Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2723. Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobrova-Polhov Gradec, stran 6397.

Na podlagi 2. člena zakona o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96), 27. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na 5. redni seji dne 28. 5. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobrova-Polhov Gradec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določa pogoje, merila in postopke za izbiro in vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev, skupin, posameznikov in kulturnih projektov, ki so lokalnega pomena in se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobrova-Polhov Gradec.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
2. člen
Iz proračuna Občine Dobrova-Polhov Gradec se sofinancira naslednje vsebine:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, skupin in posameznikov,
– kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih srečanjih in na srečanjih v tujini,
– kulturne prireditve in akcije,
– kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije, vse le v delu, ki presega šolske vzgojno izobraževalne programe,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
Sredstva za investicije v prostor in opremo za izvajanje kulturne dejavnosti niso zajeta v vrednosti kulturnih programov. Investicije v obnovo in vzdrževanje objektov in opreme se sofinancira po investicijskem planu, ki ga na predlog odbora za kulturo in šport, za vsako proračunsko leto posebej sprejme občinski svet.
3. člen
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec,
– so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
– občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če so se jih udeležili, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.
4. člen
Pravico do sofinanciranja kulturnih programov in projektov imajo izvajalci le-teh, ki so izbrani na podlagi javnega razpisa.
Skupni obseg sofinanciranja kulturnih programov in projektov potrdi Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec s sprejemom proračuna za posamezno proračunsko leto.
5. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem, po sprejemu proračuna, poteka po naslednjem zaporedju:
– župan na predlog odbora za kulturo in šport imenuje komisijo za pripravo predloga razdelitve sredstev za programe ljubiteljskih kulturnih društev, skupin, posameznikov in kulturnih projektov,
– na predlog občinske uprave komisija pripravi predlog besedila javnega razpisa za zbiranje predlogov ljubiteljskih kulturnih programov in kulturnih projektov,
– objava besedila javnega razpisa,
– zbiranje vlog,
– usklajevanje in strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
– obravnava in potrditev predlogov za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov in projektov,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in nakazilo pripadajočih finančnih sredstev,
– obravnava poročil o izvedbi programov in projektov ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
6. člen
Komisija s pripravo predloga razdelitve sredstev za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, občinska uprava ter predlagatelji programov in projektov se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri kulturnih programov, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira občina, ravnajo po merilih in kriterijih, ki so sestavni del tega pravilnika.
Občina lahko sofinancira tudi kulturna društva in skupine, ki imajo sedež v drugi občini, pod pogojem, da je v tem društvu oziroma skupini vključenih več kot polovica vseh članov društva oziroma skupine, občanov Občine Dobrova-Polhov Gradec.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku (naziv, naslov, davčna številka),
– področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi kulturni programi in projekti,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način oddaje vlog,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v zvezi z razpisom,
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Rok za oddajo prijav ne sme biti krajši od 30 dni.
8. člen
Dodelitev sredstev se uredi z ustrezno pogodbo.
Izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti so dolžni spoštovati določila pogodbe.
Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.
Izvajalec, ki krši določila drugega in tretjega odstavka tega člena, ne more kandidirati za sredstva iz proračuna ob naslednjem razpisu.
9. člen
Merila, ki so podlaga tega pravilnika, se uporabljajo kot izhodišče za financiranje v skladu z dejanskim obsegom in kakovostjo dejavnosti in z višino proračunskih sredstev za delovanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev za programe ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih projektov lahko v primeru, ko je na razpis prijavljenih več programov, kot je na razpolago proračunskih sredstev, določi prioriteto za vrednotenje kulturnih programov.
Merila so določena v točkah.
Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu določena za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti in skupne točkovne vrednosti ponujenih programov.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-1892/03
Dobrova, dne 29. maja 2003.
Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec
Lovro Mrak l. r.