Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2745. Uredba o spremembah uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete, stran 6427.

Na podlagi šestega odstavka 51. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01 in 5/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
1. člen
Besedilo 2. člena uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 50/99, 5/00, 4/01, 52/01, 102/01, 51/02, 59/02 in 106/02) se spremeni tako, da se glasi:
“Drobnoprodajna cena najbolje prodajanih cigaret na dan 1. julija 2003 znaša 370 tolarjev za zavojček dvajsetih cigaret.”.
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Od cigaret se plačuje specifična trošarina v višini 2.651,6667 tolarjev za 1000 kosov cigaret.
Od cigaret se plačuje proporcionalna trošarina po stopnji 40,6667% od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.”.
3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Od cigaret, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah se plačuje specifična trošarina v višini 1.591,0000 tolarjev za 1000 kosov cigaret.
Od cigaret, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah se plačuje proporcionalna trošarina po stopnji 24,4000% od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.”.
4. člen
Proizvajalec in uvoznik plačata trošarino v znesku iz te uredbe za cigarete, ki jih sprostita v porabo od vključno 1. julija 2003 dalje.
Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01 in 5/02) mora na dan 30. junija 2003 opraviti popis zalog cigaret. Sestaviti mora zapisnik o stanju zalog cigaret po vrstah, vrednosti in količinah ter obračun razlike med zneskom že plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo (ločeno po vrstah cigaret). Zapisnik in obračun mora predložiti 15. dan po popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež plačnika. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je priloga k tej uredbi in njen sestavni del.
Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najkasneje 60. dan po opravljenem popisu plačati razliko v trošarini, in sicer v skladu s četrtim odstavkom 7. člena odredbe o računih in načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 49/02) v dobro računa: 01100 -1008310474 – trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številko sklica, ki je določena z modelom 19: model 19, davčna številka plačnika – 08656 – 0603.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-11/2001-7
Ljubljana, dne 5. junija 2003.
EVA 2003-1611-0071
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik