji (če je društvo ustanovljeno na novo).
3. PODPORE NALOŽBAM V KMETIJSKA GOSPODARSTVA
3.1 Adaptacije, novogradnje in nakup kmetijske opreme
Sredstva se namenjajo za podporo naložbam v kmetijstvo (novogradnje, adaptacije in nakup opreme – razen kmetijskih strojev) v vse kmetijske panoge, dopolnilne dejavnosti in turizem na kmetijah z namenom posodobitve kmetije.
Višina pomoči: sofinancira se do 30% upravičenih stroškov (stroški gradbenega materiala, opravljenih obrtniških del in stroški opreme razen kmetijskih strojev) za izvedeno investicijo. Prednost imajo kmetijska gospodarstva, ki investirajo v dopolnilno dejavnost.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– finančno ovrednotena investicija (vrednost celotne investicije),
– lokacijsko informacijo za pomožni objekt ali gradbeno dovoljenje pri adaptacijah in novogradnjah,
– računi za nakup gradbenega materiala, gradbenih storitev ali opreme,
– fotokopija registracije dopolnilne dejavnosti, ali izjavo, da bo dopolnilna dejavnost registrirana najkasneje leto dni po prejemu sredstev,
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne službe.
3.2 Pridobivanje projektno tehnične dokumentacije
Namen ukrepa je kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije (projektno gradbena dokumentacija, projekt za izvedbo) in poslovnega načrta za novogradnje ali obnove kmetijskih objektov.
Višina pomoči:
Sofinancira se do 12% priznanih upravičenih stroškov celotne investicije (stroški gradbenega materiala, opravljenih obrtniških del in stroški opreme razen kmetijskih strojev). Prednost imajo kmetijska gospodarstva, ki investirajo v dopolnilno dejavnost.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– projektno tehnična dokumentacija,
– lokacijsko informacijo za pomožni objekt ali gradbeno dovoljenje pri adaptacijah in novogradnjah,
– fotokopija registracije dopolnilne dejavnosti, ali izjavo, da bo dopolnilna dejavnost registrirana najkasneje leto dni po prejemu sredstev,
– finančno ovrednotena investicija (vrednost) celotne investicije,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
3.3 Nakup kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov nakupa kmetijskih zemljišč zaradi izboljšanja velikostne sestave zlasti tistih kmetij, ki jim je kmetijska dejavnost edini vir preživetja.
Višina pomoči: sofinancirajo se upravičeni stroški v višini do 30% (stroški nakupa in prepisa zemljišč). Prednost imajo kmetijska gospodarstva, ki investirajo v dopolnilno dejavnost.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne službe,
– pri notarju overjena kupoprodajna pogodba,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo,
– fotokopija registracije dopolnilne dejavnosti, ali izjavo, da bo dopolnilna dejavnost registrirana najkasneje leto dni po prejemu sredstev,
– račune za stroške nastale pri izvedbi pravnega posla.
3.4 Povračilo stroškov za prevoz mleka
Namen ukrepa je ohranjanje hribovskih kmetij in kmetij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ter trženje kvalitetnih pridelkov s povračilom stroškov prevozov mleka zaradi oddaljenosti in težje dostopnosti kmetij.
Višina pomoči: do 1 SIT za vsak liter dostavljenega mleka.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o članstvu v kmetijski zadrugi, kjer kmetje oddajajo mleko,
– kmetijska zadruga mora posredovati evidenco dejansko oddanega mleka za posameznega kmeta, iz katere mora biti razvidna oddaljenost posamezne kmetije od zbiralnice mleka, MID in davčna številka kmetije.
4. SOFINANCIRANJE ZAVAROVALNIH PREMIJ
Namen ukrepa: spodbujanje zavarovanja gospodarskih poslopij, pridelkov in živali.
Višina pomoči: sofinancirajo se stroški zavarovalne premije do 30%.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– upravičenec-kmet mora predložiti sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– in potrdilo o plačilu zavarovalne premije.
III. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova-Polhov Gradec spremlja in preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
11. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu,
– da je upravičenec odtujil (prodal) nepremično in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom 5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec ne more pridobiti sredstev za dobo štirih let.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem, uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova-Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 109/02)
Št. 015-03-1882/03
Dobrova, dne 30. maja 2003.
Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec
Lovro Mrak l. r.